Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1209-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  231589 
(151)  Dátum zápisu  13.02.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  19.07.2021 
(210)  Číslo prihlášky  1209-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  19.07.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.11.2011 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.04.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  18, 25, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  18 - Usne, koženky a výrobky z týchto materiálov nezahrnuté v iných triedach; koža; surové kože; kufre a cestovné tašky, kabelky; dáždniky, slnečníky a vychádzkové palice; biče, postroje a sedlárske výrobky.
25 - Odevy, obuv a pokrývky hlavy.
35 - Reklamné služby; obchodný manažment, obchodná správa; obchodná administratíva; kancelárske práce; maloobchodná a veľkoobchodná činnosť s tovarmi uvedenými v triedach 18 a 25, obchodné služby on-line, e-shop s výrobkami uvedenými v triedach 18 a 25; služby pre tretie osoby (nákup výrobkov pre iné subjekty), obchodné zastúpenie tuzemských a zahraničných firiem a subjektov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  PARTY 21 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  KRISTIN MIVA, s. r. o.; Panónska cesta 4, 851 04 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  19.07.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.11.2011 11/2011 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.04.2012 04/2012 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 28.07.2021 14/2021 ND3M
4 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 13.10.2021 19/2021 TC3M
 
POZ 1209-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1209-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 19.07.2011 Typ Doručené
2 Podanie individuálnej prihlášky OZ 25.07.2011 Typ Doručené
2a Plná moc 25.07.2011 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 08.08.2011 Typ Odoslané
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 10.08.2011 Typ Platba
5 výsledok rešerše 22.09.2011 Typ Interné listy
6 pokyn na zverejnenie POZ 30.09.2011 Typ Interné listy
7 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 22.02.2012 Typ Odoslané
8 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 23.11.2020 Typ Doručené
9 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 04.06.2021 Typ Doručené
10 vyžiadanie poplatku za obnovu 18.06.2021 Typ Odoslané
11 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 08.07.2021 Typ Platba
12 dodatok k osvedčeniu OZ 13.07.2021 Typ Odoslané
13 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 04.08.2021 Typ Doručené
13a Výpis z obchodného registra 04.08.2021 Typ Doručené
14 dodatok k osvedčeniu OZ 28.09.2021 Typ Odoslané
POZ 1209-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 24.09.2021 KRISTIN MIVA, s. r. o. KRISTIN MIVA, s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku