Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1153-2001
(111)  Číslo ochrannej známky  203522 
(151)  Dátum zápisu  06.08.2003 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  11.04.2021 
(210)  Číslo prihlášky  1153-2001 
(220)  Dátum podania prihlášky  11.04.2001 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.05.2003 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.11.2003 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 11, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 28, 35, 38, 39, 40, 41, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Videokazety; magnetické pásky, kreslené filmy.
11 - Vreckové baterky, vreckové kalkulačky.
14 - Hodiny, náramkové hodinky.
16 - Plagáty, tlačoviny, noviny, maľovanky, písacie potreby (ceruzky, perá, plniace perá), reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky, bulletiny, periodiká, brožúry, publikácie, listový papier, pohľadnice, poznámkové zošity, trhacie bloky, obaly na doklady, papierové obaly na spisy a dokumenty, zoraďovače (kancelárske obaly), knihy, obaly na knihy, štítky (papierové nálepky), samolepky, vyučovacie pomôcky vo forme hier, podložky pod poháre, stolové prestieranie z papiera, brožované knihy, papierové servítky, papierové obrusy, záložky do kníh, kalendáre závesné, kalendáre stolové, kalendáriky (kartičkové, vreckové), diáre, blahoprajné pohľadnice, oznámenia, diplomy, certifikáty, čestné uznania, nálepky na kancelárske použitie, ročenky, držiaky na písacie potreby, papierové vlajky, papierové zástavy, loďky z papiera, otvárače na listy, pútače z papiera alebo lepenky, etikety s výnimkou textilných, nálepky, lepiace štítky, štúdiové dekorácie z papiera, obaly (papiernický tovar).
18 - Dáždniky, obaly na dáždniky, slnečníky, batohy, plecniaky, peňaženky, nákupné tašky, vaky pre turistov, plážové tašky, kožené baliace tašky, aktovky, kufríky, diplomatky, kožené tašky, puzdrá na navštívenky, kľúčenky (kožená galantéria).
19 - Reklamné stĺpy s výnimkou kovových.
20 - Dekoratívne predmety vydávajúce zvuk alebo melódiu, pútače z dreva alebo plastických hmôt, figuríny z dreva, vosku, sadry alebo plastov, štúdiové dekorácie (steny).
21 - Papierové alebo plastové poháre, sklenené poháre, nádoby na pitie, dekorácie (porcelánové ozdoby), poháre, hrnčeky, papierové taniere, sklenené ihlany.
22 - Textilné tašky.
25 - Tričká, čiapky, šilty na čiapky, šilty na pokrývky hlavy, náprsenky, oblečenie, odevy, oblečenie z papiera, maškarné kostýmy, plášte do dažďa.
28 - Balóniky, balóny, hračky, loďky (hračky), spoločenské hry, divadelné masky, karnevalové masky.
35 - Organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely, vylepovanie plagátov, rozširovanie reklamných oznamov, rozosielanie propagačného materiálu prostredníctvom pošty, propagácie na internete, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom, letáky, prospekty, tlačivá, prenájom reklamných plôch, podpora predaja (pre tretie osoby), podpora predaja pre vlastnú produkciu, vydávanie článkov kvôli podpore a propagácii festivalu, organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a trhov, prieskum trhu, štatistické informácie.
38 - Vysielanie upútaviek, vysielanie súťažných programov
39 - Informácie o doprave hromadnými dopravnými prostriedkami, sprostredkovanie prepravy.
40 - Kníhviazačstvo, knihárstvo.
41 - Organizovanie súťaží, organizovanie súťaže televíznych programov, organizovanie súťaží kinematografických programov, organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, organizovanie recepcií, gala večerov, usporadúvanie úvodných a záverečných ceremoniálov, organizovanie a vedenie prehliadok, organizovanie a vedenie prehliadok víťazných programov kvôli podpore domácej tvorby, pamätných večerov, večierkov, diskusií, diskusných fór, okrúhlych stolov, seminárov, organizovanie a vedenie seminárov, tvorivých dielní, organizovanie a vedenie konferencií, kongresov, organizovanie a vedenie sympózií, organizovanie živých vystúpení, živé predstavenia, vydávanie textov s výnimkou reklamných, tvorba dokumentárnych filmov (dokumentov), retro-dokumentov, tvorba televíznych programov, strihanie videopások, organizovanie a usporiadanie prehliadok audiovizuálnej tvorby.
42 - Spravodajské služby. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  CENA DUNAJA 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Rozhlas a televízia Slovenska; Mlynská dolina , 845 45 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  11.04.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Opravy zoznamu zatriedených tovarov a/alebo služieb 10.07.2001 07/2001 XC3M
2 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.05.2003 05/2003 BA3M
3 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.11.2003 11/2003 FG3M
4 Obnovené ochranné známky 05.09.2011 09/2011 ND3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 26.05.2021 10/2021 PC3M
6 Obnovené ochranné známky 26.05.2021 10/2021 ND3M
 
POZ 1153-2001
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1153-2001
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 11.04.2001 Typ Doručené
1a Plná moc 11.04.2001 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 07.05.2001 Typ Odoslané
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 21.05.2001 Typ Platba
4 výsledok rešerše 23.09.2002 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 25.09.2002 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 27.11.2002 Typ Doručené
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 02.12.2002 Typ Odoslané
8 Zoznam tovarov a služieb (SR) 04.02.2003 Typ Doručené
9 40 Doplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 24.02.2003 Typ Platba
10 pokyn na zverejnenie POZ 24.02.2003 Typ Interné listy
11 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 19.08.2003 Typ Odoslané
12 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ do 6 mes. po lehote 21.04.2011 Typ Doručené
12a Plná moc 21.04.2011 Typ Doručené
13 vyžiadanie poplatku za obnovu 27.05.2011 Typ Odoslané
14 29 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ do 6 mesiacov po uplynutí ochrannej doby 14.06.2011 Typ Platba
15 dodatok k osvedčeniu OZ 05.08.2011 Typ Odoslané
16 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 17.08.2020 Typ Doručené
17 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 08.04.2021 Typ Doručené
17a Plná moc 08.04.2021 Typ Doručené
18 Žiadosť o zápis prechodu 09.04.2021 Typ Doručené
18a Doklad o prechode 09.04.2021 Typ Doručené
18b Plná moc 09.04.2021 Typ Doručené
19 vyžiadanie poplatku 16.04.2021 Typ Odoslané
20 vyžiadanie poplatku za obnovu 16.04.2021 Typ Odoslané
21 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 04.05.2021 Typ Platba
22 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 04.05.2021 Typ Platba
POZ 1153-2001
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 10.05.2021 Rozhlas a televízia Slovenska Slovenská televízia
2 Zápis alebo zmena zástupcu 10.05.2021 Holakovský Štefan, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku