Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1219-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1219-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  28.01.2016 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 35, 36 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Počítačový softvér (nahraté počítačové programy).
35 - Maloobchodné služby, akým sú menovite, maloobchodný a elektronický maloobchodný predaj tovaru tretích strán, predaj prostredníctvom webovej stránky, elektronickej komunikácie a/alebo mobilných aplikácií v oblasti tovaru, akým sú potraviny,, nápoje, potravinové doplnky, športové náčinie, športové príslušenstvo, odevy, obuv, okuliare, šperky, časomerné nástroje, optické výrobky, kozmetické výrobky, kozmetické prípravky, kozmetické výrobky, počítačový hardvér, počítačový softvér,, fotografické vybavenie, záhradné potreby, potreby pre domáce zvieratá, tlačoviny, vzdelávacie potreby, nahratý obsah, hudobné súbory s možnosťou stiahnutia, elektronické publikácie s možnosťou stiahnutia, batožina, tašky, náčinie na varenie, lekárske prístroje, lekárske potreby, domáce elektrické a elektronické zariadenia, stroje do domácnosti, vozidlá; dražobné služby, služby elektronických fór; riadková inzercia.
36 - Služby v oblasti finančníctva. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  THUMBTACK 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  E.G. Tiger Outsourcing, Ltd.; PO Box 18141, Jerusalem 91181; IL 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 1219-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1219-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o čiastočnú premenu CTM na národnú prihlášku 29.04.2021 Typ Doručené
2 výsledok prieskumu - žiadosť o konverziu CTM 30.04.2021 Typ Odoslané
POZ 1219-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku