Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1182-2019
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1182-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  30.05.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 41, 45 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Administratívne služby súvisiace s riadením súborov právnych dokumentov, Administratívne služby súvisiace s odporúčaním klientov právnikom, Analýza reakcií spotrebiteľov, Poskytovanie spotrebiteľských informácií, Poskytovanie obchodných informácií spotrebiteľom, Správa spotrebiteľských vernostných programov, Reklama na základe spotrebiteľského ohlasu, Poskytovanie spotrebiteľského poradenstva v oblasti laptopov, Poskytovanie spotrebiteľských informácií v oblasti kozmetiky, Poskytovanie spotrebiteľského poradenstva v oblasti softvéru, Poskytovanie spotrebiteľského poradenstva v oblasti kozmetiky, Poskytovanie spotrebiteľských informácií v oblasti softvéru, Poskytovanie spotrebiteľských informácií v oblasti laptopov, Poskytovanie poradenstva súvisiaceho s analýzou spotrebiteľských nákupných zvyklostí, Poskytovanie spotrebiteľských informácií súvisiacich s tovarom a službami, Poskytovanie spotrebiteľských informácií v oblasti potravinárskych výrobkov a nápojov, Obchodné informácie a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb, Komerčné informácie a poradenstvo pre spotrebiteľa pri výbere tovarov a služieb, Komerčné informačné a poradenské služby pre spotrebiteľov v oblasti kozmetických výrobkov, Komerčné informačné a poradenské služby pre spotrebiteľov v oblasti výrobkov na líčenie, Poradenstvo v súvislosti s analýzou nákupných zvykov a potrieb spotrebiteľov poskytované prostredníctvom senzorických, kvalitatívnych a kvantitatívnych údajov.
41 - Vydávanie spotrebiteľských časopisov.
45 - Informačné služby pre oblasť spotrebiteľských práv, Poradenské služby v oblasti spotrebiteľských práv [právne poradenstvo], Právne poradenstvo, Právne poradenstvo a zastupovanie, Poradenstvo v osobných právnych záležitostiach, Poradenstvo v oblasti vedenia súdnych sporov, Mediačné služby, Právne mediačné služby, Služby v rámci alternatívneho riešenia sporov [právne služby], Bezplatné právne služby, Služby právnej pomoci. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Spotrebiteľské Centrum 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Spotrebiteľské Centrum; Andyho Warhola 33, 068 01 Medzilaborce; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 1182-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1182-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 30.05.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 04.06.2019 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 18.06.2019 Typ Odoslané
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 24.06.2019 Typ Platba
5 výsledok rešerše 08.11.2019 Typ Interné listy
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 08.11.2019 Typ Odoslané
POZ 1182-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku