Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1156-2007
(111)  Číslo ochrannej známky  231790 
(151)  Dátum zápisu  13.03.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  27.06.2017 
(210)  Číslo prihlášky  1156-2007 
(220)  Dátum podania prihlášky  27.06.2007 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.12.2011 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.05.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 35, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Časopisy (periodiká); noviny; knihy; ročenky.
35 - Obchodný alebo podnikateľský prieskum; rozhlasová a televízna reklama; obchodné alebo podnikateľské informácie, ich poskytovanie; spracovanie a vydávanie reklamných alebo náborových textov; obchodné poradenstvo; prenájom reklamných priestorov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov); zoraďovanie údajov v počítačových databázach; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; hospodárske, ekonomické predpovede; distribúcia vzoriek tovarov; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; reklama.
41 - Organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie sympózií; výroba rozhlasových a televíznych programov a relácií; výroba rozhlasových a televíznych reklamných blokov; výroba informačných blokov; vydavateľská činnosť; prenájom a vydávanie kníh, časopisov, ročeniek, príloh, periodík, tlačovín všetkých druhov v papierovej a v elektronickej forme; prenájom a publikovanie rubrík, článkov v papierovej a v elektronickej forme; zverejňovanie a vydávanie textov; organizovanie kultúrnych a vzdelávacích výstav, podujatí; organizovanie súťaží; poradenstvo v oblasti vydávania časopisov a nosičov informácií všetkých druhov; poskytovanie elektronických publikácií online (bez možnosti kopírovania); poradenstvo v oblasti poskytovania elektronických publikácií online (bez možnosti kopírovania), všetko s výnimkou poskytovania tréningu pre telekomunikačné testovacie zariadenia a pre tovary a služby počítačových sietí. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  TREND 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  News and Media Holding a.s.; Einsteinova 25, 851 01 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Áno 
   Minimálna platnosť do  27.06.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.12.2011 12/2011 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.05.2012 05/2012 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 06.08.2012 08/2012 PC3M
4 Licenčné zmluvy registrované na ochranné známky 06.08.2012 08/2012 QB3M
5 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 03.09.2015 09/2015 PD3M
6 Prevody a prechody práv na ochranné známky 07.01.2016 01/2016 PC3M
7 Ukončenie platnosti licenčných zmlúv na ochranné známky 02.05.2016 05/2016 QC3M
8 Obnovené ochranné známky 04.12.2017 12/2017 ND3M
9 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (ukončenie zálohov) 06.05.2019 05/2019 PE3M
10 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 05.08.2019 08/2019 PD3M
11 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 13.10.2021 19/2021 PD3M
 
 
  Držitelia licencií 
Por. č. Názov/Meno Druh Účinnosť od Stav
  • 33205253 1 TREND Holding, spol. s r.o. nevýlučná 30.05.2012 neplatná
 
 
  Záložní veritelia 
Por. č. Veriteľ Účinnosť od Účinnosť do Stav
1 Československá obchodná banka, a.s. 10.07.2019 platná
2 Československá obchodná banka, a.s. 20.09.2021 platná
 
POZ 1156-2007
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1156-2007
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 27.06.2007 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 06.07.2007 Typ Platba
3 výsledok rešerše 05.09.2007 Typ Interné listy
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 06.09.2007 Typ Odoslané
5 Zoznam tovarov a služieb (SR) 18.09.2007 Typ Doručené
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 26.09.2007 Typ Odoslané
7 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 27.11.2007 Typ Doručené
8 prvé predĺženie lehoty (bezplatne) 03.12.2007 Typ Odoslané
9 Plná moc 11.12.2007 Typ Doručené
10 Žiadosť o zápis zástupcu do registra 16.01.2008 Typ Doručené
10a Žiadosť o opravu 16.01.2008 Typ Doručené
11 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 27.02.2008 Typ Doručené
12 všeobecný referátnik 09.04.2008 Typ Odoslané
13 Žiadosť inde neuvedená 22.04.2008 Typ Doručené
14 všeobecný referátnik 05.05.2008 Typ Odoslané
15 Žiadosť inde neuvedená 20.06.2008 Typ Doručené
16 všeobecný referátnik 01.07.2008 Typ Odoslané
17 19 Poplatok za zápis zúženia ZTS/zmenu licenčnej zmluvy/úpravu v OZ 02.07.2008 Typ Platba
18 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 21.07.2008 Typ Doručené
19 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 31.07.2008 Typ Platba
20 oznámenie o zápise zmeny 04.08.2008 Typ Odoslané
21 Žiadosť o zúženie zoznamu tovarov a služieb 03.10.2011 Typ Doručené
21a Doklad 03.10.2011 Typ Doručené
22 pokyn na zverejnenie POZ 10.10.2011 Typ Interné listy
23 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 28.03.2012 Typ Odoslané
24 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 23.03.2012 Typ Doručené
24a Plná moc 23.03.2012 Typ Doručené
24b Doklad o prevode 23.03.2012 Typ Doručené
25 Žiadosť o zápis lic. zmluvy / ukončenia lic. zmluvy 05.04.2012 Typ Doručené
25a Licenčná zmluva 05.04.2012 Typ Doručené
26 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 16.04.2012 Typ Platba
27 18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 16.04.2012 Typ Platba
28 dodatok k osvedčeniu OZ 04.07.2012 Typ Odoslané
29 Žiadosť o zápis záložného práva do registra 23.07.2015 Typ Doručené
29a Doklad o zriadení záložného práva 23.07.2015 Typ Doručené
29b Plná moc 23.07.2015 Typ Doručené
29c Doplnenie materiálov 23.07.2015 Typ Doručené
30 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 30.07.2015 Typ Platba
31 Doplnenie materiálov 04.08.2015 Typ Doručené
32 všeobecný referátnik 06.08.2015 Typ Odoslané
33 dodatok k osvedčeniu OZ 17.08.2015 Typ Odoslané
34 Výpoveď plnej moci 10.09.2015 Typ Doručené
35 všeobecný referátnik 27.10.2015 Typ Odoslané
36 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 06.11.2015 Typ Platba
37 Žiadosť o zápis prechodu 30.11.2015 Typ Doručené
37a Žiadosť o zápis zástupcu do registra 30.11.2015 Typ Doručené
37b Plná moc 30.11.2015 Typ Doručené
37c Doklad o prechode 30.11.2015 Typ Doručené
38 dodatok k osvedčeniu OZ 14.12.2015 Typ Odoslané
39 Žiadosť o zápis prechodu 08.12.2015 Typ Doručené
39a Plná moc 08.12.2015 Typ Doručené
39b Výpis z obchodného registra 08.12.2015 Typ Doručené
40 všeobecný referátnik 17.12.2015 Typ Odoslané
41 Žiadosť o zápis ukončenia licenčnej zmluvy do registra 18.12.2015 Typ Doručené
42 Žiadosť inde neuvedená 03.02.2016 Typ Doručené
43 Žiadosť o zápis ukončenia licenčnej zmluvy do registra 04.02.2016 Typ Doručené
44 rozhodnutie o zastavení konania na návrh účastníka 07.03.2016 Typ Odoslané
45 18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 07.03.2016 Typ Platba
46 dodatok k osvedčeniu OZ 06.04.2016 Typ Odoslané
47 Výpoveď plnej moci 26.09.2016 Typ Doručené
48 všeobecný referátnik 11.10.2016 Typ Odoslané
49 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 06.10.2017 Typ Doručené
49a Plná moc 06.10.2017 Typ Doručené
50 vyžiadanie poplatku za obnovu 24.10.2017 Typ Odoslané
51 29 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ do 6 mesiacov po uplynutí ochrannej doby 09.11.2017 Typ Platba
52 dodatok k osvedčeniu OZ 01.12.2017 Typ Odoslané
53 Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 05.02.2019 Typ Doručené
53a Sprievodný list 05.02.2019 Typ Doručené
53b Plná moc 05.02.2019 Typ Doručené
53c Príloha inde neuvedená 05.02.2019 Typ Doručené
54 Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 06.02.2019 Typ Doručené
54a Sprievodný list 06.02.2019 Typ Doručené
54b Plná moc 06.02.2019 Typ Doručené
54c Príloha inde neuvedená 06.02.2019 Typ Doručené
55 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 14.02.2019 Typ Platba
56 Odpoveď na správu úradu 14.03.2019 Typ Doručené
56a Príloha inde neuvedená 14.03.2019 Typ Doručené
56b Doklad preukazujúci zánik záložného práva 14.03.2019 Typ Doručené
57 dodatok k osvedčeniu OZ 21.03.2019 Typ Odoslané
58 Žiadosť o zápis záložného práva do registra 25.06.2019 Typ Doručené
58a Doklad o zriadení záložného práva 25.06.2019 Typ Doručené
58b Plná moc 25.06.2019 Typ Doručené
58c Plná moc 25.06.2019 Typ Doručené
58d Plná moc 25.06.2019 Typ Doručené
59 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 09.07.2019 Typ Platba
60 dodatok k osvedčeniu OZ 11.07.2019 Typ Odoslané
61 Žiadosť o zápis záložného práva do registra 26.08.2021 Typ Doručené
61a Sprievodný list 26.08.2021 Typ Doručené
61b Doklad o zriadení záložného práva 26.08.2021 Typ Doručené
61c Osvedčovacia doložka 26.08.2021 Typ Doručené
61d Plná moc 26.08.2021 Typ Doručené
61e Osvedčovacia doložka 26.08.2021 Typ Doručené
61f Plná moc 26.08.2021 Typ Doručené
61g Plná moc 26.08.2021 Typ Doručené
62 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 16.09.2021 Typ Platba
63 dodatok k osvedčeniu OZ 21.09.2021 Typ Odoslané
POZ 1156-2007
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 01.08.2008 TREND Holding, spol. s r. o. TREND Holding, spol. s r. o.
2 Prevod majiteľa 30.05.2012 TREND Representative, s.r.o. TREND Holding, spol. s r. o.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 30.05.2012 Litváková a spol. patentová, známková a znalecká kancelária, Litváková Edita, Ing. Litváková a spol. patentová, známková a znalecká kancelária, Litváková Edita, Ing.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 26.10.2015 Litváková a spol. patentová, známková a znalecká kancelária, Litváková Edita, Ing.
5 Prevod majiteľa 04.12.2015 News and Media Holding a.s. TREND Representative, s.r.o.
6 Zápis alebo zmena zástupcu 04.12.2015 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária
7 Zápis alebo zmena zástupcu 10.10.2016 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku