Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1175-2014
(111)  Číslo ochrannej známky  238746 
(151)  Dátum zápisu  11.12.2014 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1175-2014 
(220)  Dátum podania prihlášky  27.06.2014 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.09.2014 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.02.2015 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom; reklama; rozhlasová reklama; televízna reklama; obchodné alebo podnikateľské informácie; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; marketing.
41 - Zábava; rozhlasová zábava; tvorba rozhlasových a televíznych programov; televízna zábava; nahrávacie štúdiá (služby); reportérske služby; hudobná tvorba. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.01.03, 26.01.20, 26.01.24, 27.05.22, 27.05.24, 29.01.03 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  zelená, biela 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Jemné Melódie, s.r.o.; Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  27.06.2024 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.09.2014 09/2014 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.02.2015 02/2015 FG3M
 
POZ 1175-2014
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1175-2014
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 27.06.2014 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 27.06.2014 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 07.07.2014 Typ Platba
3 výsledok rešerše 14.07.2014 Typ Interné listy
4 pokyn na zverejnenie POZ 14.07.2014 Typ Interné listy
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 13.01.2015 Typ Odoslané
6 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 01.10.2021 Typ Doručené
6a Plná moc 01.10.2021 Typ Doručené
7 Žiadosť o zápis prechodu 01.10.2021 Typ Doručené
7a Doklad o prechode 01.10.2021 Typ Doručené
7b Osvedčovacia doložka 01.10.2021 Typ Doručené
7c Plná moc 01.10.2021 Typ Doručené
8 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 01.10.2021 Typ Doručené
8a Plná moc 01.10.2021 Typ Doručené
9 Žiadosť o zápis prevodu 04.10.2021 Typ Doručené
9a Doklad o prevode 04.10.2021 Typ Doručené
9b Plná moc 04.10.2021 Typ Doručené
10 vyžiadanie poplatku 15.10.2021 Typ Odoslané
11 vyžiadanie poplatku 15.10.2021 Typ Odoslané
12 Žiadosť o zápis prechodu 15.10.2021 Typ Doručené
12a Osvedčovacia doložka 15.10.2021 Typ Doručené
12b Doklad o prechode 15.10.2021 Typ Doručené
12c Osvedčovacia doložka 15.10.2021 Typ Doručené
12d Plná moc 15.10.2021 Typ Doručené
13 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 19.10.2021 Typ Platba
14 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 19.10.2021 Typ Platba
POZ 1175-2014
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku