Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1155-2001
(111)  Trademark Number  203524 
(151)  Registration Date  06.08.2003 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  11.04.2021 
(210)  Application Number  1155-2001 
(220)  Application Date  11.04.2001 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  02.05.2003 
(450)  Publication of Registration Date  04.11.2003 
(511)  International Classification of Goods and Services  09, 11, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 28, 35, 38, 39, 40, 41, 42 
(511)  List of Classified Goods and Services  09 - Videokazety; magnetické pásky, kreslené filmy.
11 - Vreckové baterky, vreckové kalkulačky.
14 - Hodiny, náramkové hodinky.
16 - Plagáty, tlačoviny, noviny, maľovanky, písacie potreby (ceruzky, perá, plniace perá), reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky, bilteny, periodiká, brožúry, publikácie, pohľadnice, listový papier, poznámkové zošity, trhacie bloky, obaly na doklady, papierové obaly na spisy a dokumenty, zoraďovače (kancelárske obaly), knihy, obaly na knihy, štítky (papierové nálepky), samolepky, vyučovacie pomôcky vo forme hier, podložky pod poháre, stolové prestieranie z papiera, brožované knihy, papierové servítky, papierové obrusy, záložky do kníh, kalendáre závesné, kalendáre stolové, kalendáriky (kartičkové, vreckové), diáre, blahoprajné pohľadnice, oznámenia, diplomy, certifikáty, čestné uznania, nálepky na kancelárske použitie, ročenky, držiaky na písacie potreby, papierové vlajky, papierové zástavy, loďky z papiera, otvárače na listy, pútače z papiera alebo lepenky, etikety s výnimkou textilných, nálepky, lepiace štítky, štúdiové dekorácie z papiera, obaly (papiernický tovar).
18 - Dáždniky, obaly na dáždniky, slnečníky, batohy, plecniaky, peňaženky, nákupné tašky, vaky pre turistov, plážové tašky, kožené baliace tašky, aktovky, kufríky, diplomatky, kožené tašky, puzdrá na navštívenky, kľúčenky (kožená galantéria).
19 - Reklamné stĺpy s výnimkou kovových.
20 - Dekoratívne predmety vydávajúce zvuk alebo melódiu, pútače z dreva alebo plastických hmôt, figuríny z dreva, vosku, sadry alebo plastov, štúdiové dekorácie (steny).
21 - Papierové alebo plastové poháre, sklenené poháre, nádoby na pitie, dekorácie (porcelánové ozdoby), poháre, hrnčeky, papierové taniere, sklenené ihlany.
22 - Textilné tašky.
25 - Tričká, čiapky, šilty na čiapky, šilty na pokrývky hlavy, náprsenky, oblečenie, odevy, oblečenie z papiera, maškarné kostýmy, plášte do dažďa.
28 - Balóniky, balóny, hračky, loďky (hračky), spoločenské hry, divadelné masky, karnevalové masky.
35 - Organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely, vylepovanie plagátov, rozširovanie reklamných oznamov, rozosielanie propagačného materiálu prostredníctvom pošty, propagácie na internete, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom, letáky, prospekty, tlačivá, prenájom reklamných plôch, podpora predaja (pre tretie osoby), podpora predaja pre vlastnú produkciu, vydávanie článkov kvôli podpore a propagácii festivalu, organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a trhov, prieskum trhu, štatistické informácie.
38 - Vysielanie upútaviek, vysielanie súťažných programov.
39 - Informácie o doprave hromadnými dopravnými prostriedkami, sprostredkovanie prepravy.
40 - Kníhviazačstvo, knihárstvo.
41 - Organizovanie súťaží, organizovanie súťaží televíznych programov, organizovanie súťaží kinematografických programov, organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, organizovanie recepcií, gala večerov, usporadúvanie úvodných a záverečných ceremoniálov, organizovanie a vedenie prehliadok, organizovanie a vedenie prehliadok víťazných programov kvôli podpore domácej tvorby, pamätných večerov, večierkov, diskusií, diskusných fór, okrúhlych stolov, seminárov, organizovanie a vedenie seminárov, tvorivých dielní, organizovanie a vedenie konferencií, kongresov, organizovanie a vedenie sympózií, organizovanie živých vystúpení, živé predstavenia, vydávanie textov s výnimkou reklamných, tvorba dokumentárnych filmov (dokumentov), retro-dokumentov, tvorba televíznych programov, strihanie videopások, organizovanie a usporiadanie prehliadok audiovizuálnej tvorby.
42 - Spravodajské služby. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  07.01.01, 18.03.23 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Rozhlas a televízia Slovenska; Mlynská dolina , 845 45 Bratislava; SK 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  11.04.2031 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Opravy zoznamu zatriedených tovarov a/alebo služieb 10.07.2001 07/2001 XC3M
2 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.05.2003 05/2003 BA3M
3 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.11.2003 11/2003 FG3M
4 Obnovené ochranné známky 05.09.2011 09/2011 ND3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 26.05.2021 10/2021 PC3M
6 Obnovené ochranné známky 26.05.2021 10/2021 ND3M
 
POZ 1155-2001
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 1155-2001
S/N Item Name Date Type Document
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 11.04.2001 Type Delivered
1a Plná moc 11.04.2001 Type Delivered
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 10.05.2001 Type Sent document
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 21.05.2001 Type Payment
4 výsledok rešerše 23.09.2002 Type Internal Letter
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 25.09.2002 Type Sent document
6 Odpoveď na správu úradu 27.11.2002 Type Delivered
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 02.12.2002 Type Sent document
8 Zoznam tovarov a služieb (SR) 04.02.2003 Type Delivered
9 40 Doplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 24.02.2003 Type Payment
10 pokyn na zverejnenie POZ 24.02.2003 Type Internal Letter
11 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 19.08.2003 Type Sent document
12 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ do 6 mes. po lehote 21.04.2011 Type Delivered
12a Plná moc 21.04.2011 Type Delivered
13 vyžiadanie poplatku za obnovu 27.05.2011 Type Sent document
14 29 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ do 6 mesiacov po uplynutí ochrannej doby 14.06.2011 Type Payment
15 dodatok k osvedčeniu OZ 05.08.2011 Type Sent document
16 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 17.08.2020 Type Delivered
17 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 08.04.2021 Type Delivered
17a Plná moc 08.04.2021 Type Delivered
18 Žiadosť o zápis prechodu 09.04.2021 Type Delivered
18a Doklad o prechode 09.04.2021 Type Delivered
18b Plná moc 09.04.2021 Type Delivered
19 vyžiadanie poplatku 20.04.2021 Type Sent document
20 vyžiadanie poplatku za obnovu 20.04.2021 Type Sent document
21 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 04.05.2021 Type Payment
22 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 04.05.2021 Type Payment
23 dodatok k osvedčeniu OZ 13.05.2021 Type Sent document
POZ 1155-2001
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Prevod majiteľa 10.05.2021 Rozhlas a televízia Slovenska Slovenská televízia
2 Zápis alebo zmena zástupcu 10.05.2021 Holakovský Štefan, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku