Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1184-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1184-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  26.04.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 36 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Počítačový softvér ( nabraté počítačové programy); elektronické publikácie (sťahovateľné) sťahovateľné počítačové programy platformy počítačového softvéru, nahrané alebo na stiahnutie sťahovateľné elektronické peňaženky.
36 - Bankovníctvo; zriaďovanie fondov; kapitálové investície; zmenárenské služby; klíringy (bezhotovostné zúčtovanie vzájomných pohľadávok a záväzkov) finančné riadenie; elektronický prevod kapitálu; finančné informácie; kurzové záznamy na burze; obchodovanie na burze s uhlíkovými emisiami sprostredkovanie na burze cenných papierov poskytovanie finančných informácií prostredníctvom webových stránok kolektívne financovanie (crowdfunding) elektronické peňaženky (platobné služby) zmenárenské služby pre elektronické peniaze. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Dollero 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Repa Ján, Ing.; Adámiho 26, 841 04 Bratislava 4; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 1184-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1184-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 26.04.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 27.04.2021 Typ Doručené
3 Potvrdenie o podaní 05.05.2021 Typ Doručené
POZ 1184-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku