Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1197-2022
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1197-2022 
(220)  Dátum podania prihlášky  06.06.2022 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 16, 35, 36, 38, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Prístroje pre záznam, prevod a/alebo reprodukciu zvuku, obrazu a/alebo údajov; počítačový hardware, firmware a software; časti a súčasti počítačov; nahratý alebo sťahovateľný softvér na počítačové hry; software pre elektronické hry alebo pre prístroje určené pre zábavu; zvukové a video nahrávky; exponované kinematografické a fotografické filmy; disky, pásky, kazety, karty a iné záznamové médiá s možnosťou prevzatia, pre záznam zvukových nahrávok, video nahrávok, údajov, obrazu, hier, grafiky, textov, programov a informácií; telekomunikačné prístroje; časti a súčasti prístrojov a nástrojov na nahrávanie, prenos, reprodukciu alebo spracovanie zvuku, obrazu alebo údajov; časti a súčasti záznamových médií s možnosťou prevzatia; časti a súčasti telekomunikačných prístrojov.
16 - Tlačené publikácie; časopisy; periodiká; noviny; knihy.
35 - Podpora predaja pre tretie osoby v oblasti certifikácie výrobkov; reklama v oblasti certifikácie výrobkov; poradenské služby v oblasti organizácie a ekonomiky podnikania; spracovanie údajov z oblasti certifikácie, skúšobníctva, normalizácie, merania a kontroly; zoraďovanie údajov v počítačových databázach z oblasti certifikácie, skúšobníctva, normalizácie, merania a kontroly; zbieranie údajov do počítačových databáz v oblasti certifikácie výrobkov a služieb; zoraďovanie údajov v počítačových databázach v oblasti certifikácie výrobkov a služieb; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach v oblasti certifikácie výrobkov a služieb; hodnotenie v oblasti obchodného manažmentu odborných podnikov vrátane vykonávania týchto služieb v počítačových databázach a /alebo prostredníctvom internetu; hodnotenie výrobkov alebo služieb týkajúce sa vzťahu medzi ich ekonomickým a technicko-kvalitatívnym používaním či užívaním; obchodná správa internetového trhu v odbore certifikácie a vo vzťahu k hodnoteniu firiem a podnikov; obchodné poradenstvo pre podniky prostredníctvom internetu; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; vyhľadávanie údajov v počítačových databázach (pre tretie osoby); reklama; podpora predaja (pre tretie osoby); marketing; reklama on-line na počítačovej komunikačnej sieti; prenájom reklamného priestoru po sieti pre tretie osoby; aktualizácia reklamných materiálov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); prenájom reklamných plôch; služby riadenia údajov v počítačových databázach; spracovávanie, kompilácie, analýza a vyhodnocovanie údajov v počítačových databázach; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; obchodná administratíva; kancelárske práce; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; systemizácia údajov v počítačových databázach; poskytovanie informácií, poradenstva a konzultácií v oblasti služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu.
36 - Spracovanie platieb prostredníctvom internetu (finančné služby); služby elektronických platieb (finančné služby); sprostredkovanie na burze cenných papierov; sprostredkovanie finančných služieb vzťahujúcich sa k obchodu s cennými papiermi, akciami, obligáciami, opciami a ďalším cenným papierom; burzové maklérstvo; sprostredkovanie obchodu s nehnuteľným majetkom; poskytovanie informácií, poradenstva a konzultácií v oblasti služieb uvedených v triede 36 tohto zoznamu.
38 - Telekomunikačné služby; smerovacie a spojovacie služby pre telekomunikácie; šírenie informácií prostredníctvom internetu a bezdrôtových, káblových, satelitných sietí; elektronický prenos údajov v počítačových sieťach a internete; komunikačné služby prostredníctvom internetu, vonkajších a vnútorných sietí; počítačová komunikácia; elektronický prenos údajov prostredníctvom počítačov; elektronický prenos údajov na zákazku (za odplatu); prenos elektronickej pošty; prenájom telekomunikačných prístrojov a zariadení pre prenos údajov; komunikácia prostredníctvom sietí vláknovej optiky; komunikácia prostredníctvom počítačových terminálov; komunikácia prostredníctvom rádia; komunikácia prostredníctvom telefónu; počítačom riadený prenos dát a obrazu; poskytovanie prístupu do globálnych, svetových a lokálnych počítačových sietí a internetu; poskytovanie interaktívnych on-line vývesiek pre prenos odkazov medzi počítačovými užívateľmi; informácie, poradenstvo a konzultácie vzťahujúce sa k vyššie uvedeným službám.
42 - Služby v oblasti certifikácie; certifikačná činnosť; certifikácia výrobkov a služieb; systém hodnotenia kvality výrobkov a služieb; navrhovanie systémov hodnotenia kvality výrobkov a služieb; kontrola, inšpekcia, testovanie, skúšanie a uskutočňovanie certifikačných auditov; vyhodnocovanie a preverovanie výrobkov a služieb; vydávanie a udeľovanie certifikátov; tvorba pravidiel a noriem pre certifikáciu; informácie z oblasti certifikácie; poskytovanie certifikačných údajov; štúdie technických projektov; expertízy (inžinierske práce); skúšobníctvo; nezávislá kontrola kvality výrobkov a služieb; návrh, tvorba, technická správa a údržba webových stránok, portálov a aplikácií vrátane multimediálnych a 3D aplikácií (pre tretie osoby); návrh, vytváranie a modelovanie 3D animácií (grafické dizajnérstvo); navrhovanie a tvorba informačných databáz, elektronických časopisov, periodík, kníh, multimediálnych dokumentov, prezentácií a katalógov (grafické dizajnérstvo); tvorba interaktívnych a grafických počítačových programov; počítačové animácie a vizualizácie (grafické dizajnérstvo); tvorba, programovanie a technická správa systémov pre obsluhu zákazníkov prístupných po internete; navrhovanie, tvorba, inštalácia, aktualizácia a správa počítačového softwaru; navrhovanie a vývoj počítačového hardwaru; tvorba počítačových operačných systémov pre tretie osoby; analýza počítačových systémov; návrh a vývoj počítačových databáz, počítačových aplikácií a počítačových serverov; údržba počítačových databáz, údržba počítačových aplikácií; údržba počítačových serverov (aktualizácia počítačových programov); návrhy systémov na hodnotenie kvality zákazníkov užívateľmi alebo tretími osobami; poskytovanie systémov na hodnotenie kvality; vedenie programových (softvérových) projektov; vedecké a technologické služby a súvisiaci výskum a projektovanie; analytické a výskumné služby v priemysle; poskytovanie informácií, poradenstva a konzultácií v oblasti služieb uvedených v triede 42 tohto zoznamu; hosťovanie na webových stránkach; prenájom počítačových serverov (serverhosting).,  
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.01.04, 16.03.17, 24.17.20, 01.01.99, 26.02.01, 27.01.12, 29.01.04, 29.01.01, 26.11.12 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  modrá; oranžová 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Heureka Group a.s.; Karolinská 650/1, 186 00 Praha; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  GÁLIK & PARTNERS ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA s.r.o.; Krátka 8, 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 1197-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za podanie prihlášky ochrannej známky 14.06.2022 126,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1197-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 06.06.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Osvedčovacia doložka 06.06.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 06.06.2022 Typ Doručené
Plná moc 06.06.2022 Typ Doručené
Plná moc 06.06.2022 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 06.06.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 07.06.2022 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 17.06.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 22.06.2022 Typ Doručené
výsledok rešerše 23.06.2022 Typ Interné listy
POZ 1197-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku