Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1184-2022
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1184-2022 
(220)  Dátum podania prihlášky  06.06.2022 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 28, 35, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Elektronické stieracie žreby na lotériové hry (softvér).
28 - Karty na bingo; hracie karty; hracie žetóny; žetóny na hazardné hry; stieracie žreby na lotériové hry; výherné hracie automaty; hracie automaty uvádzané do činnosti vhodením mince; hracie videoautomaty.
35 - Reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; rozhlasová reklama; televízna reklama; vonkajšia reklama; reklamné agentúry; reklamné služby uskutočňované prostredníctvom spotrebiteľských lotérií; písanie reklamných textov; vydávanie reklamných textov; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; navrhovanie reklamných materiálov; aktualizovanie reklamných materiálov; prenájom reklamných materiálov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); rozširovanie reklamných oznamov; reklamné plagátovanie; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; služby v oblasti vzťahov s médiami; tvorba reklamných filmov; podpora predaja (pre tretie osoby); predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; organizovanie obchodných alebo, reklamných podujatí; zostavovanie zoznamov informácií na obchodné alebo reklamné účely; zostavovanie štatistík; vzťahy s verejnosťou (public relations); marketing.
41 - Zábava; online hazardné hry (herne); organizovanie lotérií a stávkových hier; organizovanie lotérií a stávkových hier prostredníctvom internetu; organizovanie hier o peniaze; organizovanie žrebových lotérií; organizovanie elektronických žrebových lotérií; organizovanie spotrebiteľských lotérií; organizovanie kurzových stávok; organizovanie kurzových stávok prostredníctvom internetu; organizovanie doplnkových hier, pričom doplnková hra je číselná lotéria, ktorá je prevádzkovaná len spolu s inou číselnou lotériou; organizovanie a vedenie športových, vedomostných alebo zábavných súťaží; organizovanie a vedenie športových, zábavných, kultúrnych a vzdelávacích podujatí; tvorba rozhlasových a televíznych programov; vydávanie textov (okrem reklamných); online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Čokoládový BON BON 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.; Brečtanová 1, 830 07 Bratislava-Nové Mesto; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o.; Sliačska 1/A, 831 02 Bratislava-Nové Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 1184-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za podanie prihlášky ochrannej známky 21.06.2022 106,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1184-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 06.06.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 06.06.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 07.06.2022 Typ Doručené
POZ 1184-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku