Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1161-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1161-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  22.04.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  01, 04, 21, 26, 31, 35, 44 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  01 - Prípravky na konzerváciu kvetov; hnojivá; prípravky na hnojenie; záhradnícke chemikálie okrem fungicídov, herbicídov, insekticídov a prípravkov proti parazitom; rašelinové kvetináče pre záhradníctvo; zeminy na pestovanie; rašelina (hnojivá); bezzeminové rastlinné substráty (pre poľnohospodárstvo); prípravky obsahujúce stopové prvky na rastliny; zemina do kvetináčov; biostimulátory rastlín.
04 - Sviečky (na svietenie).
21 - Keramické výrobky pre domácnosť; aranžérske držiaky na kvety a rastliny; kvetináče; porcelán; vázy; ozdobné črepníky (nie papierové).
26 - Umelé kvety; umelé rastliny okrem vianočných stromčekov; umelé vence.
31 - Kríky; vence zo živých kvetov; vianočné stromčeky; živé kvety; sušené kvety (na dekoráciu); klíčky semien na botanické použitie; čerstvé záhradné bylinky; rastliny; rašelina (podstielka); kvetinové cibule; kvetinové hľuzy; palmy; sušené rastliny na dekoráciu; sadenice.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 1, 4, 21, 26 a 31 tohto zoznamu; online maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 1, 4, 21, 26 a 31 tohto zoznamu; aranžovanie výkladov.
44 - Služby záhradných architektov; záhradníctvo; záhradkárske služby; rastlinné škôlky; aranžovanie kvetov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.01.15, 27.05.09, 05.05.20, 05.03.13, 26.01.99 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  RHAPIS, spol. s r.o.; Tomášikova 24, 821 01 Bratislava 2; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  BRICHTA & PARTNERS s.r.o.; Grösslingová 6-8, 811 09 Bratislava 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 1161-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1161-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
Neznámy typ protokolu - bez názvu
Neznámy typ protokolu - bez názvu
Neznámy typ protokolu - bez názvu
Neznámy typ protokolu - bez názvu
Neznámy typ protokolu - bez názvu 27.04.2021
POZ 1161-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku