Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1164-2001
(111)  Číslo ochrannej známky  200481 
(151)  Dátum zápisu  07.10.2002 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  12.04.2011 
(210)  Číslo prihlášky  1164-2001 
(220)  Dátum podania prihlášky  12.04.2001 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.07.2002 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  09.01.2003 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  30 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  30 - Chuťové prísady do požívatín patriace do tejto triedy. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  CITRODEKO 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  THYMOS, spol. s r. o.; Popradská 518, 059 52 Veľká Lomnica; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  12.04.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Opravy zoznamu zatriedených tovarov a/alebo služieb 10.07.2001 07/2001 XC3M
2 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.07.2002 07/2002 BA3M
3 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 09.01.2003 01/2003 FG3M
4 Obnovené ochranné známky 06.05.2011 05/2011 ND3M
 
POZ 1164-2001
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1164-2001
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 12.04.2001 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 27.04.2001 Typ Platba
3 výsledok rešerše 21.03.2002 Typ Interné listy
4 pokyn na zverejnenie POZ 04.04.2002 Typ Interné listy
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 18.10.2002 Typ Odoslané
6 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ -FAX 17.01.2011 Typ Doručené
7 všeobecný referátnik 27.01.2011 Typ Odoslané
8 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 24.01.2011 Typ Doručené
8a Plná moc 24.01.2011 Typ Doručené
9 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 17.02.2011 Typ Platba
10 dodatok k osvedčeniu OZ 08.04.2011 Typ Odoslané
11 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 24.08.2020 Typ Doručené
12 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 07.04.2021 Typ Doručené
12a Sprievodný list 07.04.2021 Typ Doručené
13 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 09.04.2021 Typ Doručené
13a Plná moc 09.04.2021 Typ Doručené
POZ 1164-2001
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku