Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1152-2002
(111)  Číslo ochrannej známky  205351 
(151)  Dátum zápisu  10.02.2004 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  19.04.2022 
(210)  Číslo prihlášky  1152-2002 
(220)  Dátum podania prihlášky  19.04.2002 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.11.2003 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.05.2004 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  01, 04, 06, 07, 08, 09, 11, 17, 20 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  01 - Chemické zlúčeniny určené na detekciu únikov v plynovom a kvapalinovom vedení.
04 - Mazivá, mazivá na závity a na tesniace materiály na závity.
06 - Kovové potrubia, hadice a rúrky, tvarovky, prípojky, spojovacie články a komponenty spojovacích článkov, všetko na použitie s potrubím, hadicami a rúrkami; rýchlospojky, podtlakové tvarovky, kovové tesniace krúžky, trubicové tvarovky a ich komponenty, výrobky vonkajšej závitovky vzťahujúce sa na odbor tvaroviek, kovové ventily nie ako časti strojov, kovové spojovacie prvky na vodovodné a plynové zariadenia a potrubia, valce na stlačený plyn a ich komponenty, kovové diely plynového rozvodu, kovové tesnenia, tesniace svorky, kovové zátky, kovové valce na kvapaliny.
07 - Stroje a obrábacie stroje; čerpadlá a kompresory; kovacie stroje (vodorovné), ohýbačky trubíc a rúr.
08 - Ručné náradie, jeho diely a kovania; ručné náradie na montáž tvaroviek, prípojok, spojovacích zariadení a spojovacích komponentov, ručné náradie na ohýbanie trubíc a rúr.
09 - Elektrické zváracie prístroje a ich diely a kovania; manometre a ukazovatele tlaku; prehliadacie a skúšobné prístroje s výnimkou na lekárske účely.
11 - Filtre pre priemyselné zariadenia a pre plynové a kvapalinové vedenia.
17 - Tesniace materiály na spoje; nekovové trubice, rúry a ohybné hadice; tvarovky, prípojky, spojovacie zariadenia a komponenty spojovacích zariadení, všetko na použitie s nekovovými rúrkami, rúrami a ohybnými hadicami; diely a komponenty uvedených výrobkov.
20 - Nekovové ventily (iné ako súčasti strojov) na reguláciu plynov a kvapalín. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SWAGELOK COMPANY; 29500 Solon Road, Solon, Ohio 44139; US 
(740)  Zástupca (-ovia)  ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  19.04.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.11.2003 11/2003 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.05.2004 05/2004 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 04.01.2012 01/2012 ND3M
4 Obnovené ochranné známky 07.12.2021 23/2021 ND3M
 
POZ 1152-2002
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1152-2002
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 19.04.2002 Typ Doručené
1a Plná moc 19.04.2002 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 29.04.2002 Typ Platba
3 výsledok rešerše 29.01.2003 Typ Interné listy
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 13.02.2003 Typ Odoslané
5 Žiadosť o predĺženie lehoty - FAX 15.04.2003 Typ Doručené
6 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 16.04.2003 Typ Doručené
7 Žiadosť o II. a ďaľšie predĺženie lehoty v konaní -FAX 13.06.2003 Typ Doručené
8 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 17.06.2003 Typ Doručené
9 06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 26.06.2003 Typ Platba
10 Odpoveď na správu úradu 15.08.2003 Typ Doručené
11 36 Poplatok 19.08.2003 Typ Platba
12 pokyn na zverejnenie POZ 28.08.2003 Typ Interné listy
13 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 26.02.2004 Typ Odoslané
14 03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 19.04.2006 Typ Platba
15 Žiadosť o vydanie výpisu z registra, druhopisu, kópie, odpisu 12.04.2006 Typ Doručené
16 druhopis osvedčenia o zápise OZ do registra 28.04.2006 Typ Odoslané
17 rozhodnutie o vrátení preplatku 05.05.2006 Typ Odoslané
18 vnútrospisový list 16.05.2006 Typ Interné listy
19 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 24.10.2011 Typ Doručené
20 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 28.10.2011 Typ Platba
21 dodatok k osvedčeniu OZ 07.12.2011 Typ Odoslané
22 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 23.08.2021 Typ Doručené
23 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 28.10.2021 Typ Doručené
23 44 Poplatok za obnovu zápisu za každú triedu tovarov alebo služieb nad tri triedy 02.11.2021 Typ Platba
24 dodatok k osvedčeniu OZ 24.11.2021 Typ Odoslané
POZ 1152-2002
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku