Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1185-2020
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1185-2020 
(220)  Dátum podania prihlášky  03.06.2020 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.08.2020 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  37, 40 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  37 - Šmirgľovanie; chemické čistenie; lakovanie, glazovanie; antikorózne úpravy; piesková úprava kovových predmetov.
40 - Obrusovanie; galvanizácia; obrábanie kovov; tryskové pieskovanie. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.03, 27.05.01, 27.99.05, 27.99.12, 24.17.20, 26.11.11, 26.11.12, 26.11.14, 26.01.05, 01.15.21, 01.15.15, 29.01.03 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  čierna, zelená 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  MARBOX, s. r. o.; Golianova 25, 040 18 Košice; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Zathurecky InPaRtners, s. r. o.; Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.08.2020 08/2020 BA3M
 
POZ 1185-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1185-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 03.06.2020 Typ Doručené
1a Sprievodný list 03.06.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 04.06.2020 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 18.06.2020 Typ Odoslané
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 19.06.2020 Typ Platba
5 výsledok rešerše 19.06.2020 Typ Interné listy
6 pokyn na zverejnenie POZ 19.06.2020 Typ Interné listy
7 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 02.11.2020 Typ Doručené
7a Príloha inde neuvedená 02.11.2020 Typ Doručené
7b Príloha inde neuvedená 02.11.2020 Typ Doručené
7c Odôvodnenie námietok 02.11.2020 Typ Doručené
7d Príloha inde neuvedená 02.11.2020 Typ Doručené
7e Plná moc 02.11.2020 Typ Doručené
8 vyžiadanie poplatku za podanie námietok 05.11.2020 Typ Odoslané
9 25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 10.11.2020 Typ Platba
10 výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 12.11.2020 Typ Odoslané
11 Vyjadrenie k námietkam 15.01.2021 Typ Doručené
11a Sprievodný list 15.01.2021 Typ Doručené
12 rozhodnutie o zamietnutí POZ (vyhovenie námietkam) 11.11.2021 Typ Odoslané
POZ 1185-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku