Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1156-2021
(111)  Číslo ochrannej známky  256537 
(151)  Dátum zápisu  18.11.2021 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  18.11.2021 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1156-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  22.04.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  11.08.2021 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  07.12.2021 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 35, 43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Štítky (papierové nálepky) na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; papierové alebo plastové vrecia, vrecká na balenie; obtlačky; plastové bublinové obaly; lepenkové alebo papierové škatule; baliaci papier; čistiace papierové obrúsky; papierové obrúsky (prestieranie); papierové obrusy; papierové podložky na stôl (anglické prestieranie); stolové prestieranie z papiera; papierové utierky; papierové podbradníky; plagáty; papierové alebo lepenkové pútače; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; papierové stolové vlajky; papierové podložky pod poháre; papier; kartón; lepenka; papiernický tovar; tlačivá; katalógy; kalendáre; príručky; prospekty; tlačené publikácie; pútače z papiera alebo z lepenky; kancelárske potreby (okrem) nábytku; nálepky na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; spisové obaly (papiernický tovar).
35 - Reklama; aranžovanie výkladov; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; obchodná administratíva; kancelárske práce; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; kopírovanie dokumentov; nábor zamestnancov; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; zbieranie údajov do počítačových databáz; hospodárske (ekonomické) predpovede; prenájom kancelárskych strojov a zariadení; prenájom reklamných materiálov; prepisovanie správ (kancelárske práce); prieskum trhu; prenájom reklamných plôch; zásielkové reklamné služby; rozširovanie reklamných oznamov; spracovanie textov; vydávanie reklamných textov; reklamné plagátovanie; služby porovnávania cien; automatizované spracovanie údajov v administratíve; komerčné informačné kancelárie; marketing; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; písanie textov scenárov na reklamné účely; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; administratívna správa reštaurácií; zostavovanie zoznamov informácií na obchodné a reklamné účely; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; cielený marketing; vonkajšia reklama; obchodné alebo podnikateľské informácie; obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchodný manažment; poradenstvo pri riadení podnikov; podpora predaja pre tretie osoby; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poradenské služby v oblasti obchodného alebo podnikateľského riadenia; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; sekretárske služby; obchodné sprostredkovateľské služby; účtovníctvo; vydávanie reklamných textov; vzťahy s verejnosťou; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; poradenské služby v oblasti účtovníctva; vedenie účtovných kníh; obchodné sprostredkovanie hotelierskych služieb; online objednávkové služby v oblasti reštauračného predaja jedál cez ulicu a reštauračných dodávkových služieb; franšízové služby v oblasti pomoci pri riadení obchodnej činnosti v súvislosti so zakladaním a prevádzkou reštaurácií, ako i reštaurácií určených na predaj teplých jedál cez ulicu a reštaurácií určených na dodávky jedál a nápojov do domácností; maloobchodné a veľkoobchodné služby s potravinami, s poľnohospodárskymi plodinami a so živočíšnymi produktmi poskytované prostredníctvom kamenných predajní; maloobchodné a veľkoobchodné služby s potravinami, s poľnohospodárskymi plodinami a so živočíšnymi produktmi poskytované prostredníctvom katalógového predaja; maloobchodné a veľkoobchodné služby s potravinami, s poľnohospodárskymi plodinami a so živočíšnymi produktmi poskytované prostredníctvom internetu; veľkoobchodné a maloobchodné služby s hotovými jedlami, mrazenými jedlami, potravinami, nápojmi; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; poskytovanie poradenstva, konzultácií a informácií v oblasti služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu.
43 - Bary (služby); vinárne (služby); hotelierske služby; kaviarne; stravovacie služby; reštauračné (stravovacie) služby; rýchle občerstvenie (snackbary); prenájom prednáškových sál; prenájom prenosových stavieb; dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku (ketering); samoobslužné reštaurácie; prenájom prechodného ubytovania; rezervácie ubytovania v hoteloch; rezervácie ubytovania v penziónoch; rezervácie prechodného ubytovania; ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); ozdobné vyrezávanie ovocia a zeleniny; poradenské služby týkajúce sa receptov na prípravu jedál a nápojov; požičiavanie stoličiek, stolov, obrusov a nápojového skla; požičiavanie prístrojov na prípravu jedál; prenájom automatov na pitnú vodu; prenájom osvetľovacích zariadení; poskytovanie poradenstva, konzultácií a informácií v oblasti služieb uvedených v triede 43 tohto zoznamu. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  24.03.07, 26.01.18, 27.05.01, 27.99.09, 26.13.01, 25.03.01, 29.01.02, 27.03.15 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  sivá/strieborná, žltá, biela 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Ing. Martin Žabenský - YADO; Pstruhárska 785/5, 972 51 Handlová; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  22.04.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 11.08.2021 15/2021 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 07.12.2021 23/2021 FG3M
 
POZ 1156-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1156-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 22.04.2021 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 22.04.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 23.04.2021 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 04.05.2021 Typ Platba
4 výsledok rešerše 17.05.2021 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 18.05.2021 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 19.07.2021 Typ Doručené
7 pokyn na zverejnenie POZ 22.07.2021 Typ Interné listy
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 26.11.2021 Typ Odoslané
POZ 1156-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku