Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1153-2017
(111)  Číslo ochrannej známky  247934 
(151)  Dátum zápisu  15.08.2018 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1153-2017 
(220)  Dátum podania prihlášky  09.05.2017 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.05.2018 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  01.10.2018 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 36 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Reklama; obchodný manažment; obchodná administratíva; on line poskytovanie obchodného priestoru pre kupujúcich a predávajúcich tovarov a služieb; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; prenájom predajných stánkov; prenájom reklamných plôch v nákupných centrách; obchodný manažment a obchodná administratíva nehnuteľnosti, obchodných priestorov, kancelárií, zdieľaných kancelárií, maloobchodných jednotiek, nákupných centier, obchodov s potravinami, veľkoobchodných stredísk, obchodov pre domácich majstrov, obchodných domov, záhradníctiev a železiarstiev a športových obchodov, nebytových priestorov a kongresových a výstavných centier ako aj k nim prináležiacich priestorov; podpora predaja (pre tretie osoby); podpora predaja pre tretie osoby (umiestňovanie prevádzok v nákupných a obchodných centrách); dohodovanie obchodných zmlúv (pre tretie osoby) o poskytovaní služieb; predvádzanie tovarov; maloobchodné služby s potravinami a pochutinami, s oblečením, s chemikáliami pre priemysel, vedu, fotografiu, poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo, s nespracovanými umelými živicami, s nespracovanými plastami, s pôdnymi hnojivami, s hasiacimi zmesami, s prípravkami na kalenie a zváranie kovov, s chemikáliami na zachovanie čerstvosti a trvanlivosti potravín, s trieslovinami, s lepidlami a so spojivami pre priemysel, s farbami, s fermežami, s lakmi, s ochrannými prípravkami proti hrdzi, s konzervačnými prípravkami na drevo, s farbivami, s moridlami, so surovými prírodnými živicami, s kovovými fóliami a s práškovými kovmi pre maliarov, dekoratérov, tlačiarov a umelcov, s pracími a bieliacimi prípravkami, s prípravkami na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie, s mydlami, s voňavkárskymi výrobkami, s éterickými olejmi, s kozmetickými prípravkami, s vlasovými vodami, s prípravkami na čistenie zubov, s priemyselnými olejmi a tukmi, s mazadlami, s prostriedkami na pohlcovanie, zvlhčovanie a viazanie prachu, s palivami (vrátane pohonných hmôt do motorov) a s materiálmi na svietenie, so sviečkami a knôtmi na svietenie, s farmaceutickými a zverolekárskymi výrobkami, s hygienickými výrobkami na lekárske použitie, s dietetickými výrobkami na lekárske alebo zverolekárske účely, s potravinami pre dojčatá, s výživovými doplnkami pre ľudí a zvieratá, s náplasťami, s obväzovým materiálom, s materiálmi na plombovanie zubov a na zubné odtlačky pre zubárske účely, s dezinfekčnými prípravkami, s prípravkami na ničenie škodcov, s fungicídmi, s herbicídmi, s nevzácnymi kovmi a ich zliatinami, s kovovým stavebným materiálom, s prenosnými kovovými stavbami, s kovovými materiálmi na stavbu koľajových tratí, s kovovými káblami a drôtmi (okrem elektrických), so zámočníckymi výrobkami a drobným železiarskym tovarom, s kovovými potrubiami a rúrami, s trezormi, s kovovými výrobkami, s rudami, so strojmi a obrábacími strojmi, s motormi (okrem motorov do pozemných vozidiel), so spojkami a prevodovkami (okrem spojok a prevodoviek do pozemných vozidiel), s poľnohospodárskym náradím, ktoré nie je na ručný pohon, s liahňami, s ručnými nástrojmi a náradím, s nožiarskym tovarom, s vidličkami a lyžicami, so sečnými a bodnými zbraňami, s holiacimi strojčekmi, s vedeckými, námornými, geodetickými, fotografickými, kinematografickými, optickými, signalizačnými, kontrolnými, záchrannými a vyučovacími prístrojmi a nástrojmi, s prístrojmi a nástrojmi na meranie a váženie, s prístrojmi a nástrojmi na vedenie, spínanie, transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo ovládanie elektrického prúdu, s prístrojmi na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu, s magnetickými nosičmi údajov, s gramofónovými platňami, s kompaktnými diskami, s diskami DVD a ostatnými nosičmi digitálnych záznamov, s predajnými automatmi a mechanizmami mincových prístrojov, s registračnými pokladnicami, s počítacími strojmi, so zariadeniami na spracovanie údajov, s počítačmi, s hardvérom na spracovanie údajov, s počítačovým softvérom, s hasiacimi prístrojmi, s chirurgickými, s lekárskymi, zubárskymi a zverolekárskymi prístrojmi a nástrojmi, s umelými končatinami, s umelými očami a umelými zubami, s ortopedickými pomôckami, s chirurgickými šijacími potrebami, so zariadeniami na osvetľovanie, vykurovanie, výrobu pary, prípravu jedál, chladenie a sušenie, vetranie, rozvod vody a sanitárnymi zariadeniami, s vozidlami, so zariadeniami na pohyb po zemi, vo vzduchu alebo po vode, so strelnými zbraňami, so strelivom a strelami, s výbušninami, s ohňostrojom, s drahými kovmi a ich zliatinami ako aj s výrobkami z týchto materiálov alebo nimi pokovovanými, so šperkami, s klenotníckymi výrobkami, s drahými kameňmi, s hodinami, s hodinkami a nástrojmi na meranie času, s hudobnými nástrojmi, s papierom, s lepenkou (kartónom) a výrobkami z týchto materiálov, s tlačovinami, s knihárskymi potrebami, s fotografiami, s písacími potrebami, s lepidlami na papier a s kancelárskymi potrebami alebo pre domácnosť, s potrebami pre výtvarníkov, so štetcami, s písacími strojmi a kancelárskymi potrebami (okrem nábytku), s učebnými a vyučovacími pomôckami (okrem prístrojov), s plastovými obalmi, s typmi, s tlačovým písmom, so štočkami, s kaučukom, s gutaperčou, s gumou, s azbestom, so sľudou a s výrobkami z týchto materiálov, s plastovým tovarom (polotovarom), s tesniacimi, výplňovými a izolačnými materiálmi, s hadicami (nekovovými), s kožou, s koženkou a s výrobkami z týchto materiálov, so surovými kožami a kožušinami, s kuframi a cestovnými taškami, s dáždnikmi a slnečníkmi, s vychádzkovými palicami, s bičmi, s postrojmi a sedlárskymi výrobkami, so stavebnými materiálmi (nekovovými), s rúrami pre stavebníctvo (nekovovými), s asfaltom, so smolou a bitúmenmi, s prenosnými stavbami (nekovovými), s pomníkmi (nekovovými), s nábytkom, so zrkadlami, s rámami na obrazy, s výrobkami z dreva, korku, trstiny, prútia, rohoviny, kosti, slonoviny, veľrybích kostí, korytnačiny, jantáru, perlete, sépiolitu a náhradiek týchto materiálov alebo z plastov, s domácimi a kuchynskými potrebami a nádobami, s hrebeňmi a špongiami, s kefami a štetcami (okrem kief a štetcov pre maliarov), s materiálmi na výrobu kief, s čistiacimi potrebami, s oceľovou vlnou, so sklom ako surovinou alebo polotovarom (okrem stavebného), s výrobkami zo skla, porcelánu a kameniny, s lanami, so špagátmi, so sieťou, so stanmi, so zakrývacími plachtami, s lodnými plachtami, s vrecami a vakmi, s materiálom na čalúnenie a vypchávanie (okrem gumy a plastov), s vláknitými textilnými surovinami, s niťami a priadzami na textílie, s textíliami a textilnými výrobkami, s posteľnou bielizňou, obrusmi, s odevmi, s obuvou a pokrývkami hlavy, s čipkami a výšivkami, so stužkami a šnúrkami, s gombíkmi, s háčikmi a očkami, so špendlíkmi a ihlami, s umelými kvetmi, s kobercami, s rohožkami, s rohožami, s linoleom a inými podlahovými krytinami, s tapetami (okrem textilných), s hrami, s hračkami, s telocvičnými a športovými potrebami, s ozdobami na vianočné stromčeky, s mäsom, s rybami, s hydinou a zverinou, s mäsovými výťažkami, s konzervovaným, mrazeným, sušeným a vareným ovocím a zeleninou, s ovocnými rôsolmi (želé), s džemami, s kompótmi, s vajcami, s mliekom a mliečnymi výrobkami, s potravinárskymi olejmi a tukmi, s kávou, s čajom, s kakaom a kávovými náhradkami, s cukrom, s ryžou, s tapiokou, so ságom, s múkou a obilninovými prípravkami, s chlebom, s pekárskymi a cukrárskymi výrobkami, so zmrzlinou, s medom, melasovým sirupom, s droždím, s práškami do pečiva, so soľou, s horčicou, s octom, s omáčkami (chuťovými prísadami), s koreninami, s konzumným ľadom, s poľnohospodárskymi, záhradníckymi a lesníckymi výrobkami ako aj s osivami, so živými zvieratami, s čerstvým ovocím a zeleninou, so semenami, s rastlinami a živými kvetmi, s krmivami pre zvieratá, so sladom, s pivom, s minerálnymi a sýtenými vodami a inými nealkoholickými nápojmi, s ovocnými nápojmi a ovocnými džúsmi, so sirupmi a inými prípravkami na výrobu nápojov, s alkoholickými nápojmi (okrem piva), s tabakom, s fajčiarskymi potrebami, so zápalkami; všetky vyššie uvedené služby aj prostredníctvom internetu.
36 - Realitné služby; oceňovanie nehnuteľností; správa nehnuteľností; správa budov; sprostredkovanie, prenájom a správa nehnuteľností; sprostredkovanie, prenájom a správa obchodných priestorov; sprostredkovanie, prenájom a správa kancelárií; sprostredkovanie, prenájom a správa zdieľaných kancelárií; sprostredkovanie, prenájom a správa maloobchodných jednotiek; sprostredkovanie, prenájom a správa nákupných centier; sprostredkovanie, prenájom a správa obchodov s potravinami; sprostredkovanie, prenájom a správa veľkoobchodných stredísk; sprostredkovanie, prenájom a správa obchodov pre domácich majstrov; sprostredkovanie, prenájom a správa obchodných domov; sprostredkovanie, prenájom a správa záhradníctiev; sprostredkovanie, prenájom a správa železiarstiev; sprostredkovanie, prenájom a správa športových obchodov; sprostredkovanie, prenájom a správa nebytových priestorov; sprostredkovanie, prenájom a správa skladovacích priestorov; sprostredkovanie, prenájom a správa kongresových a výstavných centier ako aj k nim prináležiacich priestorov; sprostredkovanie, prenájom a správa bytov; realitná kancelária; správa pozemkov; organizovanie financovania stavebných projektov; vyberanie nájomného. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Vendo Center 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Trei Real Estate GmbH; Klaus-Bungert-Strasse 5b, 404 68 Düsseldorf; DE 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  09.05.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.05.2018 5/2018 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 01.10.2018 10/2018 FG3M
3 Opravy mien 04.02.2019 2/2019 TB3M
4 Zmeny v údajoch o majiteľoch 13.01.2021 1/2021 TC3M
 
POZ 1153-2017
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 17.05.2017 166,00 EUR
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 30.01.2018 20,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1153-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 09.05.2017 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 09.05.2017 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 09.05.2017 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 10.05.2017 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 19.05.2017 Typ Platba
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 26.09.2017 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 24.11.2017 Typ Doručené
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 31.01.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Oznámenie k poplatkom 31.01.2018 Typ Doručené
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 01.02.2018 Typ Platba
výsledok rešerše 02.02.2018 Typ Interné listy
Odpoveď na správu úradu 28.03.2018 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 28.03.2018 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 06.04.2018 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 28.08.2018 Typ Odoslané
Žiadosť o opravu 14.01.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 14.01.2019 Typ Doručené
Výpis z obchodného registra 14.01.2019 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 25.01.2019 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 02.12.2020 Typ Doručené
Plná moc 02.12.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 02.12.2020 Typ Doručené
Výpis z obchodného registra 02.12.2020 Typ Doručené
Výpis z obchodného registra 02.12.2020 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 10.12.2020 Typ Odoslané
POZ 1153-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 18.01.2019 Trei Real Estate GmbH TREI Real Estate GmbH
Udvaros Ladislav, JUDr., advokát
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 07.12.2020 Trei Real Estate GmbH Trei Real Estate GmbH
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku