Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1170-2019
(111)  Trademark Number  251683 
(151)  Registration Date  13.02.2020 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM  13.02.2020 
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  1170-2019 
(220)  Application Date  31.05.2019 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  05.11.2019 
(450)  Publication of Registration Date  02.04.2020 
(511)  International Classification of Goods and Services  05, 29, 30 
(511)  List of Classified Goods and Services  05 - Farmaceutické, lekárske a zverolekárske prípravky; hygienické výrobky na lekárske použitie; diétne potraviny a diétne látky na lekárske alebo zverolekárske použitie, potraviny pre dojčatá; výživové doplnky pre ľudí a zvieratá; náplasti, obväzový materiál; materiály na plombovanie zubov a na zubné odtlačky; dezinfekčné prípravky; prípravky na ničenie škodcov; fungicídy, herbicídy.
29 - Mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové výťažky; konzervované, mrazené, sušené a varené ovocie a zelenina; ovocné rôsoly, džemy, kompóty; vajcia; mlieko, syry, maslo, jogurty a iné mliečne výrobky; potravinárske oleje a tuky.
30 - Káva, čaj, kakao a kávové náhradky; Ryža, cestoviny a rezance; tapioka a ságo; múka a obilninové výrobky; chlieb, pekárske a cukrárske výrobky; čokoláda; smotanové zmrzliny, šerbety a ostatné zmrzliny; cukor, med, melasový sirup; droždie, prášky do pečiva; soľ, koreniny, korenie, konzervované bylinky; ocot, omáčky a iné chuťové prísady; konzumný ľad. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  Nebuď lazár! Siahni pre LazarEnzym. 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  PQ PARTNERS LIMITED; Athinon 5, 1015 Nicosia; CY 
(740)  Attorney(s)  JUDr. Jozef Pirohár, advokát; Podzámska 29, 940 02 Nové Zámky 2; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  31.05.2029 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.11.2019 11/2019 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.04.2020 04/2020 FG3M
 
POZ 1170-2019
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 1170-2019
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 31.05.2019 Type Delivered
1a Sprievodný list 31.05.2019 Type Delivered
1b Plná moc 31.05.2019 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 03.06.2019 Type Delivered
3 výzva na doplnenie identifikátora osoby 03.06.2019 Type Sent document
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 06.06.2019 Type Payment
5 Odpoveď na správu úradu 21.06.2019 Type Delivered
5a Sprievodný list 21.06.2019 Type Delivered
6 výsledok rešerše 17.09.2019 Type Internal Letter
7 pokyn na zverejnenie POZ 17.09.2019 Type Internal Letter
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 20.02.2020 Type Sent document
POZ 1170-2019
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku