Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1198-2022
(111)  Číslo ochrannej známky  258686 
(151)  Dátum zápisu  18.10.2022 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  18.10.2022 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1198-2022 
(220)  Dátum podania prihlášky  06.06.2022 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  13.07.2022 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  10.11.2022 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  32, 33, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  32 - Nealkoholické ovocné výťažky; pivo; ďumbierové pivo (zázvorové); sladové pivo; mušty; chmeľové výťažky na výrobu piva; ochutené pivo; pivové koktaily; jačmenné pivo.
33 - Alkoholické výťažky z ovocia; aperitívy; destilované nápoje; jablčné mušty (alkoholické); medovina; alkoholické nápoje s ovocím.
41 - Zábava; školenia; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie živých vystúpení; plánovanie a organizovanie večierkov; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie plesov; organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; vzdelávanie. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  PaB Nájdeš v každom dobrom [pub]e 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Pálffy Brauerei, s. r. o.; Prostredná 13/49, Svätý Jur 
(740)  Zástupca (-ovia)  Slezák Dominik, Mgr.; Mierová 1746/2, Pezinok 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  06.06.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 13.07.2022 13/2022 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 10.11.2022 21/2022 FG3M
 
POZ 1198-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 08.06.2022 96,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1198-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 06.06.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 06.06.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 07.06.2022 Typ Doručené
výsledok rešerše 22.06.2022 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 25.10.2022 Typ Odoslané
POZ 1198-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku