Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1208-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1208-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  27.04.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 36, 38, 42, 43, 45 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Reklama; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); prenájom reklamných materiálov; podpora predaja pre tretie osoby; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch pre tretie osoby; služby porovnávania cien; obchodné informácie a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských kontaktných informácií; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; online poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; zostavovanie zoznamov informácií na obchodné alebo reklamné účely; dohodovanie obchodných zmlúv pre tretie osoby; vonkajšia reklama.
36 - Nehnuteľnosti (služby); prenájom nehnuteľností; sprostredkovanie (maklérstvo); realitné kancelárie; sprostredkovanie nehnuteľností; oceňovanie nehnuteľností; finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); správa nehnuteľností; prenájom bytov; prenájom poľnohospodárskych fariem; ubytovacie kancelárie (prenájom bývania); poskytovanie finančných informácií prostredníctvom webových stránok.
38 - Prenos správ a obrazových informácií prostredníctvom počítačov; výzvy (rádiom, telefónom alebo inými elektronickými komunikačnými prostriedkami); poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; prenos digitálnych súborov; poskytovanie diskusných fór online; prenos videonahrávok na objednávku.
42 - Aktualizovanie počítačového softvéru; údržba počítačového softvéru; tvorba a udržiavanie webových stránok (pre tretie osoby); inštalácie počítačového softvéru; tvorba a navrhovanie zoznamov informácií z webových stránok pre tretie osoby (informačnotechnologické služby).
43 - Prechodné ubytovanie; prenájom prechodného ubytovania.
45 - Online služby sociálnych sietí. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  06.01.04, 06.19.16, 07.01.24, 27.05.15, 29.01.03, 29.01.02 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  svetlozelená, biela, žltá, tmavozelená 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Stoklasa Ladislav, Mgr; Lanova 497/40, 029 43 Zubrohlava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 1208-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1208-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 27.04.2021 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 27.04.2021 Typ Doručené
1b Vyjadrenie označenia 27.04.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 28.04.2021 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 30.04.2021 Typ Platba
4 výsledok rešerše 03.05.2021 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 03.05.2021 Typ Interné listy
POZ 1208-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku