Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1166-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1166-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  23.04.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 16, 35, 40, 41, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Počítačový softvér (nahraté počítačové programy); počítačový softvér (nahraté počítačové programy) na správu fotografií; počítačový softvér (nahraté počítačové programy) na usporiadanie vhodnej kombinácie vybraných fotografií; počítačový softvér (nahraté počítačové programy) na organizovanie, prenos, úpravu a prezeranie fotografií, textu a údajov na prenosných a vreckových digitálnych elektronických zariadeniach; počítačový softvér (nahraté počítačové programy) na správu objednávok; zväčšovacie prístroje (fotografia); stojany alebo regály na sušenie fotografií; objektívy (optika); fotoaparáty; diapozitívy (fotografia); fotoblesky; premietacie plochy, plátna; zobrazovacie dosky (fotografia); cievky (fotografia); špeciálne puzdrá na fotografické prístroje a nástroje; fotografické filtre; prístroje na sušenie fotografií (sušičky); prístroje na leštenie fotografií (leštičky); nosiče tmavých platní (fotografia); lampy do tmavých komôr (fotografia); optické lampy; svetelné tabule; optické prístroje a nástroje; premietacie prístroje; fotografické clony; skenery (zariadenia na spracovanie údajov); regulátory osvetlenia scény; sťahovateľné obrazové súbory; clony proti bočnému svetlu na objektívy fotoaparátov; prístroje na záznam zvuku a obrazu.
16 - Fotografie (tlačoviny); zinkografické štočky; albumy; papierové rámy na fotografie; stojany (držiaky) na fotografie; grafické vzory (tlačoviny); fotografické reprodukcie; grafické reprodukcie; pohľadnice; plagáty; portréty; obrazy; tlačivá (formuláre); tlače (rytiny); knihy; brožúry; záložky do kníh; nákupné karty (nie na hranie); kalendáre; blahoprajné pohľadnice; papierové podložky pod poháre; papierové podložky pod taniere; papierové vlajky; litografie; svietivý papier; časopisy (periodiká); tlačené manuály; podložky pod pivové poháre; poznámkové zošity; podložky na písanie; ťažidlo na papiere; perá (kancelárske potreby); ceruzky; strúhadlá na ceruzky (elektrické aj neelektrické); papiernický tovar; nálepky na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; etiketovacie kliešte; baliaci papier; závažia na papier v podobe kocky z leptaného skla (kancelárske potreby); papier do kopírovacích strojov; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; katalógy; zariadenia na paspartovanie fotografií.
35 - Organizovanie a vedenie reklamných podujatí; administratívne spracovanie obchodných objednávok; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; prezentácia výrobkov a služieb v komunikačných médiách pre maloobchod; obchodné alebo podnikateľské informácie; obchodný alebo podnikateľský prieskum; organizovanie obchodných veľtrhov; organizovanie obchodných výstav; odborné obchodné poradenstvo; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); vydávanie reklamných textov; aktualizovanie reklamných materiálov; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 9 a 16 tohto zoznamu; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch pre tretie osoby; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; podpora predaja pre tretie osoby; obchodné sprostredkovateľské služby; zásielkové reklamné služby pre tretie osoby; marketing; fotokopírovacie služby; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 40 a 41 tohto zoznamu; prenájom fotokopírovacích strojov.
40 - Úprava fotografií; fototlač; vyvolávanie fotografických filmov; zväčšovanie fotografií; hĺbkotlač (fotografické leptanie); tlačenie fotografií; spracovanie a reprodukcia fotografií; prenájom zariadení na tlač a spracovanie fotografií; kreslenie, rytie laserom; fotosadzba; informačné a poradenské služby týkajúce sa služieb uvedených v triede 40 tohto zoznamu.
41 - Prenájom fotobúdok; prenájom zariadení so softvérom na zábavnú úpravu fotografií, tlačenie fotografií a fotografovanie ľudí s možnosťou posielania fotografií na e-mail alebo zdieľanie na sociálnych sieťach; služby knižníc s fotografiami; fotografovanie (služby fotografov); prenájom zábavných prístrojov a zariadení; prenájom fotografických prístrojov a zariadení; prenájom dekorácií na predstavenia; prenájom divadelných kulís; informácie o možnostiach zábavy; plánovanie a organizovanie večierkov; prenájom osvetľovacích prístrojov do divadelných sál a televíznych štúdií; fotografovanie na mikrofilm; informačné a poradenské služby v oblasti služieb uvedených v triede 41 tohto zoznamu.
42 - Elektronické ukladanie fotografických obrazov (uchovávanie elektronických údajov). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.13, 26.01.03, 27.05.03, 27.05.19, 27.05.15, 24.17.02, 29.01.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  1. Tmavo šedá - #3e3e3e (vzorkovnica RGB: 62, 62, 62; vzorkovnica CMYK: 0, 0, 0, 76); 2. Červená - #e30613 (vzorkovnica RGB: 227, 6, 19; vzorkovnica CMYK: 0, 97, 92, 11); 3. Biela - #ffffff (vzorkovnica RGB: 255, 255, 255; vzorkovnica CMYK: 0, 0, 0, 0)  
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  express24, spol. s r.o.; Agátová 183/14, 010 01 Žilina 1; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  JUDr. Matej Pláňavský, advokát; Sidónie Sakalovej 142, 014 01 Bytča 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 1166-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1166-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 23.04.2021 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 23.04.2021 Typ Doručené
1b Osvedčovacia doložka 23.04.2021 Typ Doručené
1c Plná moc 23.04.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 23.04.2021 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 27.04.2021 Typ Platba
4 výsledok rešerše 28.04.2021 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 28.04.2021 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 01.05.2021 Typ Doručené
7 pokyn na zverejnenie POZ 04.05.2021 Typ Interné listy
POZ 1166-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku