Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉ







PRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1200-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1200-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  27.04.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  26.05.2021 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  29, 30 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  29 - Konzervované, zamrazené, sušené a varené ovocie a zelenina.
30 - Ryža, cestoviny a rezance; múka; prípravky z obilnín. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.02.15, 05.03.20, 01.03.01, 05.07.01, 26.02.18, 26.11.12, 27.05.15, 27.05.01, 29.01.13, 26.02.19 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  Zelená, žltá, oranžová, sivá, biela 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Bonduelle; La Woestyne, 59173 Renescure; FR 
(740)  Zástupca (-ovia)  JUDr. Petra Sauvage de Brantes, usadený euroadvokát pod reg. č. 300215 KOREJZOVA LEGAL v.o.s., organizační složka; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 26.05.2021 10/2021 BA3M
 
POZ 1200-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1200-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 27.04.2021 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 27.04.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 27.04.2021 Typ Doručené
1c Sprievodný list 27.04.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 03.05.2021 Typ Doručené
3 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 03.05.2021 Typ Doručené
3a Plná moc 03.05.2021 Typ Doručené
3b Vyjadrenie označenia 03.05.2021 Typ Doručené
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 05.05.2021 Typ Platba
5 výsledok rešerše 11.05.2021 Typ Interné listy
6 pokyn na zverejnenie POZ 11.05.2021 Typ Interné listy
POZ 1200-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku