Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1160-2007
(111)  Číslo ochrannej známky  222002 
(151)  Dátum zápisu  18.06.2008 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  27.06.2017 
(210)  Číslo prihlášky  1160-2007 
(220)  Dátum podania prihlášky  27.06.2007 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.11.2007 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  05.08.2008 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 16, 35, 41, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Elektronické publikácie, časopisy, ročenky, prílohy, periodiká a elektronické nosiče informácií všetkých druhov.
16 - Tlačoviny, časopisy (periodiká), publikácie, periodiká, brožúry, noviny, knihy, obežníky, ročenky, prílohy a papierové nosiče informácií všetkých druhov v časopisovej a novinovej forme; reklamné a propagačné materiály, letáky, prospekty, polygrafické výrobky všetkých druhov.
35 - Obchodný alebo podnikateľský prieskum; rozhlasová a televízna reklama; obchodné alebo podnikateľské informácie, ich poskytovanie; spracovanie a vydávanie reklamných alebo náborových textov; obchodné poradenstvo; prenájom reklamných priestorov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov); zoraďovanie údajov v počítačových databázach; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; hospodárske, ekonomické predpovede; distribúcia vzoriek tovarov; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; reklama.
41 - Organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie sympózií; výroba rozhlasových a televíznych programov a relácií; výroba rozhlasových a televíznych reklamných blokov; výroba informačných blokov; vydavateľská činnosť; prenájom a vydávanie kníh, časopisov, ročeniek, príloh, periodík, tlačovín všetkých druhov v papierovej a elektronickej forme; prenájom a publikovanie rubrík, článkov v papierovej a elektronickej forme; zverejňovanie a vydávanie textov; organizovanie kultúrnych a vzdelávacích výstav, podujatí; organizovanie súťaží; poradenstvo v oblasti vydávania časopisov a nosičov informácií všetkých druhov; poskytovanie elektronických publikácií online (bez možnosti kopírovania); poradenstvo v oblasti poskytovania elektronických publikácií online (bez možnosti kopírovania).
42 - Udržiavanie a vytváranie počítačových stránok (webových) pre zákazníkov a tvorba databáz v papierovej a elektronickej forme; poradenstvo v oblasti udržiavania a vytvárania počítačových stránok (webových) pre zákazníkov a poradenstvo v oblasti tvorby databáz v papierovej a elektronickej forme. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  TREND TOP REŠTAURÁCIE A HOTELY 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  News and Media Holding a.s.; Einsteinova 25, 851 01 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Áno 
   Minimálna platnosť do  27.06.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.11.2007 11/2007 BA3M
2 Zapísané ochranné známky so zmenou po zverejnení prihlášky 05.08.2008 08/2008 FH3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 07.10.2008 10/2008 TC3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 05.11.2009 11/2009 PC3M
5 Licenčné zmluvy registrované na ochranné známky 08.03.2010 03/2010 QB3M
6 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 03.09.2015 09/2015 PD3M
7 Prevody a prechody práv na ochranné známky 07.01.2016 01/2016 PC3M
8 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (ukončenie zálohov) 02.05.2016 05/2016 PE3M
9 Ukončenie platnosti licenčných zmlúv na ochranné známky 02.05.2016 05/2016 QC3M
10 Obnovené ochranné známky 04.12.2017 12/2017 ND3M
11 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 05.08.2019 08/2019 PD3M
12 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 13.10.2021 19/2021 PD3M
 
 
  Držitelia licencií 
Por. č. Názov/Meno Druh Účinnosť od Stav
  • 33205233 1 TREND Holding, spol. s r.o. nevýlučná 14.01.2010 neplatná
 
 
  Záložní veritelia 
Por. č. Veriteľ Účinnosť od Účinnosť do Stav
1 Československá obchodná banka, a.s. 10.07.2019 platná
2 Československá obchodná banka, a.s. 20.09.2021 platná
 
POZ 1160-2007
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1160-2007
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 27.06.2007 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 06.07.2007 Typ Platba
3 výsledok rešerše 14.08.2007 Typ Interné listy
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 17.08.2007 Typ Odoslané
5 Zoznam tovarov a služieb (SR) 18.09.2007 Typ Doručené
6 pokyn na zverejnenie POZ 20.09.2007 Typ Interné listy
7 Žiadosť o zápis zástupcu do registra 16.01.2008 Typ Doručené
7a Plná moc 16.01.2008 Typ Doručené
7b Žiadosť o opravu 16.01.2008 Typ Doručené
8 oznámenie o zápise zmeny 30.01.2008 Typ Odoslané
9 Námietka proti zápisu - FAX 04.02.2008 Typ Doručené
10 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 06.02.2008 Typ Doručené
11 25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 15.02.2008 Typ Platba
12 výzva na doplnenie podania námietok 20.02.2008 Typ Odoslané
13 Žiadosť inde neuvedená 27.02.2008 Typ Doručené
14 všeobecný referátnik 07.03.2008 Typ Odoslané
15 Žiadosť o zastavenie konania (prevod, licencia atď) 18.03.2008 Typ Doručené
16 Plná moc 18.03.2008 Typ Doručené
17 rozhodnutie o zastavení konania o námietkach (späťvzatie) 28.03.2008 Typ Odoslané
18 pokyn na zápis po zverejnení 09.06.2008 Typ Interné listy
19 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 07.07.2008 Typ Odoslané
20 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 21.07.2008 Typ Doručené
21 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 31.07.2008 Typ Platba
22 dodatok k osvedčeniu OZ 11.09.2008 Typ Odoslané
23 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 03.08.2009 Typ Doručené
23a Doklad o prevode 03.08.2009 Typ Doručené
23b Plná moc 03.08.2009 Typ Doručené
24 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 10.08.2009 Typ Platba
25 dodatok k osvedčeniu OZ 23.09.2009 Typ Odoslané
26 Žiadosť o zápis lic. zmluvy / ukončenia lic. zmluvy 25.11.2009 Typ Doručené
26a Licenčná zmluva 25.11.2009 Typ Doručené
27 18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 22.12.2009 Typ Platba
28 dodatok k osvedčeniu OZ 25.01.2010 Typ Odoslané
29 Žiadosť o zápis záložného práva do registra 23.07.2015 Typ Doručené
29a Doklad o zriadení záložného práva 23.07.2015 Typ Doručené
29b Plná moc 23.07.2015 Typ Doručené
29c Doplnenie materiálov 23.07.2015 Typ Doručené
30 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 30.07.2015 Typ Platba
31 Doplnenie materiálov 04.08.2015 Typ Doručené
32 všeobecný referátnik 06.08.2015 Typ Odoslané
33 dodatok k osvedčeniu OZ 17.08.2015 Typ Odoslané
34 Výpoveď plnej moci 10.09.2015 Typ Doručené
35 všeobecný referátnik 27.10.2015 Typ Odoslané
36 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 06.11.2015 Typ Platba
37 Žiadosť o zápis prechodu 30.11.2015 Typ Doručené
37a Žiadosť o zápis zástupcu do registra 30.11.2015 Typ Doručené
37b Plná moc 30.11.2015 Typ Doručené
37c Doklad o prechode 30.11.2015 Typ Doručené
38 dodatok k osvedčeniu OZ 14.12.2015 Typ Odoslané
39 Žiadosť o zápis prechodu 08.12.2015 Typ Doručené
39a Plná moc 08.12.2015 Typ Doručené
39b Výpis z obchodného registra 08.12.2015 Typ Doručené
40 všeobecný referátnik 17.12.2015 Typ Odoslané
41 Žiadosť o zápis ukončenia licenčnej zmluvy do registra 18.12.2015 Typ Doručené
42 Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 14.12.2015 Typ Doručené
43 Doklad preukazujúci zánik záložného práva 18.12.2015 Typ Doručené
44 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 31.12.2015 Typ Platba
45 Žiadosť inde neuvedená 03.02.2016 Typ Doručené
46 Žiadosť o zápis ukončenia licenčnej zmluvy do registra 04.02.2016 Typ Doručené
47 Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 29.02.2016 Typ Doručené
48 rozhodnutie o zastavení konania na návrh účastníka 07.03.2016 Typ Odoslané
49 18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 07.03.2016 Typ Platba
50 dodatok k osvedčeniu OZ 06.04.2016 Typ Odoslané
51 Výpoveď plnej moci 26.09.2016 Typ Doručené
52 všeobecný referátnik 25.11.2016 Typ Odoslané
53 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 06.10.2017 Typ Doručené
53a Plná moc 06.10.2017 Typ Doručené
54 vyžiadanie poplatku za obnovu 24.10.2017 Typ Odoslané
55 44 Poplatok za obnovu zápisu za každú triedu tovarov alebo služieb nad tri triedy 09.11.2017 Typ Platba
56 dodatok k osvedčeniu OZ 01.12.2017 Typ Odoslané
57 Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 05.02.2019 Typ Doručené
57a Sprievodný list 05.02.2019 Typ Doručené
57b Plná moc 05.02.2019 Typ Doručené
57c Príloha inde neuvedená 05.02.2019 Typ Doručené
58 Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 06.02.2019 Typ Doručené
58a Sprievodný list 06.02.2019 Typ Doručené
58b Plná moc 06.02.2019 Typ Doručené
58c Príloha inde neuvedená 06.02.2019 Typ Doručené
59 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 14.02.2019 Typ Platba
60 všeobecný referátnik 27.02.2019 Typ Odoslané
61 Žiadosť o vrátenie poplatku 07.05.2019 Typ Doručené
61a Sprievodný list 07.05.2019 Typ Doručené
61b Plná moc 07.05.2019 Typ Doručené
61c Príloha inde neuvedená 07.05.2019 Typ Doručené
62 rozhodnutie o vrátení poplatku (nebol povinný) 24.05.2019 Typ Odoslané
63 vnútrospisový list 04.06.2019 Typ Interné listy
64 Žiadosť o zápis záložného práva do registra 25.06.2019 Typ Doručené
64a Doklad o zriadení záložného práva 25.06.2019 Typ Doručené
64b Plná moc 25.06.2019 Typ Doručené
64c Plná moc 25.06.2019 Typ Doručené
64d Plná moc 25.06.2019 Typ Doručené
65 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 09.07.2019 Typ Platba
66 dodatok k osvedčeniu OZ 11.07.2019 Typ Odoslané
67 Žiadosť o zápis záložného práva do registra 26.08.2021 Typ Doručené
67a Sprievodný list 26.08.2021 Typ Doručené
67b Doklad o zriadení záložného práva 26.08.2021 Typ Doručené
67c Osvedčovacia doložka 26.08.2021 Typ Doručené
67d Plná moc 26.08.2021 Typ Doručené
67e Osvedčovacia doložka 26.08.2021 Typ Doručené
67f Plná moc 26.08.2021 Typ Doručené
67g Plná moc 26.08.2021 Typ Doručené
68 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 16.09.2021 Typ Platba
69 dodatok k osvedčeniu OZ 21.09.2021 Typ Odoslané
POZ 1160-2007
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 29.01.2008 Litváková a spol. patentová, známková a znalecká kancelária, Litváková Edita, Ing.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 01.08.2008 TREND Holding, spol. s r. o. TREND Holding, spol. s r. o.
3 Prevod majiteľa 18.09.2009 TREND Representative, s.r.o. TREND Holding, spol. s r. o.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 18.09.2009 Litváková a spol. patentová, známková a znalecká kancelária, Litváková Edita, Ing. Litváková a spol. patentová, známková a znalecká kancelária, Litváková Edita, Ing.
5 Zápis alebo zmena zástupcu 26.10.2015 Litváková a spol. patentová, známková a znalecká kancelária, Litváková Edita, Ing.
6 Prevod majiteľa 04.12.2015 News and Media Holding a.s. TREND Representative, s.r.o.
7 Zápis alebo zmena zástupcu 04.12.2015 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária
8 Zápis alebo zmena zástupcu 23.11.2016 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku