Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1157-2007
(111)  Číslo ochrannej známky  221112 
(151)  Dátum zápisu  31.03.2008 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  27.06.2017 
(210)  Číslo prihlášky  1157-2007 
(220)  Dátum podania prihlášky  27.06.2007 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  06.12.2007 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  06.05.2008 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 16, 35, 41, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Elektronické publikácie, časopisy, ročenky, prílohy, periodiká a elektronické nosiče informácií všetkých druhov.
16 - Tlačoviny, časopisy (periodiká), publikácie, periodiká, brožúry, noviny, knihy, obežníky, ročenky, prílohy a papierové nosiče informácií všetkých druhov v časopisovej a novinovej forme; reklamné a propagačné materiály, letáky, prospekty, polygrafické výrobky všetkých druhov.
35 - Obchodný alebo podnikateľský prieskum; rozhlasová a televízna reklama; obchodné alebo podnikateľské informácie, ich poskytovanie; spracovanie a vydávanie reklamných alebo náborových textov; obchodné poradenstvo; prenájom reklamných priestorov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov); zoraďovanie údajov v počítačových databázach; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; hospodárske, ekonomické predpovede; distribúcia vzoriek tovarov; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; reklama.
41 - Organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie sympózií; výroba rozhlasových a televíznych programov a relácií; výroba rozhlasových a televíznych reklamných blokov; výroba informačných blokov; vydavateľská činnosť; prenájom a vydávanie kníh, časopisov, ročeniek, príloh, periodík, tlačovín všetkých druhov v papierovej a v elektronickej forme; prenájom a publikovanie rubrík, článkov v papierovej a v elektronickej forme; zverejňovanie a vydávanie textov; organizovanie kultúrnych a vzdelávacích výstav, podujatí; organizovanie súťaží; poradenstvo v oblasti vydávania časopisov a nosičov informácií všetkých druhov; poskytovanie elektronických publikácií online (bez možnosti kopírovania); poradenstvo v oblasti poskytovania elektronických publikácií online (bez možnosti kopírovania).
42 - Udržiavanie a vytváranie počítačových stránok (webových) pre zákazníkov a tvorba databáz v papierovej a elektronickej forme; poradenstvo v oblasti udržiavania a vytvárania počítačových stránok (webových) pre zákazníkov a poradenstvo v oblasti tvorby databáz v papierovej a elektronickej forme. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  TREND TOP 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  News and Media Holding a.s.; Einsteinova 25, 851 01 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Áno 
   Minimálna platnosť do  27.06.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 06.12.2007 12/2007 BA3M
2 Zapísané ochranné známky so zmenou po zverejnení prihlášky 06.05.2008 05/2008 FH3M
3 Zmeny v zozname tovarov a služieb 05.09.2008 09/2008 XD3M
4 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 07.10.2008 10/2008 TC3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 05.11.2009 11/2009 PC3M
6 Licenčné zmluvy registrované na ochranné známky 08.03.2010 03/2010 QB3M
7 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 03.09.2015 09/2015 PD3M
8 Prevody a prechody práv na ochranné známky 07.01.2016 01/2016 PC3M
9 Ukončenie platnosti licenčných zmlúv na ochranné známky 02.05.2016 05/2016 QC3M
10 Obnovené ochranné známky 04.12.2017 12/2017 ND3M
11 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (ukončenie zálohov) 06.05.2019 05/2019 PE3M
12 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 05.08.2019 08/2019 PD3M
13 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 13.10.2021 19/2021 PD3M
 
 
  Držitelia licencií 
Por. č. Názov/Meno Druh Účinnosť od Stav
  • 33205248 1 TREND Holding, spol. s r.o. nevýlučná 14.01.2010 neplatná
 
 
  Záložní veritelia 
Por. č. Veriteľ Účinnosť od Účinnosť do Stav
1 Československá obchodná banka, a.s. 10.07.2019 platná
2 Československá obchodná banka, a.s. 20.09.2021 platná
 
POZ 1157-2007
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1157-2007
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 27.06.2007 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 06.07.2007 Typ Platba
3 výsledok rešerše 14.08.2007 Typ Interné listy
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 17.08.2007 Typ Odoslané
5 Zoznam tovarov a služieb (SR) 18.09.2007 Typ Doručené
6 pokyn na zverejnenie POZ 24.09.2007 Typ Interné listy
7 Žiadosť o zápis zástupcu do registra 16.01.2008 Typ Doručené
7a Plná moc 16.01.2008 Typ Doručené
7b Žiadosť o opravu 16.01.2008 Typ Doručené
8 oznámenie o zápise zmeny 30.01.2008 Typ Odoslané
9 pokyn na zápis POZ so zmenou po zverejnení 17.03.2008 Typ Interné listy
10 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 04.04.2008 Typ Odoslané
11 Žiadosť o zúženie zoznamu tovarov a služieb 20.06.2008 Typ Doručené
12 vyžiadanie poplatku 11.07.2008 Typ Odoslané
13 19 Poplatok za zápis zúženia ZTS/zmenu licenčnej zmluvy/úpravu v OZ 22.07.2008 Typ Platba
14 dodatok k osvedčeniu OZ 07.08.2008 Typ Odoslané
15 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 21.07.2008 Typ Doručené
16 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 31.07.2008 Typ Platba
17 dodatok k osvedčeniu OZ 11.09.2008 Typ Odoslané
18 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 03.08.2009 Typ Doručené
18a Doklad o prevode 03.08.2009 Typ Doručené
18b Plná moc 03.08.2009 Typ Doručené
19 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 10.08.2009 Typ Platba
20 dodatok k osvedčeniu OZ 23.09.2009 Typ Odoslané
21 Žiadosť o zápis lic. zmluvy / ukončenia lic. zmluvy 25.11.2009 Typ Doručené
21a Licenčná zmluva 25.11.2009 Typ Doručené
22 18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 22.12.2009 Typ Platba
23 dodatok k osvedčeniu OZ 25.01.2010 Typ Odoslané
24 Žiadosť o zápis záložného práva do registra 23.07.2015 Typ Doručené
24a Doklad o zriadení záložného práva 23.07.2015 Typ Doručené
24b Plná moc 23.07.2015 Typ Doručené
24c Doplnenie materiálov 23.07.2015 Typ Doručené
25 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 30.07.2015 Typ Platba
26 Doplnenie materiálov 04.08.2015 Typ Doručené
27 všeobecný referátnik 06.08.2015 Typ Odoslané
28 dodatok k osvedčeniu OZ 17.08.2015 Typ Odoslané
29 Výpoveď plnej moci 10.09.2015 Typ Doručené
30 všeobecný referátnik 27.10.2015 Typ Odoslané
31 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 06.11.2015 Typ Platba
32 Žiadosť o zápis prechodu 30.11.2015 Typ Doručené
32a Žiadosť o zápis zástupcu do registra 30.11.2015 Typ Doručené
32b Plná moc 30.11.2015 Typ Doručené
32c Doklad o prechode 30.11.2015 Typ Doručené
33 dodatok k osvedčeniu OZ 14.12.2015 Typ Odoslané
34 Žiadosť o zápis prechodu 08.12.2015 Typ Doručené
34a Plná moc 08.12.2015 Typ Doručené
34b Výpis z obchodného registra 08.12.2015 Typ Doručené
35 všeobecný referátnik 17.12.2015 Typ Odoslané
36 Žiadosť o zápis ukončenia licenčnej zmluvy do registra 18.12.2015 Typ Doručené
37 Žiadosť inde neuvedená 03.02.2016 Typ Doručené
38 Žiadosť o zápis ukončenia licenčnej zmluvy do registra 04.02.2016 Typ Doručené
39 rozhodnutie o zastavení konania na návrh účastníka 07.03.2016 Typ Odoslané
40 18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 07.03.2016 Typ Platba
41 dodatok k osvedčeniu OZ 06.04.2016 Typ Odoslané
42 Výpoveď plnej moci 26.09.2016 Typ Doručené
43 všeobecný referátnik 11.10.2016 Typ Odoslané
44 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 06.10.2017 Typ Doručené
44a Plná moc 06.10.2017 Typ Doručené
45 vyžiadanie poplatku za obnovu 24.10.2017 Typ Odoslané
46 44 Poplatok za obnovu zápisu za každú triedu tovarov alebo služieb nad tri triedy 09.11.2017 Typ Platba
47 dodatok k osvedčeniu OZ 01.12.2017 Typ Odoslané
48 Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 05.02.2019 Typ Doručené
48a Sprievodný list 05.02.2019 Typ Doručené
48b Plná moc 05.02.2019 Typ Doručené
48c Príloha inde neuvedená 05.02.2019 Typ Doručené
49 Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 06.02.2019 Typ Doručené
49a Sprievodný list 06.02.2019 Typ Doručené
49b Plná moc 06.02.2019 Typ Doručené
49c Príloha inde neuvedená 06.02.2019 Typ Doručené
50 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 14.02.2019 Typ Platba
51 Odpoveď na správu úradu 14.03.2019 Typ Doručené
51a Príloha inde neuvedená 14.03.2019 Typ Doručené
51b Doklad preukazujúci zánik záložného práva 14.03.2019 Typ Doručené
52 dodatok k osvedčeniu OZ 21.03.2019 Typ Odoslané
53 Žiadosť o zápis záložného práva do registra 25.06.2019 Typ Doručené
53a Doklad o zriadení záložného práva 25.06.2019 Typ Doručené
53b Plná moc 25.06.2019 Typ Doručené
53c Plná moc 25.06.2019 Typ Doručené
53d Plná moc 25.06.2019 Typ Doručené
54 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 09.07.2019 Typ Platba
55 dodatok k osvedčeniu OZ 11.07.2019 Typ Odoslané
56 Žiadosť o zápis záložného práva do registra 26.08.2021 Typ Doručené
56a Sprievodný list 26.08.2021 Typ Doručené
56b Doklad o zriadení záložného práva 26.08.2021 Typ Doručené
56c Osvedčovacia doložka 26.08.2021 Typ Doručené
56d Plná moc 26.08.2021 Typ Doručené
56e Osvedčovacia doložka 26.08.2021 Typ Doručené
56f Plná moc 26.08.2021 Typ Doručené
56g Plná moc 26.08.2021 Typ Doručené
57 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 16.09.2021 Typ Platba
58 dodatok k osvedčeniu OZ 21.09.2021 Typ Odoslané
POZ 1157-2007
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 29.01.2008 Litváková a spol. patentová, známková a znalecká kancelária, Litváková Edita, Ing.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 01.08.2008 TREND Holding, spol. s r. o. TREND Holding, spol. s r. o.
3 Prevod majiteľa 17.09.2009 TREND Representative, s.r.o. TREND Holding, spol. s r. o.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 17.09.2009 Litváková a spol. patentová, známková a znalecká kancelária, Litváková Edita, Ing. Litváková a spol. patentová, známková a znalecká kancelária, Litváková Edita, Ing.
5 Zápis alebo zmena zástupcu 26.10.2015 Litváková a spol. patentová, známková a znalecká kancelária, Litváková Edita, Ing.
6 Prevod majiteľa 04.12.2015 News and Media Holding a.s. TREND Representative, s.r.o.
7 Zápis alebo zmena zástupcu 04.12.2015 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária
8 Zápis alebo zmena zástupcu 10.10.2016 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku