Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1156-2007
(111)  Trademark Number  231790 
(151)  Registration Date  13.03.2012 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  27.06.2017 
(210)  Application Number  1156-2007 
(220)  Application Date  27.06.2007 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  05.12.2011 
(450)  Publication of Registration Date  03.05.2012 
(511)  International Classification of Goods and Services  16, 35, 41 
(511)  List of Classified Goods and Services  16 - Časopisy (periodiká); noviny; knihy; ročenky.
35 - Obchodný alebo podnikateľský prieskum; rozhlasová a televízna reklama; obchodné alebo podnikateľské informácie, ich poskytovanie; spracovanie a vydávanie reklamných alebo náborových textov; obchodné poradenstvo; prenájom reklamných priestorov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov); zoraďovanie údajov v počítačových databázach; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; hospodárske, ekonomické predpovede; distribúcia vzoriek tovarov; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; reklama.
41 - Organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie sympózií; výroba rozhlasových a televíznych programov a relácií; výroba rozhlasových a televíznych reklamných blokov; výroba informačných blokov; vydavateľská činnosť; prenájom a vydávanie kníh, časopisov, ročeniek, príloh, periodík, tlačovín všetkých druhov v papierovej a v elektronickej forme; prenájom a publikovanie rubrík, článkov v papierovej a v elektronickej forme; zverejňovanie a vydávanie textov; organizovanie kultúrnych a vzdelávacích výstav, podujatí; organizovanie súťaží; poradenstvo v oblasti vydávania časopisov a nosičov informácií všetkých druhov; poskytovanie elektronických publikácií online (bez možnosti kopírovania); poradenstvo v oblasti poskytovania elektronických publikácií online (bez možnosti kopírovania), všetko s výnimkou poskytovania tréningu pre telekomunikačné testovacie zariadenia a pre tovary a služby počítačových sietí. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  TREND 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  News and Media Holding a.s.; Einsteinova 25, 851 01 Bratislava; SK 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  Yes 
   Trademark Validity minimum until  27.06.2027 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.12.2011 12/2011 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.05.2012 05/2012 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 06.08.2012 08/2012 PC3M
4 Licenčné zmluvy registrované na ochranné známky 06.08.2012 08/2012 QB3M
5 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 03.09.2015 09/2015 PD3M
6 Prevody a prechody práv na ochranné známky 07.01.2016 01/2016 PC3M
7 Ukončenie platnosti licenčných zmlúv na ochranné známky 02.05.2016 05/2016 QC3M
8 Obnovené ochranné známky 04.12.2017 12/2017 ND3M
9 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (ukončenie zálohov) 06.05.2019 05/2019 PE3M
10 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 05.08.2019 08/2019 PD3M
11 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 13.10.2021 19/2021 PD3M
 
 
  Licence Holder(s) 
S/N Title Kind Effectiveness from Status
  • 33205253 1 TREND Holding, spol. s r.o. nevýlučná 30.05.2012 neplatná
 
 
  Pledge Creditor(s) 
S/N Creditor Effectiveness from Effectiveness until Procedural Status
1 Československá obchodná banka, a.s. 10.07.2019 platná
2 Československá obchodná banka, a.s. 20.09.2021 platná
 
POZ 1156-2007
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 1156-2007
S/N Item Name Date Type Document
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 27.06.2007 Type Delivered
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 06.07.2007 Type Payment
3 výsledok rešerše 05.09.2007 Type Internal Letter
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 06.09.2007 Type Sent document
5 Zoznam tovarov a služieb (SR) 18.09.2007 Type Delivered
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 26.09.2007 Type Sent document
7 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 27.11.2007 Type Delivered
8 prvé predĺženie lehoty (bezplatne) 03.12.2007 Type Sent document
9 Plná moc 11.12.2007 Type Delivered
10 Žiadosť o zápis zástupcu do registra 16.01.2008 Type Delivered
10a Žiadosť o opravu 16.01.2008 Type Delivered
11 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 27.02.2008 Type Delivered
12 všeobecný referátnik 09.04.2008 Type Sent document
13 Žiadosť inde neuvedená 22.04.2008 Type Delivered
14 všeobecný referátnik 05.05.2008 Type Sent document
15 Žiadosť inde neuvedená 20.06.2008 Type Delivered
16 všeobecný referátnik 01.07.2008 Type Sent document
17 19 Poplatok za zápis zúženia ZTS/zmenu licenčnej zmluvy/úpravu v OZ 02.07.2008 Type Payment
18 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 21.07.2008 Type Delivered
19 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 31.07.2008 Type Payment
20 oznámenie o zápise zmeny 04.08.2008 Type Sent document
21 Žiadosť o zúženie zoznamu tovarov a služieb 03.10.2011 Type Delivered
21a Doklad 03.10.2011 Type Delivered
22 pokyn na zverejnenie POZ 10.10.2011 Type Internal Letter
23 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 28.03.2012 Type Sent document
24 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 23.03.2012 Type Delivered
24a Plná moc 23.03.2012 Type Delivered
24b Doklad o prevode 23.03.2012 Type Delivered
25 Žiadosť o zápis lic. zmluvy / ukončenia lic. zmluvy 05.04.2012 Type Delivered
25a Licenčná zmluva 05.04.2012 Type Delivered
26 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 16.04.2012 Type Payment
27 18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 16.04.2012 Type Payment
28 dodatok k osvedčeniu OZ 04.07.2012 Type Sent document
29 Žiadosť o zápis záložného práva do registra 23.07.2015 Type Delivered
29a Doklad o zriadení záložného práva 23.07.2015 Type Delivered
29b Plná moc 23.07.2015 Type Delivered
29c Doplnenie materiálov 23.07.2015 Type Delivered
30 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 30.07.2015 Type Payment
31 Doplnenie materiálov 04.08.2015 Type Delivered
32 všeobecný referátnik 06.08.2015 Type Sent document
33 dodatok k osvedčeniu OZ 17.08.2015 Type Sent document
34 Výpoveď plnej moci 10.09.2015 Type Delivered
35 všeobecný referátnik 27.10.2015 Type Sent document
36 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 06.11.2015 Type Payment
37 Žiadosť o zápis prechodu 30.11.2015 Type Delivered
37a Žiadosť o zápis zástupcu do registra 30.11.2015 Type Delivered
37b Plná moc 30.11.2015 Type Delivered
37c Doklad o prechode 30.11.2015 Type Delivered
38 dodatok k osvedčeniu OZ 14.12.2015 Type Sent document
39 Žiadosť o zápis prechodu 08.12.2015 Type Delivered
39a Plná moc 08.12.2015 Type Delivered
39b Výpis z obchodného registra 08.12.2015 Type Delivered
40 všeobecný referátnik 17.12.2015 Type Sent document
41 Žiadosť o zápis ukončenia licenčnej zmluvy do registra 18.12.2015 Type Delivered
42 Žiadosť inde neuvedená 03.02.2016 Type Delivered
43 Žiadosť o zápis ukončenia licenčnej zmluvy do registra 04.02.2016 Type Delivered
44 rozhodnutie o zastavení konania na návrh účastníka 07.03.2016 Type Sent document
45 18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 07.03.2016 Type Payment
46 dodatok k osvedčeniu OZ 06.04.2016 Type Sent document
47 Výpoveď plnej moci 26.09.2016 Type Delivered
48 všeobecný referátnik 11.10.2016 Type Sent document
49 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 06.10.2017 Type Delivered
49a Plná moc 06.10.2017 Type Delivered
50 vyžiadanie poplatku za obnovu 24.10.2017 Type Sent document
51 29 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ do 6 mesiacov po uplynutí ochrannej doby 09.11.2017 Type Payment
52 dodatok k osvedčeniu OZ 01.12.2017 Type Sent document
53 Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 05.02.2019 Type Delivered
53a Sprievodný list 05.02.2019 Type Delivered
53b Plná moc 05.02.2019 Type Delivered
53c Príloha inde neuvedená 05.02.2019 Type Delivered
54 Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 06.02.2019 Type Delivered
54a Sprievodný list 06.02.2019 Type Delivered
54b Plná moc 06.02.2019 Type Delivered
54c Príloha inde neuvedená 06.02.2019 Type Delivered
55 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 14.02.2019 Type Payment
56 Odpoveď na správu úradu 14.03.2019 Type Delivered
56a Príloha inde neuvedená 14.03.2019 Type Delivered
56b Doklad preukazujúci zánik záložného práva 14.03.2019 Type Delivered
57 dodatok k osvedčeniu OZ 21.03.2019 Type Sent document
58 Žiadosť o zápis záložného práva do registra 25.06.2019 Type Delivered
58a Doklad o zriadení záložného práva 25.06.2019 Type Delivered
58b Plná moc 25.06.2019 Type Delivered
58c Plná moc 25.06.2019 Type Delivered
58d Plná moc 25.06.2019 Type Delivered
59 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 09.07.2019 Type Payment
60 dodatok k osvedčeniu OZ 11.07.2019 Type Sent document
61 Žiadosť o zápis záložného práva do registra 26.08.2021 Type Delivered
61a Sprievodný list 26.08.2021 Type Delivered
61b Doklad o zriadení záložného práva 26.08.2021 Type Delivered
61c Osvedčovacia doložka 26.08.2021 Type Delivered
61d Plná moc 26.08.2021 Type Delivered
61e Osvedčovacia doložka 26.08.2021 Type Delivered
61f Plná moc 26.08.2021 Type Delivered
61g Plná moc 26.08.2021 Type Delivered
62 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 16.09.2021 Type Payment
63 dodatok k osvedčeniu OZ 21.09.2021 Type Sent document
POZ 1156-2007
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 01.08.2008 TREND Holding, spol. s r. o. TREND Holding, spol. s r. o.
2 Prevod majiteľa 30.05.2012 TREND Representative, s.r.o. TREND Holding, spol. s r. o.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 30.05.2012 Litváková a spol. patentová, známková a znalecká kancelária, Litváková Edita, Ing. Litváková a spol. patentová, známková a znalecká kancelária, Litváková Edita, Ing.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 26.10.2015 Litváková a spol. patentová, známková a znalecká kancelária, Litváková Edita, Ing.
5 Prevod majiteľa 04.12.2015 News and Media Holding a.s. TREND Representative, s.r.o.
6 Zápis alebo zmena zástupcu 04.12.2015 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária
7 Zápis alebo zmena zástupcu 10.10.2016 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku