Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1151-2019
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1151-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  29.05.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  11, 35, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  11 - Solárne kolektory na ohrev vody a vykurovanie.
35 - Rozširovanie reklamných materiálov (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); podpora predaja (pre tretie osoby); prieskum trhu; vydávanie reklamných textov; reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; marketing; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod.
42 - Technologické poradenské služby týkajúce sa výroby alternatívnej energie. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.22, 26.04.24, 27.05.24, 27.05.03, 26.13.01, 27.05.12 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Hanzel Jana; Pitelova 88, 966 11 Žiar nad Hronom; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 1151-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1151-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 29.05.2019 Typ Doručené
1a Sprievodný list 29.05.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 30.05.2019 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 17.06.2019 Typ Odoslané
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 08.07.2019 Typ Platba
5 výsledok rešerše 09.07.2019 Typ Interné listy
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 12.07.2019 Typ Odoslané
7 Odpoveď na správu úradu 05.08.2019 Typ Doručené
8 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 14.08.2019 Typ Odoslané
9 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 05.09.2019 Typ Odoslané
10 Odpoveď na správu úradu 18.10.2019 Typ Doručené
10a Zoznam tovarov a služieb (SR) 18.10.2019 Typ Doručené
11 Odpoveď na správu úradu 18.10.2019 Typ Doručené
11a Zoznam tovarov a služieb (SR) 18.10.2019 Typ Doručené
12 Odpoveď na správu úradu 25.10.2019 Typ Doručené
12a Zoznam tovarov a služieb (SR) 25.10.2019 Typ Doručené
13 pokyn na zverejnenie POZ 30.10.2019 Typ Interné listy
POZ 1151-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku