Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1182-2019
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1182-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  30.05.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 41, 45 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Administratívne služby súvisiace s riadením súborov právnych dokumentov, Administratívne služby súvisiace s odporúčaním klientov právnikom, Analýza reakcií spotrebiteľov, Poskytovanie spotrebiteľských informácií, Poskytovanie obchodných informácií spotrebiteľom, Správa spotrebiteľských vernostných programov, Reklama na základe spotrebiteľského ohlasu, Poskytovanie spotrebiteľského poradenstva v oblasti laptopov, Poskytovanie spotrebiteľských informácií v oblasti kozmetiky, Poskytovanie spotrebiteľského poradenstva v oblasti softvéru, Poskytovanie spotrebiteľského poradenstva v oblasti kozmetiky, Poskytovanie spotrebiteľských informácií v oblasti softvéru, Poskytovanie spotrebiteľských informácií v oblasti laptopov, Poskytovanie poradenstva súvisiaceho s analýzou spotrebiteľských nákupných zvyklostí, Poskytovanie spotrebiteľských informácií súvisiacich s tovarom a službami, Poskytovanie spotrebiteľských informácií v oblasti potravinárskych výrobkov a nápojov, Obchodné informácie a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb, Komerčné informácie a poradenstvo pre spotrebiteľa pri výbere tovarov a služieb, Komerčné informačné a poradenské služby pre spotrebiteľov v oblasti kozmetických výrobkov, Komerčné informačné a poradenské služby pre spotrebiteľov v oblasti výrobkov na líčenie, Poradenstvo v súvislosti s analýzou nákupných zvykov a potrieb spotrebiteľov poskytované prostredníctvom senzorických, kvalitatívnych a kvantitatívnych údajov.
41 - Vydávanie spotrebiteľských časopisov.
45 - Informačné služby pre oblasť spotrebiteľských práv, Poradenské služby v oblasti spotrebiteľských práv [právne poradenstvo], Právne poradenstvo, Právne poradenstvo a zastupovanie, Poradenstvo v osobných právnych záležitostiach, Poradenstvo v oblasti vedenia súdnych sporov, Mediačné služby, Právne mediačné služby, Služby v rámci alternatívneho riešenia sporov [právne služby], Bezplatné právne služby, Služby právnej pomoci. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Spotrebiteľské Centrum 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Spotrebiteľské Centrum; Andyho Warhola 33, 068 01 Medzilaborce; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zamietnutá prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 1182-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1182-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 30.05.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 04.06.2019 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 18.06.2019 Typ Odoslané
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 24.06.2019 Typ Platba
5 výsledok rešerše 08.11.2019 Typ Interné listy
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 08.11.2019 Typ Odoslané
7 rozhodnutie o zamietnutí POZ (s vyjadrením) 15.01.2020 Typ Odoslané
POZ 1182-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku