Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 117-93
(111)  Číslo ochrannej známky  172191 
(151)  Dátum zápisu  29.12.1993 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  18.02.2013 
(210)  Číslo prihlášky  117-93 
(220)  Dátum podania prihlášky  18.02.1993 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  06.04.1994 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  07, 09 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  07 - Elektrické motory, riadenie motorov, ponorné a sacie čerpadlá, zostavy kôl, vidlíc a pružín na navíjanie káblov, ochranné zariadenia do motorov na vyrovnávanie tlakov v motore s tlakom pod hladinou ponoru, súčiastky a fitingy na uvedený tovar, elektrické káble, kondenzátory a skrine pre kondenzátory, súčiastky a fitingy na uvedený tovar.
09 - Elektrické motory, riadenie motorov, ponorné a sacie čerpadlá, zostavy kôl, vidlíc a pružín na navíjanie káblov, ochranné zariadenia do motorov na vyrovnávanie tlakov v motore s tlakom pod hladinou ponoru, súčiastky a fitingy na uvedený tovar, elektrické káble, kondenzátory a skrine pre kondenzátory, súčiastky a fitingy na uvedený tovar. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  REDA 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Schlumberger Technology Corporation; 300 Schlumberger Drive, Sugar Land, TX 77478; US 
(740)  Zástupca (-ovia)  inventa, patentová a známková kancelária, Čechvalová Dagmar; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  18.02.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.04.1994 4/1994 FG3M
2 Prevody a prechody práv na ochranné známky 04.11.2003 11/2003 PC3M
3 Obnovené ochranné známky 04.11.2003 11/2003 ND3M
4 Obnovené ochranné známky 02.10.2013 10/2013 ND3M
 
POZ 117-93
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 19.02.2003 3 000,00 SKK
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 09.07.2003 600,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 20.02.2013 133,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 117-93
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Osvedčenie Typ Doručené
Prihláška OZ 18.02.1993 Typ Doručené
F0011 Popl. za prihlášku 30.03.1993 Typ Platba
Plná moc 21.06.1993 Typ Doručené
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 01.07.1993 Typ Platba
pokyn na zverejnenie POZ 20.12.1993 Typ Interné listy
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ -FAX 14.02.2003 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 19.02.2003 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 21.02.2003 Typ Platba
výsledok prieskumu žiadosti o obnovu zápisu 26.03.2003 Typ Odoslané
Plná moc 07.05.2003 Typ Doručené
Plná moc 30.06.2003 Typ Doručené
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 30.06.2003 Typ Doručené
Doklad 30.06.2003 Typ Doručené
výsledok prieskumu žiadosti o obnovu zápisu 01.07.2003 Typ Odoslané
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 11.07.2003 Typ Platba
Žiadosť o opravu 18.08.2003 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 24.09.2003 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 24.09.2003 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 15.02.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 22.02.2013 Typ Platba
výsledok prieskumu žiadosti o obnovu zápisu 22.03.2013 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 28.05.2013 Typ Doručené
Plná moc 24.07.2013 Typ Doručené
Plná moc 26.07.2013 Typ Doručené
Plná moc 09.08.2013 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 05.09.2013 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 23.06.2022 Typ Doručené
POZ 117-93
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 20.08.2003 Schlumberger Technology Corporation Camco International Inc.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 20.08.2003 inventa, patentová a známková kancelária, Čechvalová Dagmar MAJLINGOVÁ & PARTNERS, Majlingová Marta, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku