Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1217-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1217-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  28.04.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 35, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Fotografie; papier a lepenka; papiernický tovar, písacie a kancelárske potreby (okrem nábytku); tlačoviny; učebné a vyučovacie pomôcky; papier; plagáty; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; noviny; periodiká; atlasy; brožúry; mapy; vyučovacie pomôcky okrem prístrojov a zariadení; knihy; grafické reprodukcie; grafické zobrazenia; tlačoviny; tlačené publikácie; príručky; papiernický tovar; prospekty; perá (kancelárske potreby); papierové alebo plastové vrecia, vrecká a puzdrá na balenie; lepiace pásky na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; ročenky; kalendáre; papierové alebo lepenkové krabice; papierové alebo lepenkové obaly na fľaše; papierové alebo lepenkové pútače; papierové utierky; papierové alebo lepenkové etikety; papierové alebo kartónové vývesné tabule; papierové stolové vlajky.
35 - Obchodná administratíva; obchodný manažment; reklama; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; sprostredkovateľne práce; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); reklamné agentúry; poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; obchodné informácie a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; online poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; rozhlasová reklama; televízna reklama; marketingový prieskum; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; telemarketingové služby; poradenstvo v oblasti komunikácie (reklama); cielený marketing; vonkajšia reklama; určovanie modelov nákupného alebo spotrebného správania sa zákazníkov na obchodné alebo marketingové účely; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); aktualizovanie reklamných materiálov; prenájom reklamných materiálov; reklamné agentúry; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; prenájom reklamných plôch; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; rozvíjanie reklamných nápadov; indexovanie webových stránok na obchodné alebo reklamné účely; zostavovanie zoznamov informácií na obchodné alebo reklamné účely.
41 - Športová a kultúrna činnosť; akadémie (vzdelávanie); školenia; vzdelávanie; organizovanie a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; prekladateľské služby; odborné preškoľovanie; školské služby (vzdelávanie); organizovanie a vedenie vzdelávacích fór s osobnou účasťou; odborné školenia zamerané na odovzdávanie know-how; zábava; služby estrádnych umelcov; tvorba rozhlasových a televíznych programov; divadelné predstavenia; tvorba divadelných alebo iných predstavení; výchovnozábavné klubové služby; organizovanie živých vystúpení; plánovanie a organizovanie večierkov; organizovanie súťaží krásy; rezervácie vstupeniek na zábavné predstavenia; organizovanie predstavení (manažérske služby); online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.11, 26.11.12, 05.05.20, 25.01.25, 29.01.01, 29.01.04, 02.09.08 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  modrá, červená, biela 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Béreš Atila; Robotnícka 11, 974 01 Banská Bystrica 1; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Ing. Ivan Belička; Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica 4; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 1217-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1217-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 28.04.2021 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 28.04.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 28.04.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 29.04.2021 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 03.05.2021 Typ Platba
4 výsledok rešerše 04.05.2021 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 04.05.2021 Typ Interné listy
POZ 1217-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku