Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1174-2019
(111)  Číslo ochrannej známky  252300 
(151)  Dátum zápisu  16.04.2020 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  16.04.2020 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1174-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  31.05.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  07.01.2020 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.06.2020 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  36, 37, 39, 45 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  36 - Financovanie developerských projektov (služby); kapitálové investície; prenájom nehnuteľností; prenájom bytov; prenájom kancelárskych priestorov; realitné kancelárie; sprostredkovanie nehnuteľností; správa nehnuteľností.
37 - Stavebníctvo (stavebná činnosť); údržba stavieb; stavebný dozor; stavebné informácie; stavebné poradenstvo; čistenie interiérov budov; čistenie exteriérov budov.
39 - Prenájom garáží; prenájom miest na parkovanie; parkovanie automobilov (služby); prenájom skladísk; prenájom skladovacích kontajnerov; skladovanie tovarov (úschova); balenie tovarov; preprava tovarov; doručovanie tovarov.
45 - Právne služby v súvislosti so stavebnými investíciami, prenájmom, predajom a sprostredkovaním v obchode s nehnuteľnosťami. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Interpolis 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Interpolis, a.s.; Dolná 6A, 974 01 Banská Bystrica 1; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  31.05.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 07.01.2020 01/2020 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.06.2020 06/2020 FG3M
 
POZ 1174-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1174-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 31.05.2019 Typ Doručené
1a Sprievodný list 31.05.2019 Typ Doručené
1b Plná moc 31.05.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 03.06.2019 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 13.06.2019 Typ Platba
4 výsledok rešerše 06.11.2019 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 06.11.2019 Typ Odoslané
6 Oznámenie o podaní zhodnej prihlášky 08.11.2019 Typ Odoslané
7 Odpoveď na správu úradu 13.11.2019 Typ Doručené
7a Sprievodný list 13.11.2019 Typ Doručené
8 Žiadosť inde neuvedená 18.11.2019 Typ Doručené
8a Sprievodný list 18.11.2019 Typ Doručené
9 pokyn na zverejnenie POZ 28.11.2019 Typ Interné listy
10 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 23.04.2020 Typ Odoslané
POZ 1174-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku