Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1156-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1156-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  22.04.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 35, 43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Štítky (papierové nálepky) na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; vrecká z papiera alebo plastických materiálov (na balenie); vrecia a vrecká z papiera alebo z plastických materiálov; obtlačky; bublinové obaly z plastických materiálov (na balenie); lepenkové alebo papierové škatule; baliaci papier; čistiace papierové obrúsky; obrúsky (papierové prestieranie); papierové obrusy; papierové podložky na stôl (anglické prestieranie); stolové prestieranie z papiera; papierové utierky; papierové podbradníky; plagáty; pútače z papiera alebo lepenky; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; papierové vlajky; papierové utierky; papierové vlajky; papierové obrusy a pokrývky na stôl; papierové podložky pod riad; papier; kartón; lepenka a výrobky z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; papiernický tovar; tlačivá; plagáty; katalógy; kalendáre; príručky; prospekty; publikácie; pútače z papiera alebo z lepenky; kancelárske potreby s výnimkou nábytku; nálepky; spisové obaly.
35 - Reklama; reklamné služby; aranžovanie výkladov; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; obchodná administratíva; kancelárske práce; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; rozmnožovanie (kopírovanie) dokumentov, dokladov; nábor zamestnancov; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; zbieranie údajov do počítačovej databázy; hospodárske alebo ekonomické predpovede; prenájom kancelárskych strojov a zariadení; prenájom reklamných materiálov; prepisovanie správ (kancelárske práce); prieskum trhu; prenájom reklamných plôch; zásielkové reklamné služby; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; spracovanie textov; vydávanie reklamných materiálov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; reklamné plagátovanie; analýzy nákupných cien a veľkoobchodných cien; automatizované spracovanie údajov v administratíve; komerčné informačné kancelárie; marketing; prieskum trhu; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom online (tlačoviny, prospekty v elektronickej podobe); odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; písanie textov scenárov na reklamné účely; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; reklama formou ďakovných listov; administratívna správa reštaurácií; zostavovanie zoznamov informácií na obchodné a reklamné účely; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; cielený marketing; marketing; vonkajšia reklama; obchodné alebo podnikateľské informácie; obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchodný manažment; poradenstvo pri riadení podnikov; podpora predaja (pre tretie osoby); pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poradenské služby v oblasti obchodného alebo podnikateľského riadenia; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; poskytovanie pomoci pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov; profesionálne obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; sekretárske služby; sprostredkovanie kompenzačných obchodov s tovarom na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni; sprostredkovanie obchodu s tovarom; účtovníctvo; vydávanie reklamných textov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); vzťahy s verejnosťou; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; činnosť účtovných poradcov; vedenie účtovných kníh; obchodné sprostredkovanie hotelierskych služieb; online objednávkové služby v oblasti reštauračného predaja jedál cez ulicu a reštauračných dodávkových služieb; franšízové služby v oblasti pomoci pri riadení obchodnej činnosti v súvislosti so zakladaním a prevádzkou reštaurácií, ako i reštaurácií určených na predaj teplých jedál cez ulicu a reštaurácií určených na dodávky jedál a nápojov do domácností; maloobchodné a veľkoobchodné služby s potravinami, s poľnohospodárskymi plodinami a so živočíšnymi produktmi poskytované prostredníctvom kamenných predajní; maloobchodné a veľkoobchodné služby s potravinami, s poľnohospodárskymi plodinami a so živočíšnymi produktmi poskytované prostredníctvom katalógového predaja; maloobchodné a veľkoobchodné služby s potravinami, s poľnohospodárskymi plodinami a so živočíšnymi produktmi poskytované prostredníctvom internetu; veľkoobchodné a maloobchodné služby s hotovými jedlami, mrazenými jedlami, potravinami, nápojmi; organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely; poskytovanie poradenstva, konzultácií a informácií v oblasti služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu.
43 - Bary (služby); vinárne (služby); bufety (rýchle občerstvenie); hotelierske služby; kaviarne; stravovacie služby; reštauračné (stravovacie) služby; rýchle občerstvenie (snackbary); prenájom prednáškových sál; rezervovanie miest v reštauráciách; prenájom prenosových stavieb; dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku (ketering); samoobslužné reštaurácie; prenájom prechodného ubytovania; rezervácie ubytovania v hoteloch a penziónoch; rezervácie prechodného ubytovania; ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); ozdobné vyrezávanie ovocia a zeleniny; poradenské služby týkajúce sa receptov na prípravu jedál a nápojov; rezervácie a prenájom prechodného ubytovania a poskytovanie stravovania v hoteloch, penziónoch, turistických a prázdninových táboroch, ubytovniach, na farmách a v rekreačných zariadeniach; požičiavanie a prenájom stoličiek, stolov, obrusov a nápojového skla; prenájom prednáškových sál; požičiavanie prístrojov na prípravu jedál; prenájom automatov na pitnú vodu; prenájom osvetľovacích zariadení; poskytovanie poradenstva, konzultácií a informácií v oblasti služieb uvedených v triede 43 tohto zoznamu. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  24.03.07, 26.01.18, 27.05.01, 27.99.09, 26.13.01, 25.03.01, 29.01.02, 27.03.15 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  sivá/strieborná, žltá, biela 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Ing. Martin Žabenský - YADO; Pstruhárska 785/5, 972 51 Handlová; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 1156-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1156-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
Neznámy typ protokolu - bez názvu
Neznámy typ protokolu - bez názvu
Neznámy typ protokolu - bez názvu 04.05.2021
POZ 1156-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku