Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1195-2022
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1195-2022 
(220)  Dátum podania prihlášky  06.06.2022 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  31, 32, 33 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  31 - Zvyšky po výrobe vína; čerstvé záhradné bylinky; čerstvé ovocie; vinič (rastlina); čerstvé hrozno.
32 - Prípravky na výrobu nealkoholických nápojov; ovocné džúsy; sirupy na výrobu nápojov; mušty; nealkoholické ovocné výťažky; nealkoholické ovocné nápoje; vody (nápoje); hroznový mušt (nekvasený); nealkoholické nápoje; sirupy na výrobu limonád; limonády; zeleninové džúsy (nápoje); paradajkový džús (nápoj); ovocné nektáre.
33 - Víno; likéry; destilované nápoje; vínovica; digestíva (liehoviny a likéry); alkoholické výťažky z ovocia; liehoviny; jablčné mušty (alkoholické); hruškový mušt (alkoholický); alkoholické nápoje okrem piva; alkoholické nápoje s ovocím. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  ViaJur 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ViaJur, s. r. o.; Prostredná 13/49, 900 21 Svätý Jur; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Slezák Dominik, Mgr.; Mierová 1746/2, Pezinok 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 1195-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 08.06.2022 96,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1195-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 06.06.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 06.06.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 07.06.2022 Typ Doručené
výsledok rešerše 22.06.2022 Typ Interné listy
POZ 1195-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku