Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1175-2019
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1175-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  31.05.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.11.2019 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 16, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Kryty na meteorologické prístroje; meteorologické prístroje; meteorologické balóny; bezdrôtové meteorologické stanice; digitálne meteorologické stanice; elektronické publikácie (sťahovateľné); počítačové programy (sťahovateľné); počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné); USB kľúče; optické nosiče údajov; audiovizuálne vyučovacie prístroje; meradlá; váhy; magnetické pásky; počítacie stroje; barometre; teplomery (nie na lekárske použitie); vlhkomery; anemometre, vetromery; krokomery; detektory; monitorovacie prístroje (nie na lekárske použitie); fotokopírovacie stroje (fotografické, elektrostatické alebo termické); fotoaparáty; diktafóny; zariadenia na zaznamenávanie vzdialenosti; elektrické káble; rozvodové systémy elektrického vedenia; riadiace panely (elektrotechnika); nabíjačky batérií; poistky; rýchlomery, tachometre; prístroje na vnútornú komunikáciu; lasery (nie na lekárske použitie); počítače; nahraté počítačové programy; diaľkové ovládače; telekomunikačné vysielače; elektrické zariadenia proti krádežiam; čipy (mikroprocesorové doštičky); materiály na elektrické vedenie (drôty, káble); počítačové klávesnice; čítačky čiarových kódov; chronografy (prístroje na zaznamenávanie časových údajov); periférne zariadenia počítačov; počítačový softvér (nahraté počítačové programy); monitory (počítačový hardvér); monitorovacie počítačové programy; optické disky; počítačové tlačiarne; čítacie zariadenia (zariadenia na spracovanie údajov); skenery (zariadenia na spracovanie údajov); videokamery; notebooky (prenosné počítače); ohňovzdorné obaly; satelitné navigačné prístroje; počítačový hardvér; zariadenia na spracovanie údajov; hasiace prístroje.
16 - Tlačoviny; príručky; tlačené publikácie; časopisy (periodiká); pečiatky; papier; plagáty; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; albumy; obrazy; spisové obaly (papiernický tovar); ceruzky; noviny; periodiká; lístky; skicáre; útržkové bloky; brožúry; výšivkové vzory; pripináčiky; pečate; zošity; vzory na kopírovanie; typy, tlačové písmo; poznámkové zošity; mapy; kartón, lepenka; katalógy; spevníky; obaly na doklady; zoraďovače (kancelárske potreby); toaletný papier; knihy; obaly (papiernický tovar); grafické vzory (tlačoviny); obálky (papiernický tovar); puzdrá na perá, perečníky; písacie potreby; emblémy (papierové pečate); fotografie (tlačoviny); účtovné knihy; zoznamy; figuríny z papierovej drviny; kancelárske potreby okrem nábytku; tlačivá (formuláre); zemské glóbusy; grafické reprodukcie; grafické zobrazenia; časové rozvrhy (tlačoviny); pohľadnice; papierové vreckovky; záložky do kníh; stojany na fotografie; nákresy; portréty; prospekty; perá (kancelárske potreby); poštové známky; školské potreby (papiernický tovar); papierové pásky, iné ako do vlasov alebo stužkárska galantéria; lepidlá na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; ročenky; kalendáre; oznámenia (papiernický tovar); papierové podložky pod poháre; papierové servítky; písacie súpravy (papiernický tovar); grafické znaky; papierové alebo lepenkové etikety; papierové alebo kartónové vývesné tabule; samolepky (papiernický tovar); komiksy; obežníky; tabule na zapichovanie oznamov; nákupné karty (nie na hranie); letáky; papierové alebo lepenkové baliace materiály (výplňové, tlmiace); tlačené partitúry; papierové zástavky.
42 - Meteorologické informácie; meteorologický výskum; poskytovanie meteorologických informácií pre námornú dopravu; vedecké a technologické služby; technologický výskum; vedecké služby a s nimi súvisiace dizajnérske služby; technologické služby s nimi súvisiace dizajnérske služby; vedecký výskum; priemyselné analýzy a priemyselný výskum; navrhovanie a vývoj softvéru; navrhovanie a vývoj počítačového hardvéru; navrhovanie vzhľadu výrobkov (priemyselné dizajnérstvo); inžiniersky výskum; počítačové programovanie; priemyselné dizajnérstvo; kalibrácia; aktualizovanie počítačového softvéru; poradenstvo v oblasti navrhovania a vývoja počítačového hardvéru; požičiavanie počítačového softvéru; údržba softvéru; obnovovanie počítačových databáz; analýzy počítačových systémov; návrh počítačových systémov; inštalácie počítačového softvéru; diaľkové monitorovanie počítačových systémov; uchovávanie elektronických údajov; technologické poradenské služby; navrhovanie automobilov; technická kontrola automobilov; letecké dizajnérstvo; technické konzultačné služby v oblasti leteckého inžinierstva; letecké prieskumné služby; vývoj lietadiel; navrhovanie počítačových programov a softvéru spojných s lietadlami; navrhovanie námorných dopravných prostriedkov; meranie prúdenia vzduchu; navrhovanie drónov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  METEOWIND 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Baráni Ján; Dubová 495/11, 031 04 Liptovský Mikuláš 4; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Porubčan Róbert, Ing.; Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.11.2019 11/2019 BA3M
 
POZ 1175-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1175-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 31.05.2019 Typ Doručené
1a Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 31.05.2019 Typ Doručené
1b Príloha inde neuvedená 31.05.2019 Typ Doručené
1c Plná moc 31.05.2019 Typ Doručené
2 Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 31.05.2019 Typ Doručené
3 Potvrdenie o podaní 05.06.2019 Typ Doručené
4 vyžiadanie poplatku za podanie POZ 04.06.2019 Typ Odoslané
5 vyžiadanie poplatku za žiadosť o MZ 04.06.2019 Typ Odoslané
6 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 20.06.2019 Typ Platba
7 32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 20.06.2019 Typ Platba
8 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 26.06.2019 Typ Odoslané
9 Odpoveď na správu úradu 07.08.2019 Typ Doručené
9a Sprievodný list 07.08.2019 Typ Doručené
10 výsledok rešerše 08.08.2019 Typ Interné listy
11 Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis 15.10.2019 Typ Odoslané
12 vyžiadanie poplatku v CHF 17.10.2019 Typ Odoslané
13 pokyn na zverejnenie POZ 17.10.2019 Typ Interné listy
POZ 1175-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku