Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1210-2013
(111)  Číslo ochrannej známky  236651 
(151)  Dátum zápisu  12.02.2014 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1210-2013 
(220)  Dátum podania prihlášky  15.07.2013 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.11.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.04.2014 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 34, 35, 38, 39, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Blahoprajné pohľadnice; brožúry; časopisy (periodiká); knihy; záložky do kníh; komiksy; mapy; geografické mapy; noviny; periodiká; tlače (rytiny); formuláre (tlačoviny); tlačoviny.
34 - Absorpčný papier do fajok; bloky, zväzky cigaretových papierikov; byliny na fajčenie; cigaretové filtre; cigaretové náustky; náustky na cigaretové špičky; zásobníky plynu do cigaretových zapaľovačov; cigaretový papier; cigarety; vreckové strojčeky na krútenie cigariet; cigarety z tabakových náhradiek (nie na lekárske účely); cigaretové špičky; cigarové náustky; cigary; čističe na fajky; dózy na tabak; držiaky na zápalky; popolníky pre fajčiarov; zapaľovače pre fajčiarov; fajky; jantárové náustky na cigarové a cigaretové špičky; kazety na cigarety; kazety na cigary; krátke cigary; kresadlá; rezačky na cigary; pľuvadlá pre konzumentov tabaku; stojany na fajky; schránky na cigary udržujúce vlhkosť (humidory); šnupavý tabak; tabak; vrecúška na tabak; tabatierky; tabatierky na cigarety; tabatierky na cigary; zápalkové škatuľky; zápalky; žuvací tabak.
35 - Prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; služby predplácania novín a časopisov (pre tretie osoby); prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných priestorov; prenájom reklamných plôch; reklama; on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; zásielkové reklamné služby; uverejňovanie reklamných textov; rozhlasová reklama; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); rozširovanie vzoriek tovarov; distribúcia vzoriek tovarov; predplatné telekomunikačných služieb (pre tretie osoby); televízna reklama; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky).
38 - Komunikácia pomocou počítačových terminálov; služby poskytované elektronickými tabuľami (telekomunikačné služby); telefonická komunikácia.
39 - Balenie tovaru; distribúcia tovaru na dobierku; doručovacie služby, kuriérske služby; doručovanie novín a časopisov; doručovanie tovaru; dovoz, doprava; kuriérske služby (dokumenty alebo tovar); prepravné služby; služby v doprave a preprave.
41 - Organizovanie lotérií; poskytovanie elektronických publikácií on line (bez možnosti kopírovania). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  25.05.01, 26.04.09, 26.04.18, 26.04.24, 27.05.24, 27.05.14, 20.01.17, 27.03.15, 26.11.12, 27.99.07, 27.99.20, 27.05.23, 29.01.01, 29.01.08, 29.01.02 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  zlatá, červená, čierna, biela 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  GGT a.s.; Prístavná 1, 821 09 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  advokát, Repák Dušan, JUDr.; Krížna 47, 811 07 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu  1185933 
(800)  Dátum medzinárodného zápisu  25. 07. 2013 
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  15.07.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.11.2013 11/2013 BA3M
2 Medzinárodne zapísané ochranné známky 02.04.2014 4/2014 XA3M
3 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.04.2014 4/2014 FG3M
 
POZ 1210-2013
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 22.07.2013 217,00 EUR
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 09.08.2013 100,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1210-2013
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 15.07.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 15.07.2013 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 15.07.2013 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 24.07.2013 Typ Platba
Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 25.07.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 25.07.2013 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 25.07.2013 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku za žiadosť o MZ 01.08.2013 Typ Odoslané
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 13.08.2013 Typ Platba
výsledok rešerše 13.08.2013 Typ Interné listy
Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis 12.09.2013 Typ Odoslané
List z OMPI 13.09.2013 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku v CHF 13.09.2013 Typ Odoslané
pokyn na zverejnenie POZ 17.09.2013 Typ Interné listy
List z OMPI 07.10.2013 Typ Doručené
Avízo o platbe CHF 26.11.2013 Typ Doručené
Doklad 26.11.2013 Typ Doručené
Notifikácia z OMPI 20.12.2013 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 27.02.2014 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 18.11.2022 Typ Doručené
POZ 1210-2013
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku