Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1212-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1212-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  28.04.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  07, 09, 11, 28, 35, 36, 37, 38, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  07 - Vysávače; robotické čističe na domáce použitie.
09 - Smartfóny; kryty na smartfóny; puzdrá na smartfóny; ochranné fólie na smartfóny; slúchadlá; telefónne mikrofóny; handsfree mikrofóny pre mobilné telefóny; stiahnuteľné počítačové hry; počítačové hry (softvér); videohry (počítačové hry) v podobe počítačových programov zapísaných na dátových nosičoch; pamäťové karty zariadení na videohry; stiahnuteľné elektronické peňaženky; prenosné počítače; tablety (prenosné počítače); notebooky (prenosné počítače); počítačové pamäte; počítače; nabraté počítačové programy; počítačové klávesnice; periférne zariadenia počítačov; počítačový hardvér; čipy (mikroprocesorové doštičky); mikroprocesory; karty s integrovanými obvodmi (pamäťové alebo mikroprocesorové); procesory (centrálne procesorové jednotky); USB kľúče; televízne prijímače; zariadenia na prenos zvuku; zvukové nahrávacie zariadenia; zvukové prehrávacie zariadenia, prehrávače; čítačky elektronických kníh; elektronické publikácie (sťahovateľné); alarmy; elektrické signalizačné zvončeky; elektrické zámky; digitálne meteorologické stanice; meteorologické prístroje; váhy s analyzátormi telesnej hmotnosti; merače tlaku (tlakomery); teplomery; zariadenia globálneho polohového systému (GPS); satelitné navigačné prístroje; videokamery; smart prstene; inteligentné okuliare; inteligentné hodinky.
11 - Elektrické žiarovky; elektrické lampy; sterilizátory; stroje a prístroje na čistenie vzduchu; zariadenia na filtrovanie vzduchu; zariadenia na osvieženie vzduchu.
28 - Ovládače na počítačové hry (džojstiky); ochranné fólie na displeje prenosných elektronických hier; ovládače hracích konzol; vreckové hry s LCD displejom; vreckové herné konzoly; prenosné hry a hračky so vstavanými telekomunikačnými funkciami.
35 - Obchodné riadenie maloobchodných predajní; maloobchodné služby týkajúce sa smartfónov; maloobchodné služby s počítačovým softvérom; maloobchodné služby s počítačovým hardvérom; maloobchodné služby týkajúce sa mobilných telefónov; maloobchodné služby týkajúce sa nositeľnej elektroniky; maloobchodné služby týkajúce sa smart hodiniek, maloobchodný predaj predplatených kariet tretích strán pre nákup multimediálneho obsahu.
36 - Služby elektronickej peňaženky (platobné služby).
37 - Inštalácia, údržba a opravy počítačového hardvéru.
38 - Prenos digitálnych súborov; elektronické zobrazovacie tabule (telekomunikačné služby).
41 - Online poskytovanie počítačových hier (z počítačových sietí). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.22, 27.05.09, 27.05.19, 27.05.01, 27.99.16, 27.99.07, 27.99.19, 27.01.05, 27.99.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Arašid spol. s r.o.; Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 1; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 1212-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1212-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 28.04.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 28.04.2021 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 04.05.2021 Typ Platba
POZ 1212-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku