Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1160-2005
(111)  Číslo ochrannej známky  214511 
(151)  Dátum zápisu  14.07.2006 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  21.06.2015 
(210)  Číslo prihlášky  1160-2005 
(220)  Dátum podania prihlášky  21.06.2005 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  06.04.2006 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  07.09.2006 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Farmaceutické, zverolekárske a zdravotnícke prípravky. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  OD A AŽ PO ŽELEZO 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Holdings (US) LLC; Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808; US 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  21.06.2025 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 06.04.2006 04/2006 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 07.09.2006 09/2006 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 02.07.2014 07/2014 TC3M
4 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 01.07.2015 07/2015 TC3M
5 Obnovené ochranné známky 01.07.2015 07/2015 ND3M
6 Prevody a prechody práv na ochranné známky 28.04.2021 08/2021 PC3M
7 Opravy adries 28.04.2021 08/2021 TD3M
 
POZ 1160-2005
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1160-2005
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 21.06.2005 Typ Doručené
1a Plná moc 21.06.2005 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 28.06.2005 Typ Platba
3 výsledok rešerše 21.02.2006 Typ Interné listy
4 pokyn na zverejnenie POZ 21.02.2006 Typ Interné listy
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 01.08.2006 Typ Odoslané
6 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 29.01.2014 Typ Doručené
6a Plná moc 29.01.2014 Typ Doručené
7 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 13.02.2014 Typ Platba
8 dodatok k osvedčeniu OZ 07.07.2014 Typ Odoslané
9 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 16.04.2015 Typ Platba
10 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 16.04.2015 Typ Platba
11 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 16.04.2015 Typ Platba
12 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 09.04.2015 Typ Doručené
13 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 09.04.2015 Typ Doručené
14 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 09.04.2015 Typ Doručené
14a Plná moc 09.04.2015 Typ Doručené
15 dodatok k osvedčeniu OZ 15.06.2015 Typ Odoslané
16 Žiadosť o zápis prevodu 19.02.2021 Typ Doručené
16a Sprievodný list 19.02.2021 Typ Doručené
16b Plná moc 19.02.2021 Typ Doručené
16c Doklad o prevode 19.02.2021 Typ Doručené
17 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 25.02.2021 Typ Platba
18 Doplnenie materiálov 15.03.2021 Typ Doručené
18a Doklad o prevode 15.03.2021 Typ Doručené
19 dodatok k osvedčeniu OZ 30.03.2021 Typ Odoslané
20 Žiadosť o opravu 07.04.2021 Typ Doručené
20a Sprievodný list 07.04.2021 Typ Doručené
POZ 1160-2005
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 21.05.2014 Wyeth Holdings LLC Wyeth Holdings Corporation
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 27.05.2015 Wyeth Holdings LLC Wyeth Holdings LLC
3 Zápis alebo zmena zástupcu 27.05.2015 Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing.
4 Prevod majiteľa 26.03.2021 GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Holdings (US) LLC Wyeth Holdings LLC
5 Zápis alebo zmena zástupcu 26.03.2021 Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku