Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1165-2001
(111)  Číslo ochrannej známky  202926 
(151)  Dátum zápisu  16.05.2003 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  12.04.2011 
(210)  Číslo prihlášky  1165-2001 
(220)  Dátum podania prihlášky  12.04.2001 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.07.2002 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  05.08.2003 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  29 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  29 - Instantné polievky, základy polievok, mäsové a rybie omáčky, granátové lievančeky (krokety, lupienky) určené na smaženie, omáčky aj zeleninové. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  VITAMAX 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  THYMOS, spol. s r. o.; Popradská 518, 059 52 Veľká Lomnica; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  12.04.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Opravy zoznamu zatriedených tovarov a/alebo služieb 10.07.2001 07/2001 XC3M
2 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.07.2002 07/2002 BA3M
3 Zapísané ochranné známky so zmenou po zverejnení prihlášky 05.08.2003 08/2003 FH3M
4 Obnovené ochranné známky 06.05.2011 05/2011 ND3M
 
POZ 1165-2001
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1165-2001
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 12.04.2001 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 27.04.2001 Typ Platba
3 výsledok rešerše 21.03.2002 Typ Interné listy
4 pokyn na zverejnenie POZ 21.03.2002 Typ Interné listy
5 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 14.08.2002 Typ Doručené
6 Oznámenie 04.10.2002 Typ Doručené
7 vyžiadanie poplatku za podanie námietok 12.11.2002 Typ Odoslané
8 25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 03.12.2002 Typ Platba
9 výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 12.12.2002 Typ Odoslané
10 rozhodnutie o zastavení konania o POZ (skrátené konanie) 25.02.2003 Typ Odoslané
11 pokyn na zápis po zverejnení 06.05.2003 Typ Interné listy
12 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 27.05.2003 Typ Odoslané
13 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ -FAX 17.01.2011 Typ Doručené
14 všeobecný referátnik 27.01.2011 Typ Odoslané
15 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 24.01.2011 Typ Doručené
15a Plná moc 24.01.2011 Typ Doručené
16 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 17.02.2011 Typ Platba
17 dodatok k osvedčeniu OZ 08.04.2011 Typ Odoslané
18 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 24.08.2020 Typ Doručené
19 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 07.04.2021 Typ Doručené
19a Sprievodný list 07.04.2021 Typ Doručené
20 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 09.04.2021 Typ Doručené
20a Plná moc 09.04.2021 Typ Doručené
20b Sprievodný list 09.04.2021 Typ Doručené
POZ 1165-2001
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku