Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1151-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1151-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  22.04.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky  200139687, 200139688, 200139689 
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky  26.10.2020, 26.10.2020, 26.10.2020 
(330)  Krajina alebo organizácia priority  TH, TH, TH 
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 38, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Počítačový softvér (nahraté počítačové programy); elektronické perá (vizuálne zobrazovacie zariadenia); počítačové klávesnice; počítačové myši; monitory; procesory (centrálne procesorové jednotky) pre počítače; prekladateľské zariadenia; sťahovateľné počítačové programy; počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné); dotykové panely pre počítače; Obrázky šetričov obrazovky (sťahovateľné); aplikácie pre mobilné telefóny (sťahovateľné); počítačové kalendáre; identifikačné zariadenia využívajúce elektronický systém rozpoznávania tváre; dochádzkové hodiny; elektronické informačné tabule; obrazové projektory; premietacie prístroje na diapozitívy; videoprojektory.
38 - Prenos správ prostredníctvom počítačov; prenos obrazových informácií prostredníctvom počítačov; poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete; telekonferenčné služby; poskytovanie užívateľského prístupu do svetovej počítačovej siete na komunikačné účely; poskytovanie priestoru na diskusiu na internete na odosielanie správ a komentárov; poskytovanie priestoru na diskusiu na internete na odosielanie správ, komentárov a zábavných médií medzi používateľmi; poskytovanie priestoru na diskusiu na internete na odosielanie správ medzi používateľmi; poskytovanie prístupu do interaktívny počítačových databáz; poskytovanie prístupu do online databáz; poskytovanie prístupu do elektronických databáz; videokonferenčné služby; kontaktovanie a komunikácia prostredníctvom internetových fór; prenos údajov prostredníctvom komunikačných sietí; prenos údajov prostredníctvom internetu; prenos údajov prostredníctvom optických telekomunikačných sietí; prenos videonahrávok na objednávku.
42 - Tvorba počítačového softvéru; poradenstvo v oblasti návrhu počítačových systémov; poradenstvo v oblasti návrhu a vývoja počítačových údajových systémov; poradenstvo v oblasti návrhu a použitia počítačových programov; prevod údajov na služby digitálneho formátu; tvorba webových stránok; technické služby pre webové stránky; vyhľadávanie a obnova informácií prostredníctvom počítačových sietí; poskytovanie informácií o počítačových technológiách; poskytovanie počítačových technológií prostredníctvom internetu (cloud computing) a získavanie údajov; poskytovanie počítačovej platformy prostredníctvom internetu (PaaS); technický výskum v oblasti inžinierskej činnosti; technický výskum v oblasti počítačov; technický výskum v oblasti vedy; uchovávanie elektronických údajov; údržba počítačového softvéru; inštalácie počítačových programov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  28.11, 26.13.01, 01.15.21 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Company Limited; No. 6, 4th Yunpu Road, _ Huangpu District, Guangzhou; TW 
(740)  Zástupca (-ovia)  Zivko Mijatovic and Partners s. r. o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava-Petržalka; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 1151-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1151-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 22.04.2021 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 22.04.2021 Typ Doručené
1b Zoznam tovarov a služieb (SR) 22.04.2021 Typ Doručené
1c Plná moc 22.04.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 23.04.2021 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 28.04.2021 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 04.05.2021 Typ Odoslané
POZ 1151-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku