Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1210-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1210-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  27.04.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 35, 36, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Počítačový softvér (nahraté počítačové programy); monitorovacie počítačové programy; sťahovateľné počítačové programy; počítačový hardvér; nahraté nosiče záznamov, počítačový softvér, nenahraté nosiče digitálnych alebo analógových záznamov a pamäťové médiá; počítače a periférne zariadenia počítačov; zariadenia na spracovanie údajov; počítačové pamäte; počítačové operačné programy (nahraté); magnetické nosiče údajov; optické nosiče údajov; procesory (centrálne procesorové jednotky); čítacie zariadenia (zariadenia na spracovanie údajov).
35 - Prieskum trhu; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); pomoc pri riadení obchodnej činnosti; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; obchodný alebo podnikateľský prieskum; dohodovanie obchodných zmlúv pre tretie osoby.
36 - Finančné, peňažné a bankové služby; finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); poisťovacie služby; sprostredkovanie (maklérstvo); úverové agentúry; financovanie (služby); finančné analýzy; finančné poradenstvo; finančné informácie; finančný výskum; bankové hypotéky; konzultačné služby v oblasti poisťovníctva; finančné záručné služby; pôžičky (finančné úvery).
42 - Navrhovanie a vývoj počítačového hardvéru a softvéru; počítačové programovanie; tvorba počítačového softvéru; aktualizovanie počítačového softvéru; poradenstvo v oblasti návrhu a vývoja počítačového hardvéru; analýzy počítačových systémov; uchovávanie elektronických údajov; poradenstvo v oblasti informačných technológií; obnovovanie počítačových databáz; poradenstvo v oblasti počítačových programov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Pytagoras 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Winners Group, a. s.; Mlynské nivy 73, 821 05 Bratislava-Ružinov; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  JUDr. Ingrid Maruniaková; Tatranská 93, 974 11 Banská Bystrica 11; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 1210-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1210-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 27.04.2021 Typ Doručené
1a Plná moc 27.04.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 28.04.2021 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 04.05.2021 Typ Platba
4 výsledok rešerše 06.05.2021 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 06.05.2021 Typ Interné listy
POZ 1210-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku