Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1172-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1172-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  23.04.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  26.05.2021 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  30, 35, 43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  30 - Sušienky, keksy; káva.
35 - Subdodávateľské služby (obchodné služby); obchodné sprostredkovateľské služby; maloobchodné a veľkoobchodné služby s kávou; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach.
43 - Dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku (ketering); kaviarne; reštauračné (stravovacie) služby; rýchle občerstvenie (snackbary); bary (služby); požičiavanie stoličiek, stolov, obrusov a nápojového skla; požičiavanie prístrojov na prípravu jedál. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Vespetta 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  MELLAR, s.r.o.; Blagoevova 9, 851 04 Bratislava-Petržalka; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Bukovinský & Chlipala, s.r.o.; Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava-Ružinov; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 26.05.2021 10/2021 BA3M
 
POZ 1172-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1172-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 23.04.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 26.04.2021 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 28.04.2021 Typ Platba
4 Doplnenie materiálov 28.04.2021 Typ Doručené
4a Osvedčovacia doložka 28.04.2021 Typ Doručené
4b Plná moc 28.04.2021 Typ Doručené
4c Plná moc 28.04.2021 Typ Doručené
4d Plná moc 28.04.2021 Typ Doručené
5 výsledok rešerše 10.05.2021 Typ Interné listy
6 pokyn na zverejnenie POZ 10.05.2021 Typ Interné listy
7 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 25.08.2021 Typ Doručené
7a Sprievodný list 25.08.2021 Typ Doručené
7b Príloha inde neuvedená 25.08.2021 Typ Doručené
7c Príloha inde neuvedená 25.08.2021 Typ Doručené
8 25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 31.08.2021 Typ Platba
9 Doplnenie námietok 02.09.2021 Typ Doručené
9a Plná moc 02.09.2021 Typ Doručené
10 výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 21.09.2021 Typ Odoslané
11 Informácia o WIN-WIN Track 21.09.2021 Typ Odoslané
12 Žiadosť inde neuvedená 19.11.2021 Typ Doručené
12a Odôvodnenie žiadosti 19.11.2021 Typ Doručené
13 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 19.11.2021 Typ Doručené
14 Výzva na preukázanie používania staršej OZ 25.11.2021 Typ Odoslané
15 všeobecný referátnik 25.11.2021 Typ Odoslané
POZ 1172-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku