Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1160-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  233931 
(151)  Dátum zápisu  14.01.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1160-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  23.07.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.10.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  01.03.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  10, 41, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  10 - Zariadenia na fyzické cvičenie na lekárske účely.
41 - Poskytovanie zariadení na rekreáciu, na cvičenie a tréningy, na cvičenie, na udržiavanie a zvyšovanie kondície, inštrukcie a konzultácie vzťahujúce sa na uvedené, poskytovanie tréningových možností a inštruktáží iným osobám; organizovanie športových súťaží a podujatí; prenájom športových zariadení; prevádzkovanie športových zariadení; prenájom športovej výstroje; organizovanie a vedenie seminárov a kurzov; ukážky praktického cvičenia; telesné cvičenie.
42 - Tvorba a správa webových stránok a umiestňovanie webových stránok s informáciami a inštrukciami týkajúcimi sa cvičenia, tréningov a cvičenia na udržiavanie a zvyšovanie telesnej kondície. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  21.03.25, 26.01.03, 26.11.13, 27.05.12, 27.05.13, 29.01.04, 02.01.08, 02.01.23, 04.05.03 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  modrá 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Figura Jaroslav; Lenardova 18, 851 01 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  23.07.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.10.2012 10/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 01.03.2013 03/2013 FG3M
 
POZ 1160-2012
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1160-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 23.07.2012 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 01.08.2012 Typ Platba
3 výsledok rešerše 08.08.2012 Typ Interné listy
4 pokyn na zverejnenie POZ 23.08.2012 Typ Interné listy
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 30.01.2013 Typ Odoslané
6 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 29.11.2021 Typ Doručené
POZ 1160-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku