Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1214-2013
(111)  Číslo ochrannej známky  236424 
(151)  Dátum zápisu  17.01.2014 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1214-2013 
(220)  Dátum podania prihlášky  15.07.2013 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.10.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.03.2014 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  12, 35, 36, 37, 39 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  12 - Dopravné prostriedky na pohyb po koľajniciach, okolesníky železničných kolies, lokomotívy, železničné spriahadlá, vagóny, železničný vozový park, železničné vozne, podvozky na železničné vozne.
35 - Kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov, poradenstvo v obchodnej činnosti, obchodné alebo podnikateľské informácie, obchodný alebo podnikateľský prieskum, prenájom kancelárskych strojov a zariadenia, zbieranie údajov do počítačových databáz, odborné obchodné poradenstvo, reklama, sekretárske služby, účtovníctvo, zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky).
36 - Finančné poradenstvo, finančný lízing, finančné informácie, sprostredkovanie (maklérstvo), prenájom nehnuteľnosti, prenájom kancelárskych priestorov.
37 - Čistenie interiérov budov, čistenie exteriérov, čistenie automobilov, čistenie vagónov a železničných cisterien, umývanie dopravných prostriedkov.
39 - Dovoz, doprava, informácie o doprave, informácie o preprave, skladovanie, skladovanie tovaru, doprava a preprava, sprostredkovanie prepravy, prenájom nákladných vagónov, prenájom dopravných prostriedkov, preprava a skladovanie odpadu, železničná preprava. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.11.99, 26.11.08, 26.11.11, 26.11.21, 27.05.15, 27.05.12, 25.05.94 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SLOV-VAGON, a.s.; Hlavná 104, 040 01 Košice; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  PK consulting, Kohut Peter, Ing.; Užhorodská 177/23, 071 01 Michalovce; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  15.07.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.10.2013 10/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.03.2014 3/2014 FG3M
 
POZ 1214-2013
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 22.07.2013 200,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1214-2013
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 15.07.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 15.07.2013 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 15.07.2013 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 26.07.2013 Typ Platba
výsledok rešerše 06.08.2013 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 09.08.2013 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 31.01.2014 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 18.11.2022 Typ Doručené
POZ 1214-2013
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku