Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1159-2021
(111)  Číslo ochrannej známky  256536 
(151)  Dátum zápisu  18.11.2021 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  18.11.2021 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1159-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  22.04.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  11.08.2021 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  07.12.2021 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 14, 16, 25, 26, 35, 36, 41, 45 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Elektronické publikácie (sťahovateľné); sťahovateľné počítačové programy; sťahovateľné hudobné súbory; sťahovateľné obrazové súbory; počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné); dekoratívne magnety; magnety; USB kľúče; optické nosiče údajov; magnetické nosiče údajov; elektronické perá (vizuálne zobrazovacie zariadenia).
14 - Prívesky na kľúče; krúžky na kľúče (s príveskom alebo ozdobou); textilné vyšívané náramky (bižutéria).
16 - Katalógy; letáky; knihy; tlačoviny; prospekty; tlačené poukážky; časopisy (periodiká); ročenky; kalendáre; noviny; periodiká; plagáty; lístky; skicáre; brožúry; zošity; typy, tlačové písmo; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; albumy; obrazy; poznámkové zošity; mapy; obaly (papiernický tovar); grafické vzory (tlačoviny); tlačivá (formuláre); obálky (papiernický tovar); písacie potreby; fotografie (tlačoviny); zoznamy; kancelárske potreby okrem nábytku; grafické reprodukcie; grafické zobrazenia; pohľadnice; príručky; listový papier; záložky do kníh; portréty; papierové pásky a štítky na zaznamenávanie počítačových programov; perá (kancelárske potreby); samolepky pre domácnosť a na kancelárske použitie; papierové zástavy; papierové servítky; papierové obrúsky (prestieranie); grafické znaky; obaly na súpravy písacích potrieb; papierové alebo lepenkové etikety; komiksy; obálky na dokumenty (papiernický tovar); papierové stolové vlajky; papierové trojcípe vlajočky.
25 - Odevy; obuv; pokrývky hlavy; tričká; športové tričká, dresy; tielka; mikiny; oblečenie na športovanie; vrchné ošatenie; šatky, šály; čelenky (oblečenie); konfekcia (odevy); kabáty; bundy; kravaty; košele; svetre; pulóvre; opasky (časti odevov); čiapky; bejzbalové čiapky so šiltom; klobúky; kombinézy (oblečenie); kostýmy, obleky; chrániče uší proti chladu (pokrývky hlavy); šerpy; rukavice; nohavice; legíny; sukne; oblečenie pre bábätká; manžety (časti odevov); zástery; pyžamá; šaty; sandále; uniformy; plavky; topánky; topánky na šport; telocvičné úbory; maškarné kostýmy; papierové klobúky (oblečenie); vreckovky do saka.
26 - Odznaky na odevy, nie z drahých kovov; štartové čísla; nažehľovacie ozdoby na textilné výrobky (galantéria); klobúkové ozdoby (stužkársky tovar); bordúry, lemy, obruby (na odevy); lemovky; gombíky; výšivky (galantéria); pracky na opasky; šnúrky do topánok; ozdoby do vlasov; šnúry na odevy; umelé kvety; strapce; čipky; ozdobné flitre; pásky (stužkársky tovar); brmbolce; pásky, stuhy na vyznamenania; nášivky, aplikácie (galantéria); prívesky okrem klenotníckych výrobkov a príveskov na kľúče.
35 - Vzťahy s verejnosťou (public relations); reklamné plagátovanie; rozširovanie reklamných oznamov; prieskum trhu; vydávanie reklamných textov; reklama; prieskum verejnej mienky; spracovanie textov; zásielkové reklamné služby; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; prehľad tlače (výstrižkové služby); obchodné informácie a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb; zostavovanie štatistík; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; tvorba reklamných filmov; ekonomický prieskum.
36 - Organizovanie zbierok; organizovanie dobročinných zbierok; organizovanie peňažných zbierok určených na podporu humanitárnych cieľov, na podporu kultúry, vzdelávania, vedy, umenia, športu, zdravotníctva.
41 - Organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kolokvií; vzdelávanie; školenia; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; vydávanie textov (okrem reklamných); varietné predstavenia; informácie o výchove a vzdelávaní; služby poskytované prázdninovými tábormi (zábava); organizovanie živých vystúpení; organizovanie športových súťaží; plánovanie a organizovanie večierkov; organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba); tábory na športové sústredenia; organizovanie plesov; organizovanie predstavení (manažérske služby);
45 - Vypracovávanie právnych dokumentov; online služby sociálnych sietí; právne zastupovanie občanov pred verejnými alebo štátnymi orgánmi a inštitúciami (právne služby); právne poradenstvo v oblasti ľudských práv; právne poradenstvo; právny výskum; nekomerčné lobistické služby; politický lobing; organizovanie petícií v podobe dotazníkov o politických záležitostiach; právna podpora verejnej politiky (právne služby); právne konzultačné služby v oblasti politických vládnych záležitostí; právne a sociálne služby v oblasti prieskumu verejnej politiky s cieľom presadiť politické riešenia; právne služby; právnické služby a právne poradenstvo poskytované politickou asociáciou pre svojich členov a pre tretie strany; poskytovanie politických informácií; hodnotenie politických rizík (politologické analýzy); právny výskum v oblasti právnych záležitostí súvisiacich s politickými a ekonomickými problémami; právne služby a právne poradenstvo poskytované politickým združením pre svojich členov a tretím osobám; právne služby politických strán; organizovanie politických zhromaždení; organizovanie politických manifestácií a sprievodov; politologické analýzy; politický výskum. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.15, 29.01.01, 26.01.05, 05.05.21, 05.05.20, 26.11.12, 29.01.04 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  červená, modrá 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SMER - sociálna demokracia; Súmračná 3263/25, 821 02 Bratislava-Ružinov; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Porubčan Róbert, Ing.; Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  22.04.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 11.08.2021 15/2021 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 07.12.2021 23/2021 FG3M
 
POZ 1159-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1159-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 22.04.2021 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 22.04.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 22.04.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 23.04.2021 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 06.05.2021 Typ Platba
4 výsledok rešerše 13.05.2021 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 14.05.2021 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 09.07.2021 Typ Doručené
6a Sprievodný list 09.07.2021 Typ Doručené
7 pokyn na zverejnenie POZ 12.07.2021 Typ Interné listy
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 26.11.2021 Typ Odoslané
POZ 1159-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku