Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1163-2010
(111)  Číslo ochrannej známky  229126 
(151)  Dátum zápisu  17.01.2011 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  13.07.2020 
(210)  Číslo prihlášky  1163-2010 
(220)  Dátum podania prihlášky  13.07.2010 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  07.10.2010 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.03.2011 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 35, 37, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Teplomery, termostaty, merače tepla a prietoku, vodomery, plynomery, počítačový softvér.
35 - Administratívne spracovanie obchodných objednávok, obchodná správa licencií výrobkov a služieb pre tretie osoby, obchodné alebo podnikateľské informácie, poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií, obchodné alebo podnikateľské poradenstvo, obchodný manažment a podnikové poradenstvo, zbieranie údajov do počítačových databáz, zoraďovanie údajov v počítačových databázach, pomoc pri riadení obchodnej činnosti, pomoc pri riadení priemyselných alebo obchodných podnikov, pomoc pri vedení podnikov, poradenstvo v obchodnej činnosti, prieskum trhu, reklama, reklama (online) na počítačovej komunikačnej sieti, reklamné agentúry, vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch.
37 - Inštalácia a opravy chladiacich zariadení, inštalácia a opravy klimatizačných zariadení, inštalácia a opravy vykurovacích zariadení, montáž a inštalácia vodárenských, kúrenárskych a plynových rozvodov, oprava a servis meračov tepla a ich členov, vodomerov.
42 - Počítačové programovanie, aktualizovanie počítačových programov, inštalácia počítačových programov, poradenstvo v oblasti počítačových programov, zhotovovanie kópií počítačových programov, návrh počítačových systémov, tvorby softvéru, udržiavanie a vytváranie počítačových stránok (webových stránok) pre zákazníkov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.02.05, 26.03.23, 26.04.03, 26.07.09, 26.07.11, 26.07.15, 27.03.15, 29.01.01, 29.01.06 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  červená, sivá 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Nobius, s.r.o.; Hollého 4456/1, 031 01 Liptovský Mikuláš; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  13.07.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 07.10.2010 10/2010 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.03.2011 03/2011 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 03.09.2020 09/2020 ND3M
4 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 03.11.2020 11/2020 TC3M
 
POZ 1163-2010
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1163-2010
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 13.07.2010 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 13.07.2010 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 27.07.2010 Typ Platba
3 výsledok rešerše 18.08.2010 Typ Interné listy
4 pokyn na zverejnenie POZ 18.08.2010 Typ Interné listy
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 02.02.2011 Typ Odoslané
6 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 18.11.2019 Typ Doručené
7 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 08.07.2020 Typ Doručené
7a Výpis z obchodného registra 08.07.2020 Typ Doručené
8 vyžiadanie poplatku za obnovu 27.07.2020 Typ Odoslané
9 44 Poplatok za obnovu zápisu za každú triedu tovarov alebo služieb nad tri triedy 05.08.2020 Typ Platba
10 dodatok k osvedčeniu OZ 07.08.2020 Typ Odoslané
11 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 27.08.2020 Typ Doručené
11a Výpis z obchodného registra 27.08.2020 Typ Doručené
12 dodatok k osvedčeniu OZ 09.10.2020 Typ Odoslané
POZ 1163-2010
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 01.10.2020 Nobius, s.r.o. Nobius, s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku