Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1209-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1209-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  27.04.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  03, 05, 32 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  03 - Pleťová kozmetika; kozmetické prípravky na ošetrovanie pleti; kozmetické vody; neliečivé prípravky na starostlivosť o telo; bylinkové výťažky na kozmetické použitie; fytokozmetické prípravky; kozmetické krémy; denné kozmetické krémy; kozmetické hydratačné prípravky; skrášľovacie masky (kozmetické prípravky).
05 - Výživové doplnky na lekárske použitie; liečivé čaje; liečivé nápoje; potravinové doplnky s kozmetickým účinkom; výživové prípravky s liečivými účinkami na terapeutické a lekárske použitie; farmaceutické prípravky; lieky pre humánnu medicínu; lekárske a zverolekárske prípravky; výživové doplnky; dietetické potravinové prípravky upravené na lekárske použitie; probiotické výživové doplnky; rastlinné výťažky na farmaceutické použitie; diétne potraviny na lekárske použitie; diétne nápoje na lekárske použitie; diétne látky na lekárske použitie; dietetické potraviny upravené na lekárske účely.
32 - Minerálne a sýtené vody; nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné džúsy; pivo; sirupy na výrobu nápojov; vody (nápoje); minerálne vody (nápoje); stolové vody; mušty; limonády; sóda; sýtené vody; ochutené pivo; izotonické nápoje; energetické nápoje; proteínové nápoje pre športovcov; tablety na prípravu šumivých nápojov; prášky na prípravu šumivých nápojov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  4IMUN CD 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Onapharm, s.r.o.; Perlitová 1799/10, Krč, 140 00 Praha 4; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  Ing. Viera Mešková, Patentová a známková kancelária; Ul. 29.augusta 15, 811 09 Bratislava 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 1209-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1209-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 27.04.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 27.04.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 27.04.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 28.04.2021 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 04.05.2021 Typ Platba
POZ 1209-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku