Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1208-2021
(111)  Trademark Number   
(151)  Registration Date   
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  1208-2021 
(220)  Application Date  27.04.2021 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  26.05.2021 
(450)  Publication of Registration Date   
(511)  International Classification of Goods and Services  35, 36, 38, 42, 43, 45 
(511)  List of Classified Goods and Services  35 - Reklama; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); prenájom reklamných materiálov; podpora predaja pre tretie osoby; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch pre tretie osoby; služby porovnávania cien; obchodné informácie a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských kontaktných informácií; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; online poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; zostavovanie zoznamov informácií na obchodné alebo reklamné účely; dohodovanie obchodných zmlúv pre tretie osoby; vonkajšia reklama.
36 - Nehnuteľnosti (služby); prenájom nehnuteľností; sprostredkovanie (maklérstvo); realitné kancelárie; sprostredkovanie nehnuteľností; oceňovanie nehnuteľností; finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); správa nehnuteľností; prenájom bytov; prenájom poľnohospodárskych fariem; ubytovacie kancelárie (prenájom bývania); poskytovanie finančných informácií prostredníctvom webových stránok.
38 - Prenos správ a obrazových informácií prostredníctvom počítačov; výzvy (rádiom, telefónom alebo inými elektronickými komunikačnými prostriedkami); poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; prenos digitálnych súborov; poskytovanie diskusných fór online; prenos videonahrávok na objednávku.
42 - Aktualizovanie počítačového softvéru; údržba počítačového softvéru; tvorba a udržiavanie webových stránok (pre tretie osoby); inštalácie počítačového softvéru; tvorba a navrhovanie zoznamov informácií z webových stránok pre tretie osoby (informačnotechnologické služby).
43 - Prechodné ubytovanie; prenájom prechodného ubytovania.
45 - Online služby sociálnych sietí. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  06.01.04, 06.19.16, 07.01.24, 27.05.15, 29.01.03, 29.01.02 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)  svetlozelená, biela, žltá, tmavozelená 
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Stoklasa Ladislav, Mgr; Lanova 497/40, 029 43 Zubrohlava; SK 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  v konaní - zverejnená prihláška 
   Legal Status   
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until   
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 26.05.2021 10/2021 BA3M
 
POZ 1208-2021
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 1208-2021
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 27.04.2021 Type Delivered
1a Vyjadrenie označenia 27.04.2021 Type Delivered
1b Vyjadrenie označenia 27.04.2021 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 28.04.2021 Type Delivered
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 30.04.2021 Type Payment
4 výsledok rešerše 03.05.2021 Type Internal Letter
5 pokyn na zverejnenie POZ 03.05.2021 Type Internal Letter
POZ 1208-2021
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku