Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1217-2020
(111)  Číslo ochrannej známky  256514 
(151)  Dátum zápisu  18.11.2021 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  18.11.2021 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1217-2020 
(220)  Dátum podania prihlášky  09.06.2020 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  11.08.2021 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  07.12.2021 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 39, 44 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Reklamné plagátovanie; rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); rozširovanie vzoriek tovarov; reklama; vonkajšia reklama; rozhlasová reklama; televízna reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; marketingový prieskum; maloobchodné služby s farmaceutickými, zverolekárskymi a hygienickými prípravkami a so zdravotníckymi potrebami; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; správa spotrebiteľských vernostných programov; cielený marketing; určovanie modelov nákupného alebo spotrebného správania sa zákazníkov na obchodné alebo marketingové účely; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod.
39 - Doručovanie tovarov; expedičné služby; balenie tovarov; doručovacie služby; doručovanie novín a časopisov; distribúcia tovarov na dobierku.
44 - Zdravotnícka starostlivosť; farmaceutické poradenstvo; lekárnické služby (príprava predpísaných liekov); zdravotné poradenstvo. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  24.17.05, 24.13.01, 24.13.24, 27.05.03, 25.03.01, 29.01.04, 29.01.01, 27.99.04 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  modrá, červená 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  LEKOFARM s.r.o.; Kellerova 8, 085 01 Bardejov 1; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  IURISTICO s.r.o.; Cimborkova 13, 040 01 Košice-Sever; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  09.06.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 11.08.2021 15/2021 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 07.12.2021 23/2021 FG3M
 
POZ 1217-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1217-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 09.06.2020 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 09.06.2020 Typ Doručené
1b Osvedčovacia doložka 09.06.2020 Typ Doručené
1c Plná moc 09.06.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 09.06.2020 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 12.06.2020 Typ Platba
4 výsledok rešerše 25.08.2020 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 26.08.2020 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 08.10.2020 Typ Doručené
6a Sprievodný list 08.10.2020 Typ Doručené
6b Príloha inde neuvedená 08.10.2020 Typ Doručené
6c Príloha inde neuvedená 08.10.2020 Typ Doručené
8 pokyn na zverejnenie POZ 20.07.2021 Typ Interné listy
9 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 26.11.2021 Typ Odoslané
POZ 1217-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku