Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1151-2019
(111)  Číslo ochrannej známky  251998 
(151)  Dátum zápisu  13.03.2020 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  13.03.2020 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1151-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  29.05.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.12.2019 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.05.2020 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  11, 35, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  11 - Solárne kolektory na ohrev vody a vykurovanie.
35 - Rozširovanie reklamných materiálov (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); podpora predaja (pre tretie osoby); prieskum trhu; vydávanie reklamných textov; reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; marketing; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod.
42 - Technologické poradenské služby týkajúce sa výroby alternatívnej energie. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.22, 26.04.24, 27.05.24, 27.05.03, 26.13.01, 27.05.12 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Hanzel Jana; Pitelova 88, 966 11 Žiar nad Hronom; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  29.05.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.12.2019 12/2019 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.05.2020 05/2020 FG3M
 
POZ 1151-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1151-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 29.05.2019 Typ Doručené
1a Sprievodný list 29.05.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 30.05.2019 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 17.06.2019 Typ Odoslané
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 08.07.2019 Typ Platba
5 výsledok rešerše 09.07.2019 Typ Interné listy
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 12.07.2019 Typ Odoslané
7 Odpoveď na správu úradu 05.08.2019 Typ Doručené
8 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 14.08.2019 Typ Odoslané
9 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 05.09.2019 Typ Odoslané
10 Odpoveď na správu úradu 18.10.2019 Typ Doručené
10a Zoznam tovarov a služieb (SR) 18.10.2019 Typ Doručené
11 Odpoveď na správu úradu 18.10.2019 Typ Doručené
11a Zoznam tovarov a služieb (SR) 18.10.2019 Typ Doručené
12 Odpoveď na správu úradu 25.10.2019 Typ Doručené
12a Zoznam tovarov a služieb (SR) 25.10.2019 Typ Doručené
13 pokyn na zverejnenie POZ 30.10.2019 Typ Interné listy
14 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 20.03.2020 Typ Odoslané
POZ 1151-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku