Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1182-2022
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1182-2022 
(220)  Dátum podania prihlášky  03.06.2022 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 16, 35, 39, 40, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Nosiče zvukových a obrazových nahrávok; elektronické publikácie (sťahovateľné); elektronické periodiká, noviny a časopisy (sťahovateľné).
16 - Papier; tlačoviny; periodická a neperiodická tlač (časopisy, noviny); knihy; prospekty; plagáty; fotografie; pohľadnice; kalendáre; brožúry; reklamné tabule z kartónu a lepenky; pútače z kartónu a lepenky; katalógy; zoznamy; tlačivá (formuláre);tlačené publikácie; príručky; záložky do kníh; ročenky; oznámenia (papiernický tovar); kancelárske potreby (okrem nábytku) použité ako reklamné predmety; papiernický tovar použitý ako reklamné predmety; papierové obalové materiály; obaly na doklady; obaly (papiernický tovar); papierové alebo plastové vrecká a tašky na balenie; baliace plastové fólie; tlačiarenské typy (písmená); štočky.
35 - Marketing; organizovanie výstav na reklamné a komerčné účely; reklamné služby; inzertná činnosť; podpora predaja pre tretie osoby; vydávanie reklamných materiálov; kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 35, 39, 40, 41 tohto zoznamu.
39 - Distribúcia periodickej a neperiodickej tlače.
40 - Polygrafické služby; tlač; tlačenie; odborné a poradenské služby v odbore polygrafie.
41 - Vydávanie novín, časopisov, tlačovín, periodík a neperiodických publikácií (okrem reklamných); vydávanie elektronicky reprodukovateľných textov, grafických, obrazových a zvukových informácií, ktoré môžu byť opätovne spracovávané v sieti (okrem reklamných); poskytovanie elektronických publikácií on-line (bez možnosti kopírovania); tvorba zábavných, kultúrnych a výchovných programov; organizovanie zábavných a vedomostných súťaží; organizovanie spoločenských podujatí a výstav (okrem reklamných); organizovanie vzdelávacích, zábavných, športových a kultúrnych podujatí; organizovanie odborných vzdelávacích stretnutí, seminárov a konferencií. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  02.09.01, 26.11.08, 27.05.15, 27.05.11, 27.05.13, 29.01.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  čierna, červená 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Petit Press, a.s.; Lazaretská 12, 811 08 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Ing. Peter Hojčuš - Patentová a známková kancelária; Osuského 1/A, 851 03 Bratislava 5; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 1182-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za podanie prihlášky ochrannej známky 17.06.2022 126,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1182-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 03.06.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 03.06.2022 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 03.06.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 07.06.2022 Typ Doručené
výsledok rešerše 21.06.2022 Typ Interné listy
POZ 1182-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku