Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1153-2007
(111)  Trademark Number  221869 
(151)  Registration Date  11.06.2008 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  27.06.2017 
(210)  Application Number  1153-2007 
(220)  Application Date  27.06.2007 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  02.11.2007 
(450)  Publication of Registration Date  05.08.2008 
(511)  International Classification of Goods and Services  09, 16, 35, 41, 42 
(511)  List of Classified Goods and Services  09 - Elektronické publikácie, časopisy, ročenky a prílohy, periodiká a elektronické nosiče informácií všetkých druhov.
16 - Tlačoviny, časopisy (periodiká), publikácie, periodiká, brožúry, noviny, knihy, obežníky, ročenky, prílohy a papierové nosiče informácií všetkých druhov v časopisovej a novinovej forme; reklamné a propagačné materiály, letáky, prospekty, polygrafické výrobky všetkých druhov.
35 - Obchodný alebo podnikateľský prieskum; rozhlasová a televízna reklama; obchodné alebo podnikateľské informácie, ich poskytovanie; spracovanie a vydávanie reklamných alebo náborových textov; obchodné poradenstvo; prenájom reklamných priestorov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov); zoraďovanie údajov v počítačových databázach; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; hospodárske, ekonomické predpovede; distribúcia vzoriek tovarov; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; reklama.
41 - Organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie sympózií; výroba rozhlasových a televíznych programov a relácií; výroba rozhlasových a televíznych reklamných blokov; výroba informačných blokov; vydavateľská činnosť; prenájom a vydávanie kníh, časopisov, ročeniek, príloh, periodík, tlačovín všetkých druhov v papierovej a elektronickej forme; prenájom a publikovanie rubrík, článkov v papierovej a elektronickej forme; zverejňovanie a vydávanie textov; organizovanie kultúrnych a vzdelávacích výstav, podujatí; organizovanie súťaží; poradenstvo v oblasti vydávania časopisov a nosičov informácií všetkých druhov; poskytovanie elektronických publikácií online (bez možnosti kopírovania); poradenstvo v oblasti poskytovania elektronických publikácií online (bez možnosti kopírovania).
42 - Udržiavanie a vytváranie počítačových stránok (webových) pre zákazníkov a tvorba databáz v papierovej a elektronickej forme; poradenstvo v oblasti udržiavania a vytvárania počítačových stránok (webových) pre zákazníkov a poradenstvo v oblasti tvorby databáz v papierovej a elektronickej forme. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  26.04.22, 26.04.24, 27.05.24, 29.01.01 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)  biela, tmavočervená 
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  News and Media Holding a.s.; Einsteinova 25, 851 01 Bratislava; SK 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  Yes 
   Trademark Validity minimum until  27.06.2027 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.11.2007 11/2007 BA3M
2 Zapísané ochranné známky so zmenou po zverejnení prihlášky 05.08.2008 08/2008 FH3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 07.10.2008 10/2008 TC3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 05.11.2009 11/2009 PC3M
5 Licenčné zmluvy registrované na ochranné známky 08.03.2010 03/2010 QB3M
6 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 03.09.2015 09/2015 PD3M
7 Prevody a prechody práv na ochranné známky 07.01.2016 01/2016 PC3M
8 Ukončenie platnosti licenčných zmlúv na ochranné známky 02.05.2016 05/2016 QC3M
9 Obnovené ochranné známky 04.12.2017 12/2017 ND3M
10 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (ukončenie zálohov) 06.05.2019 05/2019 PE3M
11 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 05.08.2019 08/2019 PD3M
12 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 13.10.2021 19/2021 PD3M
 
 
  Licence Holder(s) 
S/N Title Kind Effectiveness from Status
  • 33205258 1 TREND Holding, spol. s r.o. nevýlučná 14.01.2010 neplatná
 
 
  Pledge Creditor(s) 
S/N Creditor Effectiveness from Effectiveness until Procedural Status
1 Československá obchodná banka, a.s. 10.07.2019 platná
2 Československá obchodná banka, a.s. 20.09.2021 platná
 
POZ 1153-2007
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 1153-2007
S/N Item Name Date Type Document
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 27.06.2007 Type Delivered
1a Vyjadrenie označenia 27.06.2007 Type Delivered
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 06.07.2007 Type Payment
3 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 07.09.2007 Type Sent document
4 Zoznam tovarov a služieb (SR) 18.09.2007 Type Delivered
5 výsledok rešerše 20.09.2007 Type Internal Letter
6 pokyn na zverejnenie POZ 20.09.2007 Type Internal Letter
7 Žiadosť o zápis zástupcu do registra 16.01.2008 Type Delivered
7a Plná moc 16.01.2008 Type Delivered
7b Žiadosť o opravu 16.01.2008 Type Delivered
8 oznámenie o zápise zmeny 30.01.2008 Type Sent document
9 Námietka proti zápisu - FAX 04.02.2008 Type Delivered
10 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 06.02.2008 Type Delivered
11 25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 15.02.2008 Type Payment
12 výzva na doplnenie podania námietok 20.02.2008 Type Sent document
13 Žiadosť inde neuvedená 27.02.2008 Type Delivered
14 všeobecný referátnik 07.03.2008 Type Sent document
15 Žiadosť o zastavenie konania (prevod, licencia atď) 18.03.2008 Type Delivered
16 Plná moc 18.03.2008 Type Delivered
17 rozhodnutie o zastavení konania o námietkach (späťvzatie) 28.03.2008 Type Sent document
18 pokyn na zápis po zverejnení 09.06.2008 Type Internal Letter
19 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 09.07.2008 Type Sent document
20 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 21.07.2008 Type Delivered
21 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 31.07.2008 Type Payment
22 dodatok k osvedčeniu OZ 11.09.2008 Type Sent document
23 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 03.08.2009 Type Delivered
23a Doklad o prevode 03.08.2009 Type Delivered
23b Plná moc 03.08.2009 Type Delivered
24 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 10.08.2009 Type Payment
25 dodatok k osvedčeniu OZ 23.09.2009 Type Sent document
26 Žiadosť o zápis lic. zmluvy / ukončenia lic. zmluvy 25.11.2009 Type Delivered
26a Licenčná zmluva 25.11.2009 Type Delivered
27 18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 22.12.2009 Type Payment
28 dodatok k osvedčeniu OZ 25.01.2010 Type Sent document
29 Žiadosť o zápis záložného práva do registra 23.07.2015 Type Delivered
29a Doklad o zriadení záložného práva 23.07.2015 Type Delivered
29b Plná moc 23.07.2015 Type Delivered
29c Doplnenie materiálov 23.07.2015 Type Delivered
30 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 30.07.2015 Type Payment
31 Doplnenie materiálov 04.08.2015 Type Delivered
32 všeobecný referátnik 06.08.2015 Type Sent document
33 dodatok k osvedčeniu OZ 17.08.2015 Type Sent document
34 Výpoveď plnej moci 10.09.2015 Type Delivered
35 Plná moc 18.09.2015 Type Delivered
35a Výpis z obchodného registra 18.09.2015 Type Delivered
36 všeobecný referátnik 27.10.2015 Type Sent document
37 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 06.11.2015 Type Payment
38 Žiadosť o zápis prechodu 30.11.2015 Type Delivered
38a Žiadosť o zápis zástupcu do registra 30.11.2015 Type Delivered
38b Plná moc 30.11.2015 Type Delivered
38c Doklad o prechode 30.11.2015 Type Delivered
39 dodatok k osvedčeniu OZ 14.12.2015 Type Sent document
40 Žiadosť o zápis prechodu 08.12.2015 Type Delivered
40a Plná moc 08.12.2015 Type Delivered
40b Výpis z obchodného registra 08.12.2015 Type Delivered
41 všeobecný referátnik 17.12.2015 Type Sent document
42 Žiadosť o zápis ukončenia licenčnej zmluvy do registra 18.12.2015 Type Delivered
43 Žiadosť inde neuvedená 03.02.2016 Type Delivered
44 Žiadosť o zápis ukončenia licenčnej zmluvy do registra 04.02.2016 Type Delivered
45 rozhodnutie o zastavení konania na návrh účastníka 07.03.2016 Type Sent document
46 18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 07.03.2016 Type Payment
47 dodatok k osvedčeniu OZ 06.04.2016 Type Sent document
48 Výpoveď plnej moci 26.09.2016 Type Delivered
49 všeobecný referátnik 11.10.2016 Type Sent document
50 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 06.10.2017 Type Delivered
50a Plná moc 06.10.2017 Type Delivered
51 vyžiadanie poplatku za obnovu 24.10.2017 Type Sent document
52 44 Poplatok za obnovu zápisu za každú triedu tovarov alebo služieb nad tri triedy 09.11.2017 Type Payment
53 dodatok k osvedčeniu OZ 01.12.2017 Type Sent document
54 Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 05.02.2019 Type Delivered
54a Sprievodný list 05.02.2019 Type Delivered
54b Plná moc 05.02.2019 Type Delivered
54c Príloha inde neuvedená 05.02.2019 Type Delivered
55 Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 06.02.2019 Type Delivered
55a Sprievodný list 06.02.2019 Type Delivered
55b Plná moc 06.02.2019 Type Delivered
55c Príloha inde neuvedená 06.02.2019 Type Delivered
56 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 14.02.2019 Type Payment
57 Odpoveď na správu úradu 14.03.2019 Type Delivered
57a Príloha inde neuvedená 14.03.2019 Type Delivered
57b Doklad preukazujúci zánik záložného práva 14.03.2019 Type Delivered
58 dodatok k osvedčeniu OZ 21.03.2019 Type Sent document
59 Žiadosť o zápis záložného práva do registra 25.06.2019 Type Delivered
59a Doklad o zriadení záložného práva 25.06.2019 Type Delivered
59b Plná moc 25.06.2019 Type Delivered
59c Plná moc 25.06.2019 Type Delivered
59d Plná moc 25.06.2019 Type Delivered
60 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 09.07.2019 Type Payment
61 dodatok k osvedčeniu OZ 11.07.2019 Type Sent document
62 Žiadosť o zápis záložného práva do registra 26.08.2021 Type Delivered
62a Sprievodný list 26.08.2021 Type Delivered
62b Doklad o zriadení záložného práva 26.08.2021 Type Delivered
62c Osvedčovacia doložka 26.08.2021 Type Delivered
62d Plná moc 26.08.2021 Type Delivered
62e Osvedčovacia doložka 26.08.2021 Type Delivered
62f Plná moc 26.08.2021 Type Delivered
62g Plná moc 26.08.2021 Type Delivered
63 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 16.09.2021 Type Payment
64 dodatok k osvedčeniu OZ 21.09.2021 Type Sent document
POZ 1153-2007
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zápis alebo zmena zástupcu 29.01.2008 Litváková a spol. patentová, známková a znalecká kancelária, Litváková Edita, Ing.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 01.08.2008 TREND Holding, spol. s r. o. TREND Holding, spol. s r. o.
3 Prevod majiteľa 18.09.2009 TREND Representative, s.r.o. TREND Holding, spol. s r. o.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 18.09.2009 Litváková a spol. patentová, známková a znalecká kancelária, Litváková Edita, Ing. Litváková a spol. patentová, známková a znalecká kancelária, Litváková Edita, Ing.
5 Zápis alebo zmena zástupcu 26.10.2015 Litváková a spol. patentová, známková a znalecká kancelária, Litváková Edita, Ing.
6 Prevod majiteľa 04.12.2015 News and Media Holding a.s. TREND Representative, s.r.o.
7 Zápis alebo zmena zástupcu 04.12.2015 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária
8 Zápis alebo zmena zástupcu 10.10.2016 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku