Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1174-2019
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1174-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  31.05.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  36, 37, 39, 45 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  36 - Developerská činnosť s výnimkou stavebníctva a stavebnej činnosti; prenájom nehnuteľností; prenájom bytov; prenájom kancelárskych priestorov; realitné kancelárie; sprostredkovanie nehnuteľností; správa nehnuteľnosti.
37 - Stavebníctvo (stavebná činnosť); údržba stavieb; stavebný dozor; stavebné informácie; stavebné poradenstvo; čistenie interiérov budov; čistenie exteriérov budov.
39 - Prenájom garáží a miest na parkovanie a služby súvisiace s parkovaním automobilov; Prenájom skladísk a zariadení; skladovanie, balenie, preprava a doručovanie tovaru.
45 - Právne služby v súvislosti so stavebnými investíciami, prenájmom, predajom a sprostredkovaním v obchode s nehnuteľnosťami. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Interpolis 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Interpolis, a.s.; Dolná 6A, 974 01 Banská Bystrica 1; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 1174-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1174-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 31.05.2019 Typ Doručené
1a Sprievodný list 31.05.2019 Typ Doručené
1b Plná moc 31.05.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 03.06.2019 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 13.06.2019 Typ Platba
4 výsledok rešerše 06.11.2019 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 06.11.2019 Typ Odoslané
6 Oznámenie o podaní zhodnej prihlášky 08.11.2019 Typ Odoslané
7 Odpoveď na správu úradu 13.11.2019 Typ Doručené
7a Sprievodný list 13.11.2019 Typ Doručené
POZ 1174-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku