Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1175-2019
(111)  Číslo ochrannej známky  251713 
(151)  Dátum zápisu  13.02.2020 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  13.02.2020 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1175-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  31.05.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.11.2019 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.04.2020 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 16, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Kryty na meteorologické prístroje; meteorologické prístroje; meteorologické balóny; bezdrôtové meteorologické stanice; digitálne meteorologické stanice; elektronické publikácie (sťahovateľné); počítačové programy (sťahovateľné); počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné); USB kľúče; optické nosiče údajov; audiovizuálne vyučovacie prístroje; meradlá; váhy; magnetické pásky; počítacie stroje; barometre; teplomery (nie na lekárske použitie); vlhkomery; anemometre, vetromery; krokomery; detektory; monitorovacie prístroje (nie na lekárske použitie); fotokopírovacie stroje (fotografické, elektrostatické alebo termické); fotoaparáty; diktafóny; zariadenia na zaznamenávanie vzdialenosti; elektrické káble; rozvodové systémy elektrického vedenia; riadiace panely (elektrotechnika); nabíjačky batérií; poistky; rýchlomery, tachometre; prístroje na vnútornú komunikáciu; lasery (nie na lekárske použitie); počítače; nahraté počítačové programy; diaľkové ovládače; telekomunikačné vysielače; elektrické zariadenia proti krádežiam; čipy (mikroprocesorové doštičky); materiály na elektrické vedenie (drôty, káble); počítačové klávesnice; čítačky čiarových kódov; chronografy (prístroje na zaznamenávanie časových údajov); periférne zariadenia počítačov; počítačový softvér (nahraté počítačové programy); monitory (počítačový hardvér); monitorovacie počítačové programy; optické disky; počítačové tlačiarne; čítacie zariadenia (zariadenia na spracovanie údajov); skenery (zariadenia na spracovanie údajov); videokamery; notebooky (prenosné počítače); ohňovzdorné obaly; satelitné navigačné prístroje; počítačový hardvér; zariadenia na spracovanie údajov; hasiace prístroje.
16 - Tlačoviny; príručky; tlačené publikácie; časopisy (periodiká); pečiatky; papier; plagáty; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; albumy; obrazy; spisové obaly (papiernický tovar); ceruzky; noviny; periodiká; lístky; skicáre; útržkové bloky; brožúry; výšivkové vzory; pripináčiky; pečate; zošity; vzory na kopírovanie; typy, tlačové písmo; poznámkové zošity; mapy; kartón, lepenka; katalógy; spevníky; obaly na doklady; zoraďovače (kancelárske potreby); toaletný papier; knihy; obaly (papiernický tovar); grafické vzory (tlačoviny); obálky (papiernický tovar); puzdrá na perá, perečníky; písacie potreby; emblémy (papierové pečate); fotografie (tlačoviny); účtovné knihy; zoznamy; figuríny z papierovej drviny; kancelárske potreby okrem nábytku; tlačivá (formuláre); zemské glóbusy; grafické reprodukcie; grafické zobrazenia; časové rozvrhy (tlačoviny); pohľadnice; papierové vreckovky; záložky do kníh; stojany na fotografie; nákresy; portréty; prospekty; perá (kancelárske potreby); poštové známky; školské potreby (papiernický tovar); papierové pásky, iné ako do vlasov alebo stužkárska galantéria; lepidlá na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; ročenky; kalendáre; oznámenia (papiernický tovar); papierové podložky pod poháre; papierové servítky; písacie súpravy (papiernický tovar); grafické znaky; papierové alebo lepenkové etikety; papierové alebo kartónové vývesné tabule; samolepky (papiernický tovar); komiksy; obežníky; tabule na zapichovanie oznamov; nákupné karty (nie na hranie); letáky; papierové alebo lepenkové baliace materiály (výplňové, tlmiace); tlačené partitúry; papierové zástavky.
42 - Meteorologické informácie; meteorologický výskum; poskytovanie meteorologických informácií pre námornú dopravu; vedecké a technologické služby; technologický výskum; vedecké služby a s nimi súvisiace dizajnérske služby; technologické služby s nimi súvisiace dizajnérske služby; vedecký výskum; priemyselné analýzy a priemyselný výskum; navrhovanie a vývoj softvéru; navrhovanie a vývoj počítačového hardvéru; navrhovanie vzhľadu výrobkov (priemyselné dizajnérstvo); inžiniersky výskum; počítačové programovanie; priemyselné dizajnérstvo; kalibrácia; aktualizovanie počítačového softvéru; poradenstvo v oblasti navrhovania a vývoja počítačového hardvéru; požičiavanie počítačového softvéru; údržba softvéru; obnovovanie počítačových databáz; analýzy počítačových systémov; návrh počítačových systémov; inštalácie počítačového softvéru; diaľkové monitorovanie počítačových systémov; uchovávanie elektronických údajov; technologické poradenské služby; navrhovanie automobilov; technická kontrola automobilov; letecké dizajnérstvo; technické konzultačné služby v oblasti leteckého inžinierstva; letecké prieskumné služby; vývoj lietadiel; navrhovanie počítačových programov a softvéru spojných s lietadlami; navrhovanie námorných dopravných prostriedkov; meranie prúdenia vzduchu; navrhovanie drónov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  METEOWIND 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Baráni Ján; Dubová 495/11, 031 04 Liptovský Mikuláš 4; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Porubčan Róbert, Ing.; Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu  1508455 
(800)  Dátum medzinárodného zápisu  15. 10. 2019 
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  31.05.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.11.2019 11/2019 BA3M
2 Medzinárodne zapísané ochranné známky 04.02.2020 02/2020 XA3M
3 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.04.2020 04/2020 FG3M
 
POZ 1175-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1175-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 31.05.2019 Typ Doručené
1a Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 31.05.2019 Typ Doručené
1b Príloha inde neuvedená 31.05.2019 Typ Doručené
1c Plná moc 31.05.2019 Typ Doručené
2 Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 31.05.2019 Typ Doručené
3 Potvrdenie o podaní 05.06.2019 Typ Doručené
4 vyžiadanie poplatku za podanie POZ 04.06.2019 Typ Odoslané
5 vyžiadanie poplatku za žiadosť o MZ 04.06.2019 Typ Odoslané
6 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 20.06.2019 Typ Platba
7 32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 20.06.2019 Typ Platba
8 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 26.06.2019 Typ Odoslané
9 Odpoveď na správu úradu 07.08.2019 Typ Doručené
9a Sprievodný list 07.08.2019 Typ Doručené
10 výsledok rešerše 08.08.2019 Typ Interné listy
11 Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis 15.10.2019 Typ Odoslané
12 vyžiadanie poplatku v CHF 17.10.2019 Typ Odoslané
13 pokyn na zverejnenie POZ 17.10.2019 Typ Interné listy
14 List z OMPI 09.12.2019 Typ Doručené
15 odpoveď do OMPI - odstránenie nedostatkov 09.12.2019 Typ Odoslané
16 Notifikácia z OMPI 09.01.2020 Typ Doručené
17 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 20.02.2020 Typ Odoslané
POZ 1175-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku