Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1215-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1215-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  28.04.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 31, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Tlačené publikácie (tlačoviny); tlačené reklamné materiály; papierové informačné brožúry; plagáty; prospekty; fotografie (tlačoviny); katalógy; kalendáre; mapy; noviny; časopisy (periodiká); papierové alebo lepenkové etikety; samolepky (papiernický tovar).
31 - Krmivo pre zvieratá; krmivo pre zvieratá chované v domácnosti; jedlé predmety na žuvanie pre zvieratá; psie sucháre; vedľajšie produkty spracovania obilnín (krmivo pre zvieratá).
35 - Maloobchodné služby s krmivom pre zvieratá; obchodné sprostredkovateľské služby; reklama; písanie reklamných textov; reklamné agentúry; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); aktualizovanie reklamných materiálov; vydávanie reklamných textov; prenájom reklamných plôch; prenájom reklamných materiálov; odborné obchodné poradenstvo. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.01.24, 26.02.15, 26.02.24, 03.06.05, 03.01.08, 27.05.15, 26.01.16 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  TAURIS, a. s.; Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Ing. Dalibor GRUBER - GELE; Humenská 29, 040 11 Košice; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 1215-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1215-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 28.04.2021 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 28.04.2021 Typ Doručené
1b Zoznam tovarov a služieb (SR) 28.04.2021 Typ Doručené
1c Plná moc 28.04.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 28.04.2021 Typ Doručené
POZ 1215-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku