Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1156-2021
(111)  Trademark Number  256537 
(151)  Registration Date  18.11.2021 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM  18.11.2021 
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  1156-2021 
(220)  Application Date  22.04.2021 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  11.08.2021 
(450)  Publication of Registration Date  07.12.2021 
(511)  International Classification of Goods and Services  16, 35, 43 
(511)  List of Classified Goods and Services  16 - Štítky (papierové nálepky) na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; papierové alebo plastové vrecia, vrecká na balenie; obtlačky; plastové bublinové obaly; lepenkové alebo papierové škatule; baliaci papier; čistiace papierové obrúsky; papierové obrúsky (prestieranie); papierové obrusy; papierové podložky na stôl (anglické prestieranie); stolové prestieranie z papiera; papierové utierky; papierové podbradníky; plagáty; papierové alebo lepenkové pútače; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; papierové stolové vlajky; papierové podložky pod poháre; papier; kartón; lepenka; papiernický tovar; tlačivá; katalógy; kalendáre; príručky; prospekty; tlačené publikácie; pútače z papiera alebo z lepenky; kancelárske potreby (okrem) nábytku; nálepky na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; spisové obaly (papiernický tovar).
35 - Reklama; aranžovanie výkladov; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; obchodná administratíva; kancelárske práce; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; kopírovanie dokumentov; nábor zamestnancov; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; zbieranie údajov do počítačových databáz; hospodárske (ekonomické) predpovede; prenájom kancelárskych strojov a zariadení; prenájom reklamných materiálov; prepisovanie správ (kancelárske práce); prieskum trhu; prenájom reklamných plôch; zásielkové reklamné služby; rozširovanie reklamných oznamov; spracovanie textov; vydávanie reklamných textov; reklamné plagátovanie; služby porovnávania cien; automatizované spracovanie údajov v administratíve; komerčné informačné kancelárie; marketing; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; písanie textov scenárov na reklamné účely; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; administratívna správa reštaurácií; zostavovanie zoznamov informácií na obchodné a reklamné účely; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; cielený marketing; vonkajšia reklama; obchodné alebo podnikateľské informácie; obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchodný manažment; poradenstvo pri riadení podnikov; podpora predaja pre tretie osoby; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poradenské služby v oblasti obchodného alebo podnikateľského riadenia; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; sekretárske služby; obchodné sprostredkovateľské služby; účtovníctvo; vydávanie reklamných textov; vzťahy s verejnosťou; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; poradenské služby v oblasti účtovníctva; vedenie účtovných kníh; obchodné sprostredkovanie hotelierskych služieb; online objednávkové služby v oblasti reštauračného predaja jedál cez ulicu a reštauračných dodávkových služieb; franšízové služby v oblasti pomoci pri riadení obchodnej činnosti v súvislosti so zakladaním a prevádzkou reštaurácií, ako i reštaurácií určených na predaj teplých jedál cez ulicu a reštaurácií určených na dodávky jedál a nápojov do domácností; maloobchodné a veľkoobchodné služby s potravinami, s poľnohospodárskymi plodinami a so živočíšnymi produktmi poskytované prostredníctvom kamenných predajní; maloobchodné a veľkoobchodné služby s potravinami, s poľnohospodárskymi plodinami a so živočíšnymi produktmi poskytované prostredníctvom katalógového predaja; maloobchodné a veľkoobchodné služby s potravinami, s poľnohospodárskymi plodinami a so živočíšnymi produktmi poskytované prostredníctvom internetu; veľkoobchodné a maloobchodné služby s hotovými jedlami, mrazenými jedlami, potravinami, nápojmi; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; poskytovanie poradenstva, konzultácií a informácií v oblasti služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu.
43 - Bary (služby); vinárne (služby); hotelierske služby; kaviarne; stravovacie služby; reštauračné (stravovacie) služby; rýchle občerstvenie (snackbary); prenájom prednáškových sál; prenájom prenosových stavieb; dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku (ketering); samoobslužné reštaurácie; prenájom prechodného ubytovania; rezervácie ubytovania v hoteloch; rezervácie ubytovania v penziónoch; rezervácie prechodného ubytovania; ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); ozdobné vyrezávanie ovocia a zeleniny; poradenské služby týkajúce sa receptov na prípravu jedál a nápojov; požičiavanie stoličiek, stolov, obrusov a nápojového skla; požičiavanie prístrojov na prípravu jedál; prenájom automatov na pitnú vodu; prenájom osvetľovacích zariadení; poskytovanie poradenstva, konzultácií a informácií v oblasti služieb uvedených v triede 43 tohto zoznamu. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  24.03.07, 26.01.18, 27.05.01, 27.99.09, 26.13.01, 25.03.01, 29.01.02, 27.03.15 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)  sivá/strieborná, žltá, biela 
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Ing. Martin Žabenský - YADO; Pstruhárska 785/5, 972 51 Handlová; SK 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  22.04.2031 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 11.08.2021 15/2021 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 07.12.2021 23/2021 FG3M
 
POZ 1156-2021
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 1156-2021
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 22.04.2021 Type Delivered
1a Vyjadrenie označenia 22.04.2021 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 23.04.2021 Type Delivered
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 04.05.2021 Type Payment
4 výsledok rešerše 17.05.2021 Type Internal Letter
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 18.05.2021 Type Sent document
6 Odpoveď na správu úradu 19.07.2021 Type Delivered
7 pokyn na zverejnenie POZ 22.07.2021 Type Internal Letter
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 26.11.2021 Type Sent document
POZ 1156-2021
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku