Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1194-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  232506 
(151)  Dátum zápisu  12.06.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  15.07.2021 
(210)  Číslo prihlášky  1194-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  15.07.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.03.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  06.08.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 37, 38, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu, transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo kontrolu elektrického prúdu; prístroje a nástroje vedecké, fotografické, optické, signalizačné, kontrolné, dozorné, záchranné a vzdelávacie uvedené v tejto triede; elektrické a elektronické zariadenia na výpočet a odovzdávanie štatistických údajov a informácií; elektrické zariadenia na diaľkové ovládanie priemyselných operácií a procesov; elektrodynamické zariadenia na diaľkové riadenie signalizácie; elektrické vedenia, elektrické akumulátory, bleskozvody, elektrické káble, elektrické spojky, elektrické svorky, elektrické hlásiče, elektrické kondenzátory, elektrické meniče, elektrické objímky, elektrotechnické odbočné skrinky, elektrotechnické prípojky, prúdové usmerňovače, elektrické regulátory, rozvodné skrine, spínacie skrine, svetelné alebo mechanické signalizačné panely, skriňové rozvádzače, transformátory a trafostanice; meracie prístroje, elektrické meracie zariadenia, elektrické monitorovacie prístroje, telekomunikačné prístroje a zariadenia; vysielacie zariadenia; prepájacie alebo smerovacie zariadenia, zariadenia na sprostredkovanie prenosu dát; magnetické nosiče údajov; počítačový softvér; elektrické zariadenia proti krádeži, zabezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu, poplašné zariadenia, záchranné zariadenia, prístroje na záchranu, elektrické monitorovacie prístroje, nepriestrelné vesty, ochranné obleky proti ohňu, protipožiarne ochranné odevy, ochranné helmy, ochranné masky, ochranné obleky proti úrazom, radiácii a ohňu, ochranné plachty ochranné plášte, osobné ochranné prostriedky proti nehodám, požiarne signalizačné zariadenia, detektory, detektory dymu; elektrické automatické zatvárače dverí, elektrické batérie, blikavé svetlá, bzučiaky, elektrické bzučiaky, automatické časové spínače, číslicové súradnicové zapisovače, elektrické zariadenia na diaľkové zapaľovanie, elektrické dverové zvončeky, elektrické hlásiče; kamery, videokamery, kinematografické kamery, objektívy, automatické turnikety, turniketové mechanizmy, parkovacie brány uvádzané do chodu vhodením mince.
37 - Montáž, údržba a opravy kancelárskych strojov a zariadení, montáž, opravy a údržba počítačov a ich periférnych zariadení, montáž, opravy a údržba elektrických spotrebičov, strojov a prístrojov; montáž, údržba a opravy technického vybavenia alebo technických zariadení slúžiacich na ochranu majetku, objektov a osôb; montáž, údržba a opravy telekomunikačného, rádiokomunikačného a komunikačného vybavenia; zriaďovanie, výstavba a údržba telekomunikačných a rádiokomunikačných zariadení, výstavba a údržba telekomunikačných a komunikačných sietí; montáž, údržba a opravy technického vybavenia stavieb; montáž, údržba a opravy technologického zariadenia stavieb; montáž, údržba a opravy meracej a regulačnej techniky; montáž, údržba a opravy požiarnych hlásičov; montáž, údržba a opravy štruktúrovanej kabeláže, optických sietí a počítačových sietí; montáž, údržba a opravy káblových rozvodov; montáž, údržba a opravy elektrickej požiarnej signalizácie; montáž, údržba a opravy zabezpečovacích systémov slúžiacich na ochranu majetku, objektov, osôb vrátane zabezpečovacích systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a prejavu osoby v objekte a jeho okolí; montáž, údržba a opravy trezorov, bezpečnostných zámkov, bezpečnostných schránok, poplašných systémov proti vlámaniu, elektrických strojov a prístrojov, elektrických zariadení, bleskozvodov, telekomunikačných a rádiokomunikačných zariadení pre oblasť ochrany majetku, objektov, osôb a pre bezpečnostné služby.
38 - Komunikácia prostredníctvom optických káblov, počítačová komunikácia, počítačová komunikácia prostredníctvom svetovej informačnej telekomunikačnej siete (internet), komunikácia a prenos pomocou počítačových terminálov, prenájom zariadení na prenos informácií, prenájom prístrojov na prenos správ, prenájom telekomunikačných prístrojov, výzvy rádiom, telefónom alebo inými elektronickými komunikačnými prostriedkami; prenájom prístupového času k počítačovým databázam.
42 - Prenájom výpočtovej techniky, aktualizovanie, inštalácia, servis a spúšťanie počítačových programov, počítačové programovanie, poradenské služby v oblasti počítačového hardvéru a softvéru, prenájom počítačového softvéru, obnovovanie počítačových databáz, zhotovovanie kópií počítačových programov, prieskum v oblasti využitia počítačov, návrh a tvorba počítačových systémov a softvéru, počítačové systémové analýzy, prevod a konverzia počítačových programov a údajov okrem fyzickej konverzie; vytváranie, umiestňovanie a udržiavanie počítačových stránok (WEB); projektovanie stavieb, štúdie technických projektov, projektová činnosť v oblasti elektrických zariadení, revízia elektrických zariadení, dozor a technická inšpekcia; projektovanie a vývoj zabezpečovacích systémov slúžiacich na ochranu majetku a osoby vrátane zabezpečovacích systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a prejavu osoby v objekte a jeho okolí. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  01.15.03, 26.01.13, 26.04.22, 26.04.24, 27.05.11, 27.05.24, 27.03.15 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  REPA Dušan; Pod pánskym lesom 851/23, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  GELE, Patentová, známková, oceňovacia a súdno-znalecká kancelária, Gruber Dalibor, Ing.; Humenská 29, 040 11 Košice; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  15.07.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.03.2012 3/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.08.2012 8/2012 FG3M
3 Zmeny v údajoch o majiteľoch 02.08.2013 8/2013 TC3M
4 Licenčné zmluvy registrované na ochranné známky 02.12.2013 12/2013 QB3M
5 Obnovené ochranné známky 24.02.2021 4/2021 ND3M
 
 
  Držitelia licencií 
Por. č. Názov/Meno Druh Účinnosť od Stav
  • 32849479 1 MOREZ GROUP, a.s. výlučná 22.10.2013 platná
 
POZ 1194-2011
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 10.08.2011 182,00 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 02.04.2013 7,00 EUR
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 09.07.2013 17,00 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 11.01.2021 16,50 EUR
44 Poplatok za obnovu zápisu za každú triedu tovarov alebo služieb nad tri triedy 28.01.2021 136,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1194-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 15.07.2011 Typ Doručené
2 Podanie individuálnej prihlášky OZ 19.07.2011 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
2a Plná moc 19.07.2011 Typ Doručené
2b Vyjadrenie označenia 19.07.2011 Typ Doručené
2c Zoznam tovarov a služieb (SR) 19.07.2011 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 05.08.2011 Typ Odoslané
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 12.08.2011 Typ Platba
5 výsledok rešerše 28.12.2011 Typ Interné listy
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 30.12.2011 Typ Odoslané
7 Odpoveď na správu úradu 12.01.2012 Typ Doručené
7a Zoznam tovarov a služieb (SR) 12.01.2012 Typ Doručené
8 pokyn na zverejnenie POZ 19.01.2012 Typ Interné listy
9 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 03.07.2012 Typ Odoslané
10 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 28.03.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
10a Doklad 28.03.2013 Typ Doručené
11 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 03.04.2013 Typ Platba
12 dodatok k osvedčeniu OZ 11.06.2013 Typ Odoslané
13 Žiadosť o zápis lic. zmluvy / ukončenia lic. zmluvy 09.07.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
13a Licenčná zmluva 09.07.2013 Typ Doručené
13b Doklad 09.07.2013 Typ Doručené
14 18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 11.07.2013 Typ Platba
15 dodatok k osvedčeniu OZ 06.11.2013 Typ Odoslané
16 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 18.11.2020 Typ Doručené
17 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 13.01.2021 Typ Platba
18 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 13.01.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
19 vyžiadanie poplatku za obnovu 21.01.2021 Typ Odoslané
20 44 Poplatok za obnovu zápisu za každú triedu tovarov alebo služieb nad tri triedy 01.02.2021 Typ Platba
21 dodatok k osvedčeniu OZ 04.02.2021 Typ Odoslané
POZ 1194-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 07.06.2013 REPA Dušan Repa Dušan
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku