Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1214-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1214-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  28.04.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  41 - Akadémie (vzdelávanie); zábava; korešpondenčné vzdelávacie kurzy; telesná výchova; vydávanie textov (okrem reklamných); vyučovanie; vzdelávanie; školenia; vydávanie kníh; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; informácie o výchove a vzdelávaní; skúšanie, preskúšavanie (pedagogická činnosť); fitnes kluby (zdravotné a kondičné cvičenia); praktický výcvik (ukážky); organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; online vydávanie elektronických kníh a časopisov; online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); fotografovanie; písanie textov; koučovanie (školenie); služby osobných trénerov (fitnes cvičenia); kurzy telesného cvičenia; odborné preškoľovanie; online poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania); individuálne vyučovanie; organizovanie a vedenie vzdelávacích fór s osobnou účasťou; odborné školenia zamerané na odovzdávanie know-how. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.13, 27.05.01, 27.07.11, 27.05.07, 02.09.01, 27.99.22, 27.05.11, 29.01.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  biela, čierna, červená 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  V360coaching, s. r. o.; Mlynské nivy 52/B, 821 05 Bratislava-Ružinov; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Stentors advokátska kancelária s.r.o.; Hodžovo nám. 2A, 811 06 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 1214-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1214-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 28.04.2021 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 28.04.2021 Typ Doručené
1b Osvedčovacia doložka 28.04.2021 Typ Doručené
1c Plná moc 28.04.2021 Typ Doručené
1d Plná moc 28.04.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 28.04.2021 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 03.05.2021 Typ Platba
4 výsledok rešerše 04.05.2021 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 04.05.2021 Typ Interné listy
POZ 1214-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku